NÚMEROS 1

1Israelitasqa Egiptomanta llojsimusqankumanta iskay kaj watapi, iskay kaj killapi ñawpaj kaj p'unchaypi, Sinaí ch'in pampapi karqanku. Chantá Dioswan Tinkukuna Toldo ukhupi Moisés kashajtin, Tata Diosqa payman kay jinata parlarqa: 2Tukuynin qharista israelitasmanta yupaychej ayllusninkuman jina, familiasninkuman jinataj, ajinamanta mashkhachus kasqankuta yachanapaj. 3Chaykuna kananku tiyan iskay chunka watayojmanta pataman. Qanwan, Aaronwan sutisninkuta qhelqaychej t'aqa t'aqasta wañuchinaku maqanakupaj kajkunata jina. 4Yanapachikuychejtaj sapa ayllumanta uj qhariwan, mayqenchus ayllupi kamachin, chaywan. 5Yanapajkuna qharispa sutisninkoqa kaykuna kanku: Rubén ayllumanta Sedeurpa churin Elisur. 6Simeón ayllumanta Zurisadaijpa churin Selumiel. 7Judá ayllumanta Aminadabpa churin Naasón. 8Isacar ayllumanta Zuarpa churin Natanael. 9Zabulón ayllumanta Helonpa churin Eliab. 10Josejpa churisnimpa ayllusninkumanta Efraín ayllumanta, Amiudpa churin Elisama, Manasés ayllumantataj Pedasurpa churin Gamaliel. 11Benjamín ayllumanta Gedeonijpa churin Abidán. 12Dan ayllumanta Amisadaijpa churin Ahiezer. 13Aser ayllumanta Ocranpa churin Pagiel. 14Gad ayllumanta Reuelpa churin Eliasaf. 15Neftalí ayllumanta Enanpa churin Ahira. 16Chaykuna karqanku israelitas ukhumanta ajllasqa kajkuna, sapa ayllumanta kurajkuna, kamachinankupaj ayllusninkupi. 17Chaymantataj Moiseswan Aaronwan wajyacherqanku, chay pikunachus ayllusninkumanta ajllasqa karqanku, chaykunata. 18Tukuy israelitastawan tantacherqanku iskay kaj killapi, ñawpaj kaj p'unchaypi. Chaypitaj sutisninkuta qhelqarqanku ima ayllumantachus kasqankuta, mayqen familiamantachus kasqankutapis. Iskay chunka watayojmanta patamantaj tukuy qharis yupasqa karqanku, Moisesman Tata Dios kamachisqanman jina. Chay jinata Moisesqa israelitasta yuparqa Sinaí ch'in pampapi. 20Ayllusninkuman jina, familiasninkuman jina, tatasninkoj sutisninkuman jinataj, yupasqaña kasqankumanta tukuy qharispa sutisninkuta qhelqarqanku iskay chunka watayojmanta pataman, tukuyninkupitaj kay jina karqanku: 21Israelpa kuraj kaj churin Rubén ayllumanta kajkuna, pikunachus maqanakuman riyta atejkunamanta qharisqa tawa chunka sojtayoj waranqa, phishqa pachajniyoj karqanku. 22Simeón ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku phishqa chunka jisq'onniyoj waranqa, kinsa pachajniyoj. 24Gad ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku tawa chunka phishqayoj waranqa, sojta pachaj phishqa chunkayoj. 26Judá ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku qanchis chunka tawayoj waranqa, sojta pachajniyoj. 28Isacar ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku phishqa chunka tawayoj waranqa, tawa pachajniyoj. 30Zabulón ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku phishqa chunka qanchisniyoj waranqa, tawa pachajniyoj. 32José ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku, Efraín ayllumanta tawa chunka waranqa, phishqa pachajniyoj, Manasés ayllumantataj kinsa chunka iskayniyoj waranqa, iskay pachajniyoj. 36Benjamín ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku kinsa chunka phishqayoj waranqa, tawa pachajniyoj. 38Dan ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku sojta chunka iskayniyoj waranqa, qanchis pachajniyoj. 40Aser ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku tawa chunka ujniyoj waranqa, phishqa pachajniyoj. 42Neftalí ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku phishqa chunka kinsayoj waranqa, tawa pachajniyoj. 44Ajinata israelitasta yuparqanku Moiseswan Aaronwan, chunka iskayniyoj aylluntinmanta sapa ayllumanta ujtakama yanapajkunapiwan. 45Israelitastaqa yuparqanku iskay chunka watayojmanta pataman, maqanakuman rinankupaj jinaña karqanku, chaykunata. 46Tukuynimpi chay yupasqa kajkuna karqanku sojta pachaj kinsayoj waranqa, phishqa pachaj phishqa chunkayoj. 47Levitasqa tukuy aylluntin waj aylluswan khuska mana yupasqachu karqanku. 48Tata Diosqa Moisesman nerqa: Tukuynin israelitasta yupashaspaqa, ama yupankichu ni mayqenta Leví ayllumanta kajta. 50Tukuynin levitastaqa ninki cuentayoj kanankuta Dioswan Tinkukuna Toldomanta, chaypi tukuy ima kaj imasmantawan. Dioswan Tinkukuna Toldota, tukuy imasnintawan paykuna mayman rispapis apanqanku. Chaypi ruwanas kajtapis paykunalla ruwanqanku. Chantapis chay toldoj muyuynimpi paykuna muyurisqata jarakonqanku. 51Maymanchus rinapajpis paykunaqa chay toldota phaskanqanku. Maymanchus chayaspataj, paykunaqa watejmanta chay toldota sayarichenqanku. Sichus pillapis mana levita kaj chay toldoman qayllaykun chayqa, wañuchisqa kanqa. 52Israelitasqa soldados jina jarakonqanku sapa uj ayllu wiphalankuman jina. 53Levitasqa Dioswan Tinkukuna Toldoj muyuyninman jarakonqanku chay toldota waqaychanankupaj, jinamanta ama Diospa phiñakuynenqa israelitasman jamunampaj, nispa nerqa Tata Diosqa. 54Israelitas chayta ruwarqanku imaynatachus Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\