NÚMEROS 11

1Uj pacha israelitasqa Tata Diospa contranta thutuyta qallarerqanku. Tata Diostaj chayta uyarispa, k'ajaj phiñakuyninta rikucherqa, jaraj ujnin kantunta ninawan ruphaykuchispa. 2Chantá runas Moisesman qhaparikojtinku, Moisesqa Tata Diosmanta mañaporqa, ninataj chay rato thasnukorqa. 3Chay cheqataqa suticharqanku Tabera, nispa, chay cheqapi Tata Diospa ninan jarankuta ruphaykusqanrayku. 4Israelitas ukhupi imaymana waj llajtayoj runas karqanku. Chaykuna yarqhaywan thutuyta qallarerqanku, jinallataj israelitaspis waqayta qallarerqanku: Pitaj kunan aychata mikhuchiwasqaykuri? 5Noqaykoqa yuyarikuyku, Egiptopi qhasilla mikhoj kayku challwasta. Chantá mikhullajtaj kayku pepinosta, melonesta, puerrosta, cebollasta, ajosta ima. 6Kunanrí yarqhaywan wañushaykuña, ni imapis kaypeqa kanchu; Maná nisqa t'antalla tiyan. 7Maná nisqaqa culantro muju jina q'elluyasqa karqa. 8Q'apaynenqa mosoj aceite jina karqa. Runasqa llojsispa, pampasmanta pallakamoj kanku. Chantá, kutaj kanku, manachayrí takaj kanku. Jinaspataj, wayk'oj kanku, manachayrí tortillasta ruwaspa, chayachikoj kanku. 9Ch'isin jaranku pataman chhulla urmamojtinkama, Maná nisqapis chaypa patanman urmamullajtaj. 10Moisesqa uyarerqa israelitasta, wawasninkuta ima jarasninku punkupi waqarashajta. Tata Diostajrí chaymanta mayta phiñakorqa. Moisesmampis manallataj allinchu rijch'arqa. 11Chaymanta Moisesqa Tata Diosman nerqa: Imaraykutaj kay kamachiykita mana allinta ruwawankiri? Imapitaj mana allinta rijch'aykiri? Imapajtaj kay runasta pusachimuwankiri? 12Kay tukuy runasqa noqaj wawasniychu kanku imatajri? Makiypi ichuspachu paykunata apaykachasaj uj ñuñoj wawata jina, mayqen jallp'atachus tatasninkuman qonaykita nerqanki, chayman chayachinaypaj? 13Maymantataj noqaqa aychata apamusaj kay chhika runasta mikhuchinaypajri? Aychata qowayku, nispa noqallaman waqaspa jamuwanku. 14Noqa sapayqa manaña pusaykachaymanchu kay tukuynin runastaqa; noqapajqa anchapuni paykunata pusaykachanayqa. 15Sichus Qan ajinallatapuni ruwawanki chayqa, wañuchiway, sichus Qan munakuwanki chayqa. Ajinamanta, Tata Dios, noqaqa manaña ñak'arisajchu, nispa. 16Chantá Tata Diosqa payman kuticherqa: Qan tantapuway qanchis chunka kurajkuna israelitasta, mayqenkunachus israelitasta kamachishanku, chaykunata. Paykunata pusamuy Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman, chaypitaj qanwan khuska suyawaychej. 17Chayman urayk'amusaj, qanwantaj parlasaj. Chantaqa qampi kaj espirituta paykunamampis qollasajtaj, paykuna kay runasta kamachiyta, pusayta ima yanapasunankupaj. Ajinamanta qan manaña sapaykichu rikukunki. 18Chantaqa nillaytaj q'ayapaj runas llimphuchakunankuta, aychatataj mikhonqanku. Noqa paykunata waqashajta uyarini, nishajtataj: Mana aycha kanchu mikhunanchejpaj. Kaymanta nisqaqa allinta Egiptopi kakusharqanchej, nispa. Chayrayku kunanqa Noqa paykunaman qosaj aychata mikhunankupaj. 19Chay qosqayqa mana uj p'unchayllapajchu, nitaj iskay p'unchaykunallapajchu, nitaj phishqa p'unchaykunallapajchu, nitaj chunka p'unchaykunallapajchu, nitaj iskay chunka p'unchayllapajchu kanqa. 