NÚMEROS 18

1Tata Diosqa Aaronman nerqa: Qan, churisniyki ima, Leví ayllumanta kajkunapiwan, cuentayoj kankichej Diospaj t'aqasqa cheqajpa contranta juchallejkunamanta. Qanwan, churisnillaykiwan cuentayoj kankichej, sacerdote kashaspa, juchallikusqaykichejmanta. 2Ayllusniyki levitas kajkunata, tataykej ayllusninta niy, jamuspa yanapasunankuta, qan, churisniyki, paykuna ima Dioswan Tinkukuna Toldoj ñawpaqempi kamachisqayta ruwanaykichejpaj. 3Paykuna ruwachunku imatachus kamachisqaykita; Dioswan Tinkukuna Toldopi ruwana kashan, chay imasta ruwachunku. Chaywampis amapuni qayllachunkuchu Dioswan Tinkukuna Toldopi kashan, chay imasman, nitaj altarmampis, ama wañuchisqa kanankupaj, nitaj qankunapis wañuchisqa kanaykichejpaj. 4Qanwan khuska ruwanqanku, Dioswan Tinkukuna Toldopi ruwanas kashan, chay imasta, qankunamantaj ni pipis waj runasqa qayllamusonqachejchu, chaykunata ruwashajtiykichej. 5Qankunalla cuentayoj kankichej, Noqapaj t'aqasqa cheqapi imaschus kashan, chay imasmanta, altarmantawan. Ajinamanta manaña phiñakusajchu israelitaswan. 6Noqaqa wawqesniyki levitasta ajllani israelitas ukhumanta, paykunatataj qankunaman qoykichej Dioswan Tinkukuna Toldopi imastapis ruwanankupaj. 7Chantaqa qan, churisniyki imalla ruwankichej sacerdotej ruwananta, altarpi imaschus ruwana kajta, veloj qhepampi, chay imasta qankuna allinta purichinaykichejpaj. Ajinata Noqa churaykichej sacerdotej ruwanasninta ruwanaykichejpaj. Sichus pipis mana sacerdote kashaspalla sacerdotej ruwananman qayllaykonqa chayqa, wañuchisqa kanqa. 8Tata Diosqa Aaronman nerqa: Qan qhawanki ima ofrendatachus israelitas apamuwasqankuta. Ima ofrendatachus israelitas Noqapaj t'aqapuwasqankuta qanman, churisniykimanwan qoykichej imastachus ruwasqaykichejman jina. Kayqa wiñaypaj kanqa sapa kuti ruwanaykichejpaj. 9Noqapaj t'aqasqa kay jaywanasta israelitas Noqapaj q'olachinanku: Ch'aki mikhuymanta kaj imas apamuwasqanku jaywanas, juchamanta apamuwasqanku ofrendas, mana yuyasqallamanta juchamanta ofrendas ima. Chay llimphuchasqa ofrendastaj qampaj, churisniykipajwan kanqa. 10Chay ofrendasmantaqa qampaj t'aqasqa kasqanrayku qankunamanta tukuynin qharis kajkuna mikhonqanku. Chaytataj mikhunkichej Diospaj t'aqasqa cheqapi, chay mikhunas t'aqasqa kasqanrayku. 11Chantá qollasqaykitaj qanman, qanwan tiyakoj churisniykiman, ususisniykimanwan israelitas sumajnin kaj ofrendata qowasqankumanta. Kay imasta ruwanapaj leyqa wiñaypaj kanqa. Pillapis wasiykipi llimphupaj qhawasqa kajqa chay imasta atillanqapuni mikhuyta. 12Chantá israelitas sapa wata ñawpajta poqochisqankumanta ofrendasta apamuwasqankumanta qollaykitaj sumajnin kaj aceiteta, sumajnin kaj vinota, trigotawan ima. 13Israelitas ñawpajta imastapis poqochisqankumanta ofrendasta apamuwasqankoqa qampaj kanqa. Chaykunata mikhuysikonqanku, pikunachus wasiykipi llimphupaj qhawasqa kashanku, chaykuna. 14Imachus Noqallapaj t'aqasqa kanan tiyan, chay tukuynin qampajpuni kanqa. 15Qampaj kanqa israelitas Noqapaj apamuwasqanku kuraj kaj churisninku, jinallataj uywasninkoj phiwi uñasninkupis. Chay kuraj kaj churisninkoj cuentanmanta, mana llimphupaj qhawasqa animalespa phiwi uñasninkoj cuentanmantapis qolqeta paganayki tiyan. 