NÚMEROS 22

1Jinamanta israelitasqa rillarqankupuni, jarakorqankutaj Moab pampaspi. Chayqa kashan Jericó chimpapi, Jordán Mayoj inti llojsimuynejpi. 2Chantá Ziporpa churin Balacqa yacharqa israelitas amorreosta imatachus ruwasqankuta. 3Jinallataj Moabmanta kajkunapis maytapuni manchachikorqanku chay israelitas may chhika kasqankumanta, junt'aykamushasqankumantataj. 4Chantá Moabmanta kajkunaqa Madianmanta kaj kurajkunaman nerqanku: Kay chhika runasqa jallp'anchejta tukuchenqanku, imaynatachus wakas pastosta tukuchinku, ajinata, nispa. Chaypacha Moabpeqa Ziporpa churin Balac rey kasharqa. 5Chayrayku payqa Balaamta wajyachimorqa. Chaypacha Balaamqa Petorpi kasharqa, chaytaj kashan Éufrates Mayu chimpapi. Balacqa nicherqa Balaamman: Kay runasqa Egiptomanta jamuspa, kay jallp'asman junt'aykamunku, ñawpaqeypitaj tiyaykukushanku. 6Kunampacha usqhayta jamuy ari, kay runasta maldecinaykipaj, imaraykuchus noqamanta aswan atiyniyoj kanku. Ichapis qan maldecejtiyki, paykunata atipayman, qharqoymantaj kaymanta. Noqa yachani qampa maldecisqayki, chayrí bendecisqaykeqa ruwakusqantapuni, nispa. 7Moabmanta, Madianmantawan kaj kuraj runasqa qolqe aparisqa rerqanku maldecisqanmanta jaywanankupaj. Ajinata Balaampaman chayaytawan, kacha runasqa willarqankupacha imatachus Balac nichisqanta. 8Balaamtajrí paykunaman nerqa: Kunan ch'isi kayllapi puñukuychej, q'ayataj willasqaykichej imatachus Tata Dios ninawanta, nispa. Jinamanta Moabmanta kacha kuraj runasqa chaypi chay ch'isi puñorqanku. 9Chantá Diosqa Balaamman rikhurispa, taporqa: Pikunataj, wasiykipi kashanku, chay runasri? nispa. 10Balaam kuticherqa: Moabmanta Ziporpa churin rey Balacqa paykunata kachamuwasqa kayta willanawankupaj: 11Egiptomanta llojsimuspa, runas kay tukuynejman junt'aykamuwanku, nispa. Chantapis nichimuwasqa, rispa chay runasta maldecimpunayta, ajinamanta paykunata atipaspa paypa jallp'anmanta qharqonampaj, nispa nerqa Balaamqa. 12Diostajrí Balaamman nerqa: Ama riychu chay runaswan israelitasta maldecej, imaraykuchus paykunata Noqa bendecini, nispa. 13Q'ayantintaj Balaamqa tutamanta jatarispa, Balacpa kacha runasninman nerqa: Kunanqa kutipuychej llajtaykichejman. Tata Diosqa mana munanchu qankunawan khuska rinayta, nispa. 14Chay kacha kuraj runasqa kutipuspa, Balacman willarqanku: Balaamqa mana munarqachu noqaykuwan khuska jamuyta, nispa. 15Chantá Balacqa ujtawan waj aswan kuraj runastañataj aswan ashkhata kacharqa, ñawpaj kachasmanta nisqaqa. 16Paykunataj rispa, Balaamman usqhay usqhayta willamorqanku: Ziporpa churin Balac nichimusunki ari: Allinta ruwaspa, amataj qhesachawaspa jamuriwaypuni. 17Noqaqa imatapis munasqaykita qollasqayki, imatachá mañawasqaykita ruwasaj; chayrayku allinta ruwaspa jamurillaway ari, kay runasta maldecipuway, nispa. 18Balaamtajrí kutichillarqataj: Noqaqa manapuni riyta atiymanchu may chhika qorita, kamachinan wasipi tukuynin qolqeta qoshawajtimpis, jatunta, nitaj juch'uyta ruwajpis, Señorniy Tata Diospa kamachiwasqasninta p'akispaqa. 19Chay tukuywampis, kunan ch'isi kaypi puñukuychej; ujtawan Tata Diosta tapurillasaj, ima niwanqachus kay kutipi, nispa. 20Chay ch'isi Tata Diosqa Balaamman rikhurispa, nerqa: Sichus chay runas qanta wajyasoj jamusunku chayqa, sayarispa paykunawan rillay; chaywampis Noqaj nisqallayta ruwanki, nispa. 