20Manachayqa qosqay aychata uj killa junt'ata mikhonqanku amichikunankukama, senqasninkumanta phullchichimunankukama. Paykunaqa Noqata qhesachawanku, Noqa Tata Dios paykunaj chawpinkupi kashajtiy. Paykunaqa ñawpaqeypi waqanku, ninkutaj: Imapajtaj Egiptomanta llojsimorqanchejri? nispa. 21Moisestajrí Tata Diosman nerqa: Noqawan rejkunaqa sojta pachaj waranqa soldados kanku. Chaywampis Qanqa nishanki: Uj killa junt'ata aychata mikhuchisaj, nispa. 22Kanmanchu ovejas, wakaspis chayta ñak'aspa kay chhika runasman aychata qonaypajqa? Jatun qochamanta tukuynin challwasta jap'ispapis, manaraj kay chhika runasqa sajsankumanchu. 23Tata Diostaj payman kuticherqa: Atiyneyqa pisichu? Kunanmá rikunki kay parlasqayta junt'asajchus manachus, chayta, nispa. 24Moisesqa llojsiytawan, runasman willamorqa imastachus Tata Dios payman nisqanta. Chantá qanchis chunka kurajkuna israelitasta tantachispa, paykunata Dioswan Tinkukuna Toldoj muyuyninman sayaykucherqa. 25Tata Dios chayman phuyupi urayk'amorqa, Moisesmantaj parlarqa. Moiseswan kasharqa, chay espiritumantataj chay qanchis chunka kurajkunamampis qollarqataj. Espíritu paykunaman chayajtintaj, chay kutilla Diosmanta sut'inchajkuna jina parlayta qallarerqanku. 26Jinapis chay qanchis chunkamanta iskayqa mana rerqankuchu Dioswan Tinkukuna Toldoman, manachayqa jarallankupi qhepakorqanku, sutisninkutaj Eldadwan, Medadwan karqa. Chay tukuywampis, paykunaman Espiritoqa chayallarqataj. Paykunapis Diosmanta sut'inchaj jina jarasninkupi parlayta qallarillarqankutaj. 27Chaymantataj uj waynaqa Moisesman willaj correrqa: Eldadwan, Medadwan Diosmanta sut'inchajkuna jina jarasninkupi parlashanku, nispa. 28Chantá Nunpa churin Josué, pichus waynamantapacha Moisespa yanapajnin karqa, payqa Moisesta nerqa: Wiraqochi Moisés, qan niy ari, ama jinata ruwanankuta, nispa. 29Moisestajrí payman kuticherqa: Qanqa noqarayku chaytapis jark'aytachu munashanki? Allin kanman, Tata Diosqa tukuynin israelitasman Espirituta qonan, ajinamanta Tata Diospa sut'inchajninkuna kanankupaj, nispa. 30Chay qhepatataj Moisesqa tukuynin kurajkunawan khuska jaraman kutiporqanku. 31Chaypacha ujllata Tata Diosqa jatun qochamanta wayrachimorqa, chay wayrataj ashkha puna yuthusta apamorqa. Chaykuna israelitaspa jarankuman junt'aykamorqa, wakintaj chay tukuy muyuyninman uj p'unchay puriymantapacha. Chay tukuynimpi puna yuthusqa tawqakorqanku yaqha uj metrota jina patampi patampi. 32Jinapi runasqa chay puna yuthusta jap'illarqankupuni tuta p'unchay, q'ayantin, p'unchaynintin. Aswan pisita jap'ejqa phishqa chunka arrobas kurajta jap'erqa. Jinamanta aychasta jarasninkoj muyuyninman ch'akirachikorqanku. 33Chantá wakinkunaqa chay puna yuthu aychasta siminkuman churaykurispa khamuykurishajtillankuraj, Tata Diosqa k'ajaj phiñakuyninta rikucherqa paykunata castigaspa, wañuracherqataj ashkha runasta. 34Chayrayku chay cheqata suticharqanku, Qibrot-hataava, nispa, imaraykuchus jaqaypi p'amparqanku pikunachus mikhunallapi yuyajkunata. 35Qibrot-hataavamanta israelitasqa riporqanku Hazerotkama, chaypitaj jarakorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\