16Chay imasmantaqa uj killamanta nacesqanmanta qhepaman preciota paganki. Chaytaj kanqa phishqa phisu qolqe, Dioswan Tinkukuna Toldopi peso churasqa kasqanman jina. 17Kay kinsa laya uywaspa phiwi uñasninkojpa cuentanmanta ama imatapis jap'inkichu: Wakaspata, ovejaspata, cabraspata ima; chaykunaqa Noqapaj t'aqasqaña kanku. Ñak'aspa, yawarninkuwan altar patata ch'ajchunki, wirasnintataj sumaj q'apashajta Noqa Tata Diospaj q'olachinki. 18Aychasnintaj qampaj qhepakaponqa, jinallataj Noqaman ikhasqa ofrendasmanta pecho aychas, paña pierna aycha ima. 19Israelitaspa tukuy sumajnin kaj ofrendasta Tata Diosman apamusqankoqa qampaj, qanwan tiyakushankuraj, chay churisniykipaj, ususisniykipajwan kanqa. Kay kamachisqaqa wiñaypaj churasqa kanqa. Kachi patapi kay trato ni pi p'akiyta atinchu ruwasqataqa; chaytaqa Noqamin qanwan ruwani, jinallataj mirayniykiwampis. 20Tata Diosqa Aaronman nillarqataj: Qanqa mana jallp'asniyojchu israelitas ukhupi kanki. Noqamin qampata kasaj, herenciaykitaj kasaj israelitas ukhupi. 21Israelitas poqochisqankumanta sapa chunkamanta ujta Tata Diosman qosqasninkuta levitasman qopuni. Chay kanqa pagonku jina, imastachus Dioswan Tinkukuna Toldopi ruwasqasninkumanta. 22Israelitastaj mana qayllanqankuchu Dioswan Tinkukuna Toldoman; chayman qayllaspaqa, juchachakunkuman, chaynejtataj wañuchisqa kankuman. 23Levitaslla Dioswan Tinkukuna Toldoman qayllaspa, imachus ruwanankuta ruwanqanku; paykunalla cuentayoj kanqanku ima juchatachus ruwasqasninkumanta. Kay kamachisqaqa wiñaypaj kanqa mirayniykichejnintimpaj. Ajinamanta levitasqa israelitas ukhupi mana jallp'ayojchu kanqanku. 24Paykunaman qoni israelitas poqochisqasninkumanta sapa chunkamanta ujta Noqaman qowasqankuta. Chayta levitasmanqa qoni; chayrayku nini paykunaqa mana jallp'asniyojchu israelitas ukhupi kanankuta. 25Tata Diosqa Moisesman nerqa: 26Levitasman niy, israelitas poqochisqasninkumanta sapa chunkamanta ujta qosqasninkuta levitasman qosqamanta, levitaspis sapa chunkamanta ujta Tata Diosman qonankupaj t'aqallachunkutaj. 27Chayqa kanqa, imaynatachus israelitas trigomanta vinomantawan ofrendata qowanku, ajina. 28Ajinata, israelitas ofrendasninku apamusqankuta jap'isqaykichejmanta qankunapis ofrendasniykichejta sapa chunkamanta ujta Tata Diosman qonkichej, chaytataj sacerdote Aaronman jaywaychej. 29Tukuy ofrendasta jap'isqaykichejmanta sumajnin kajta t'aqaspa, qankunapis Tata Diosman qollankichejtaj. 30Ujtawan nillaytaj: Qankunapis sumajnin kajmanta Tata Diosman qonkichej, imaynatachus israelitaspis trigomanta, vinomantapis qonku, ajinata. 31Chaymanta puchojtaqa atinkichej maypipis mikhuyta qankuna, familiasniykichej ima. Chaymin qankunapajqa pagoykichej kanqa, Dioswan Tinkukuna Toldopi ruwasqasniykichejmanta. 32Tata Diospaj sumajnin kajta ñawpajta t'aqaytawan, levitasqa puchojta atenqanku mikhuyta mana juchachakuspa. Ajinamanta mana ima sajratapis ruwanqankuchu israelitaspa Tata Diospaj t'aqasqa ofrendasninkuta, ama chaynejta wañuchisqa kanankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\