NÚMEROS 21

1Arad llajtamanta cananeo reyqa Neguevpi tiyakushaspa, uyarerqa Atarim ñanta israelitas junt'aykamushasqankuta. Chaymanta israelitaswan maqanakoj llojserqa, wakintataj presosta jap'irarqa. 2Israelitastaj juraspa, Tata Diosman nerqanku kay nisqankuta junt'anankuta: Sichus Tata Dios chay runasta makisniykuman jaywanqa chayqa, noqayku chay runasta chinkarparichisqayku, nispa. 3Tata Diostaj imatachus mañakusqankuta ruwaspa, cananeo runasta israelitaspa makinkuman jaywaykorqa. Jinamanta israelitasqa chay llajtasta tukuyninta chinkacherqanku tukuy runasnintinta. Chayrayku chay cheqata suticharqanku Horma sutiwan. 4Israelitasqa Hor nisqa orqo k'uchumanta purirerqanku Puka Qochanejman muyuykamunankupaj, ama Edom jallp'anejta pasanankupaj. Israelitasqa chay ñanta rishaspa, sayk'orqanku. 5Chayrayku Diospa contranta, Moisespa contrantawan rimayta qallarerqanku: Imapajtaj Egiptomanta orqhomuwarqayku; kay ch'impi wañurachinawaykupajchu pusamuwarqayku? Kaypi mana mikhuna, nitaj yaku ujyanapaj kanchu. Kay Maná nisqa t'antapis amisqataña amiwayku, nispa. 6Chaymanta Tata Diosqa israelitasman apachimorqa venenoyoj phiña katarista; taripasqanku chhikata khanirarqanku. Jinamanta ashkha israelitas wañurarqanku. 7Jinapi israelitasqa, maypichus Moisés kasharqa, chayman rispa, nerqanku: Noqayku juchallikuyku ajinata parlaspa Tata Diospa contranta, qampa contraykitawan. Tata Diosmanta mañapuwayku ari, kay katarista noqaykumanta ithirichinanta, nispa. Chantá Moisesqa Tata Diosmanta mañaporqa israelitasta perdonananta. 8Tata Diostaj nerqa: Kay katarisman rijch'akojta broncemanta katarita ruway. Chaytataj warkhuykuy wiphala k'aspi puntaman. Pipis katariwan khanichikuspaqa, chay warkhusqa katarita qhawachun, jinamanta sanoyanqa, nispa. 9Chantá Moisesqa broncemanta katarita ruwaspa, wiphala k'aspi puntaman warkhorqa. Pipis chay katarita qhawarispa, khanichikusqanmanta sanoyakaporqa. 10Israelitasqa rispallapuni Obot nisqa cheqapi jarakorqanku. 11Chaymanta rispataj, ch'in pampa Ije-abarimpi jarakorqanku, Moabmanta inti llojsimuynejpi. 12Chaymanta rispallapuni, Zered Wayq'opi jarakorqanku. 13Chaymanta rispataj, Arnón chimpapi jarakorqanku. Chay mayoqa tarikun ch'in pampapi; chayqa jamushan amorreospa jallp'ankumantapacha. Chay mayu t'aqashan Moab jallp'ata, amorreospatawan. 14Chaytamá niyta munan Tata Diospa librompeqa: Puka Qochapi imatachus ruwasqari, Arnón Wayq'opi ruwasqan; 15yaku purej mayupi ruwasqan, chaytaj rishan Ar, chaynejkama chayantaj Moab jallp'aj kantunkama, nispa. 16Arnón Mayumanta rispa, chayarqanku Beerkama. Chaypi Tata Diosqa Moisesman nerqa yaku pujyu kantupi: Israelitasta tantachiy, Noqataj yakuta qosqaykichej, nispa. 17Chaypacha israelitas takerqanku: Pujyumanta yaku phullchimun. Pujyumanta takiychej. 18Kuraj runas tojnusninkuwan allarqanku; llajtamanta sumachaj runas kamachina tojnusninkuwan kicharerqanku. Israelitasqa chay ch'inmanta Matana nisqakama rerqanku. 