NÚMEROS 10

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Iskay cornetasta qorimanta ruwakuy martillowan takaspa. Chaykunaqa kanqa runasta tantachimunapaj, jinallataj maymampis puririnapaj. 3Sichus chay iskaynin cornetas waqanqa chayqa, tukuynin runas ñawpaqeykiman tantakamonqanku, Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman. 4Sichus uj cornetalla waqanqa chayqa, tukuy kurajkunalla sapa ayllumanta ñawpaqeykiman tantakamonqanku. 5Cornetas sinch'ita waqamojtinku, inti llojsimuy uyapi jarakojkuna oqharikonqanku puririnakupaj. 6Qhepan kutipi sinch'ita waqamojtinkutaj, uranejpi jarakojkuna oqharikonqanku. Ujllapi sinch'ita cornetas waqamojtinku, señal kanqa ñanta puririnankupaj. 7Cornetas waj jinata waqamojtinku, señal kanqa tukuy israelitas tantakunankupaj. 8Chayta tocajkunataj kanqanku sacerdotes, Aaronpa mirayninmanta kajkuna. Chay leyqa qankunapaj wiñaypaj churasqa kanqa. 9Sichus jallp'aykichejpi kashajtiykichej pipis qankunawan maqanakoj jamonqa chayqa, cornetasta sinch'ita waqachinkichej, jatunmantataj qhaparinkichej. Ajinamanta Noqa Señorniykichej Tata Dios qankunamanta yuyarikusqaykichej, enemigosniykichejmantataj jark'akusqaykichej. 10Maypachachus kusikunaykichej kajtimpis, cornetasta kusiywan waqachinkichej, mosoj killapi fiestata ruwaspa, Tata Diosman q'olachisqa jaywanasta jaywashaspa, allinyakuy jaywanasta ima jaywashaspa. Ajinata qankunamanta yuyarikusqaykichej. Noqamin Señorniykichej Tata Dios kani. 11Iskay watamanta iskay kaj killapi, iskay chunka p'unchay kashajtin, phuyu oqharikorqa Dioswan Tinkukuna Toldo patamanta. 12Jinapi israelitasqa Sinaí ch'in pampamanta purirerqanku. Phuyutaj Parán ch'in pampanejpi sayarqa, 13Tata Diosqa Moisesnejta kamachisqanman jina. 14Ñawpajta purirerqanku Judá ayllumanta kajkuna soldados jina, wiphalankuta oqharikuspa. Paykunatataj kamachejninku jina pusasharqa Aminadabpa churin Naasón. 15Isacar ayllumanta kajkunata kamachejninku jina pusasharqa Zuarpa churin Natanael. 16Zabulón ayllumanta kajkunata kamachejninku jina pusasharqa Helonpa churin Eliab. 17Chaymantataj Gersonpa mirayninmanta kajkuna, Merarijpa mirayninmanta kajkunapiwan, Dioswan Tinkukuna Toldota phaskarqanku. Chay imasta oqharikuspa, paykunaqa purirerqanku, paykuna chay imasta apanankupaj cuentayoj kasqankurayku. 18Rubén ayllumanta kajkuna soldados jina wiphalankuta oqharikuspa, paykunaj qhepankuta purirerqanku; kamachejninku jinataj paykunata pusasharqa Elisurpa churin Sedeur. 19Simeón ayllumanta kajkunata kamachejninku jina pusasharqa Zurisadaijpa churin Selumiel. 20Gad ayllumanta kajkunata kamachejninku jina pusasharqa Reuelpa churin Eliasaf. 21Chaykunaj qhepantapacha purirerqanku Coatpa churisnin, Tata Diosta yupaychanapaj t'aqasqa imas aparisqa. Paykuna chayanankupajqa ñapis Dioswan Tinkukuna Toldoqa sayachisqaña karqa. 22Chay qhepankuta Efraín ayllumanta kajkunañataj soldados jina purirerqanku wiphalankuta oqharikuspa. Kamachejninku jinataj pusasharqa Amiudpa churin Elisama. 23Manasés ayllumanta kajkunata kamachejninku jina pusasharqa Pedasurpa churin Gamaliel. 24Benjamín ayllumanta kajkunata kamachejninku jina pusasharqa Gedeonijpa churin Abidán. 25Tukuypa qhepantataj Dan ayllumanta kajkuna soldados jina wiphalankuta oqharikuspa rerqanku. Paykunatataj kamachejninku jina pusasharqa Amisadaijpa churin Ahiezer. 26Aser ayllumanta kajkunata kamachejninku jina pusasharqa Ocranpa churin Pagiel. 27Neftalí ayllumanta kajkunata kamachejninku jina pusasharqa Enanpa churin Ahira. 28Ajinata israelitasqa soldados jina sapa kuti qhepan qhepanta ñanta puririnanku karqa. 29Uj kuti Moisesqa Hobabta wajyacherqa. Hobabqa madianita Reuelpa churin karqa, Reueltaj Moisespa suegron karqa; Hobabmantaj nerqa: Noqayku rishayku, Tata Dios qosaj niwayku, chay jallp'aman. Qampis noqaykuwan jaku ari; imatapis allinta qampaj ruwapusqayku, imaraykuchus Tata Diosqa niwayku israelitasta sumaj khuyakuyninwan pusanawaykuta, nispa. 30Hobabtajrí payman nerqa: Mana, noqaqa llajtayman kutipunay tiyan, maypichus tukuy aylluypis kashan, chayman, nispa. 31Moisestaj nerqa: Ama kutipuychu ari. Qan sumajta rejsinki kay ch'inkunapi maypichus jarakuna, chayta; chayrayku qan pusawayku ari. 32Sichus qan noqaykuwan rinki chayqa, ima allin imastachus noqaykuman Tata Dios qowasqayku, chayta qampis jap'illankitaj. 33Ajinata israelitasqa purirerqanku, Tata Diospata nisqa, chay orqomanta, rerqankutaj kinsa p'unchay puriyta. Diospa leyninwan kasharqa, chay arcaqa ñawpaqenkuta risharqa, maypichus jarakunankuta mask'aspa. 34P'unchaypi paykuna purirejtinkukama, Tata Diospa phuyun patankuta risharqa. 35Tata Diospa leyninwan kasharqa, chay arca purirejtinkamataj, Moisesqa sinch'ita nej: Sayarikuy ari, Tata Dios. Enemigosniyki Qanmanta ch'eqerachunku; chejnisojkunapis Qanta rikususpa, ayqechunku, nispa. 36Diospa leyninwan kaj arca maynejpichus sayarqa, chaypi Moisesqa nej: Kunanqa kutirimuy ari, Tata Dios, mana yupay atina israelita runasman, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\