21Balaamqa q'ayantin tutamanta jatarispa, uj china burronta caronaykukuytawan, moabitaspa kurajninkukuna kachaswan rerqa. 22Balaamqa burrompi rerqa, iskay kamachisnintawan pusarikuspa. Tata Diosrí chay risqanmanta phiñakuspa, angelninta kachamorqa ñanmanta jark'anampaj. 23Burronqa rikorqa Tata Diospa angelninta espadan oqharisqa ñampi sayashajta; chayrayku ñanmanta llojsispa, wajnejta rerqa. Balaamtajrí ñanman kutichiyta munaspa, burronta mayta seq'orqa. 24Chantá Tata Diospa angelnin uva huerta ukhuta rej ñampiñataj sayaykorqa. Chay ñanqa puraj k'uchunman perqayoj karqa. 25Burrotaj Tata Diospa angelninta rikuspa, uj lado perqaman Balaampa chakinta ñit'iykorqa. Chaymanta Balaamqa astawan burronta seq'orqa. 26Tata Diospa angelnintaj aswan ñawpajman rispa, uj k'uchunejman sayaykorqa. Chay ñanmantaqa mana karqachu ni lloq'eman ni pañaman llojsinapaj. 27Burroqa Tata Diospa angelninta rikuspa, chay kikimpi pampaman last'arparerqa. Chaymanta Balaamqa phiñarikuspa, burrota varawan seq'ollarqapuni. 28Chay ratopacha Tata Diosqa burrota parlaricherqa. Balaamtataj nerqa: Imanayki noqa qantari? Kaywanqa kinsa kutitaña seq'owanki, nispa. 29Balaamqa burronman kuticherqa: Kaypi alqochakushawanki. Sichus makiypi cuchillo kanman chayqa, kunitan wañuchiykiman, nispa. 30Burronqa nillarqataj: Noqaqa qampa burroyki kani, qantaj sapa kuti noqapi purinki rantiwasqaykimanta kunankama. Jayk'ajpis kay jinata ruwajchu kayki? nispa. Balaamtaj kuticherqa: Mana, nispa. 31Chantá Tata Diosqa Balaampa qhawayninman angelninta rikhuricherqa chawpi ñampi espadan oqharisqa sayashajta. Rikuspataj, payqa k'umuykukorqa pampaman umanta chayachinankama. 32Jinapi Tata Diospa angelnenqa Balaamman nerqa: Ima nispataj burroykita kinsa kutita seq'onkiri? Noqamin kani ñawpaqeykipi sayajqa. Noqamantaqa mana allintachu qanqa rishanki. 33Burroykeqa noqata rikuwarqa, rikuwaspataj, manchariywan kinsa kutita ñawpaqeymanta waj ladoman rin. Sichus pay waj ladoman mana ayqenman karqa chayqa, ñapis wañuwajña karqa; burrollaykita mana wañuchiymanchu karqa. 34Tata Diospa angelninmantaj Balaamqa nerqa: Noqaqa juchallikuni. Mana yacharqanichu qan ñawpaqeypi sayaykuspa ñanmanta jark'amushawasqaykita; sichus kay rishasqay qampaj mana allin chayqa, kaymanta kutipusaj ari, nispa. 35Tata Diospa angelninrí kuticherqa: Atillanki riyta chay runaswan jaqayman. Chaywampis chayaspaqa, noqaj nisqallayta parlanki, nispa. Ajinamanta Balaamqa Balacpa kachasninwan rillarqapuni. 36Balacqa Balaam jamushasqanta yachaytawan, taripaj llojserqa, Arnón Mayu chimpapi Moab llajtaman; chayqa chay naciompa lindempi karqa. 37Taripaspataj, nerqa: Chay jinatapuni qanta wajyachimuyki. Imaraykutaj qan mana kasumuwarqankichuri? Manachu qan yuyarqanki jamuwajtiyki imallatapis qanman qosunayta, jatumpajtaj qhawasunayta? nispa. 38Balaamtajrí payman nerqa: Kayqa, kunanqa chayamuni, qan imaynachus kasqaykita rikusunaypaj; chaywampis noqa kikiymantaqa mana imatapis parlasajchu. Imatachus Dios niwanqa, chayllata nisqayki. 39Chaymantá Balaamqa Balacwan Quiriat-huzotman rerqanku. 40Chaypitaj Balacqa runasninta kamacherqa wakasta, ovejasta ñak'anankuta, Balaamman, jinallataj paywan jamorqanku, chay kuraj runasmampis qonampaj. 41Q'ayantin paqarin tutamanta Balacqa Balaamta Bamot-baalman pusarqa. Chay patamanta qhawarispa, Balaamqa israelitaspa jarasninkoj muyuyninta rikorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\