19Chaymantaqa rerqanku Nahalielman, chaymantataj Bamotman. 20Chaymantaqa rillarqankutaj Moab Valle jallp'aman, Pisga patanejkama, maymantachus ch'in pampas rikukun, chayman. 21Israelitasqa kachasta amorreospa reyninku Sehonman kacharqanku, ninankupaj: 22Jallp'aykinejta pasarichiwayku ari. Mana sarusqaykuchu chajrasniykichejta, nitaj uva huertasniykichejtapis, nillataj pujyusniykichejmanta yakusniykichejtapis ujyasqaykuchu. Noqaykoqa jatun ñannillanta cheqanta pasapusqayku jallp'asniykichejnejta, nispa. 23Sehontajrí mana saqerqachu chay jallp'annejta pasanankuta; manachayqa runasninta tantachiytawan, israelitaswan maqanakoj chay ch'in pampasman llojserqa. Jahazaman chayamuspa, maqanakorqankupacha. 24Israelitaspis tinkuytawan, maqanakorqankupacha, atiparqankutaj. Jinamanta israelitasqa amorreospa jallp'asninkuta jap'ikaporqanku Arnón Mayumantapacha Jaboc Mayukama. Chay niyta munan, amonitaspa jallp'ankuwan tinkuykama, sinch'i perqayoj kashan, chaykama. 25Ajinamanta israelitasqa amorreospa llajtasnimpi tiyakaporqanku, Hesbón llajtaspi, tukuy campo jallp'asnintimpi. 26Hesbón llajtapi amorreospa reyninku Sehonqa tiyakorqa. Payqa chay ñawpajta Moabmanta reywan maqanakusqa; chaypacha chay tukuy jallp'asta qhechusqa Arnón Mayukama. 27Chayrayku yarawita qhelqaj nisqa runas ninku: Jamuychej Hesbonman, Sehón reypa llajtanman. Sayarichiychejtaj sinch'i perqayoj llajta kanampaj. 28Hesbonmanta nina llojsimun, Sehón llajtamantataj larway llojsimun, Moab suyumanta Ar llajtataj q'olaykun, Arnón patanejpi kamachejkunatapis. 29Llakiy qanmanta, Moab. Phirisqa kanki, Quemós diospa llajtan. Payqa chay llajtaj runasninta ayqejta saqellan, jinallataj warmisniykichej Sehón reypa makinman urmajtapis. 30Atipaykuspa paykunata qharqorqanchej. Hesbonpa atiynin urmarqa Dibonkama. Raqaykunaman tukuchisqa karqa Nofakama, Medebakamataj ninawan ruphachisqa karqa. 31Ajinata israelitasqa amorreospa jallp'ankupi tiyakorqanku. 32Moisestaj wakin runasta kacharqa Jazer llajtata qhawaramojta. Ajinamanta israelitasqa chay qayllasninkupi kaj llajtasta atiparqanku, chaynejpi tiyaj amorreostapis qharqorqanku. 33Chaymanta israelitasqa Basannejman llojserqanku. Basanmanta rey Ogtaj tukuy soldadosninwan Edreipi paykunawan maqanakoj llojserqa. 34Chantá Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: Ama manchachikuychu chay runamanta. Noqa makisniykiman payta jaywaykusqayki, tukuy soldadosnintinta, llajtantinta ima. Ajinallatataj qan paywan ruwanki, imaynatachus Sehonwan ruwarqanki, chaynejpi tiyakoj amorreospa reyninku Hesbonwan, ajinata, nispa. 35Ajinata israelitasqa ruwarqanku Og reyta, churisninta, soldadosninta, tukuy runasninta ima. Ni pita kawsashajta saqerqankuchu, tukuynin jallp'asnintataj jap'ikaporqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\