NÚMEROS 23

1Chaypi Balaamqa Balacman nerqa: Kaypi ruwapuway qanchis altaresta, chaymantaj apamuy qanchis torillosta, qanchis carnerostawan, nispa. 2Balacqa ruwarqa imatachus Balaam kamacherqa, chayta. Chay sapa uj altarmantaj uj torillotawan, uj carnerotawan churarqa. 3Chaymantataj Balaamqa Balacman nerqa: Qanqa kayllapi qhepakuy chay jaywanapaj wañuchisqa uywaswan khuska. Noqataj chaykama Tata Diosta tapurimusaj, ichas imatapis niwanqa. Kutimuspataj, willasqayki imatachus niwanqa, chayta, nispa. Chaymantá Balaamqa uj ch'in lomaman wicharerqa. 4Chaypi Tata Diosqa payman rikhurejtin, Balaam nerqa: Kunanqa qanchis altaresta ruwachini, sapa uj altarmantaj uj torillotawan, uj carnerotawan churachipuyki, nispa. 5Jinapi Tata Diosqa Balaampa siminman churarqa imatachus parlananta. Nerqataj: Kutispa, Balacman nimuy imatachus qanman niyki, chayta, nispa. 6Balaamqa kutispa uywa wañuchisqa qayllapi Balacta sayashajta tariparqa, Moabmanta tukuy kuraj runastawan. 7Chantá Balaamqa imachus kananmanta sut'inchayta qallarerqa: Arammanta Balac pusachimuwan, Moabpa reynin inti llojsimuy orqosmanta. Jamuy, maldecipuway, Israelta mana allinman churay, nispa. 8Ima nispataj maldecisaj pitachus Tata Dios mana maldecinchu, chaytari? Ima nispataj chay runasta mana allinman churasajri, mayqenkunapajchus Tata Diosqa mana ima sajratapis ruwanchu, chaytari? 9Kay chhanka patamanta paykunata rikuni, kay orqo patamanta paykunata qhawashani. Chay runasqa sapallanku tiyakunku. Tukuy runasmanta waj jina runas kanku. 10Paykunaqa jallp'a t'iyu chhika kanku. Pitaj paykunata yupayta atinmanri? Pitaj yachanman mashkhachus kasqankutari? Allin kanman kay cheqan runas jina wañunay; ajinamanta noqaj tukukuyneyqa paykunajta jina kanman. 11Chantá Balacqa Balaamman nerqa: Imatataj ruwashankiri? Noqaqa qanta pusachimorqayki enemigosniyta maldecinaykipaj, qanrí paykunata bendeciykunki, nispa. 12Balaamtaj kuticherqa: Noqaqa nerqaykipuni: Imatachus Tata Diosqa simiyman churawan, chayllata noqaqa parlasaj, nispa. 13Balactajrí nillarqapuni: Kunanqa jaku wajnejmanñataj; chaymanta rikunki jaraspa kantullanta, mana tukuynin jarastachu. Chaymanta maldecipuwanki chay runasta, nispa. 14Jinamanta Balacqa Balaamta pusarqa Zofimman, Pisga Orqo puntaman. Chaypi ruwachillarqataj qanchis altaresta. Sapa uj altarpitaj uj torillotawan, uj carnerotawan uywa wañuchisqa q'olachinata jina jaywarqa. 15Chaypi Balaamqa Balacman nerqa: Kay q'olachisqaswan khuska kayllapi qhepakuy, chaykamataj noqaqa Dioswan parlamusaj, nispa. 16Tata Diosqa Balaamman rikhurispa, siminman imatachus parlananta churarqa, nerqataj: Kunanqa kutispa, Balacman willamuy imatachus nisusqayta, nispa. 17Balaamqa kutispa, tariparqa Balacta tukuy kuraj runasnintawan khuska uywa wañuchisqa qayllapi sayashajta. Balactaj payta taporqa: Tata Diosqa ima nisunkitajri? nispa. 18Chantá Balaamqa imachus kananmanta sut'inchayta qallarerqa: Ziporpa churin Balac, uyariway sumajta. 19Diosqa mana wañoj runa jinachu llullakunampaj, nitaj runaj wawan jinachu nisqanmanta wajta ruwanampaj. Nin chayqa, manachu ruwanqa? Parlan chayrí, manachu junt'anqa? 20Diosqa noqata kamachiwan bendecinayta. Sichus Dios bendecin chayqa, noqaqa mana imanaytapis atinichu. 21Payqa mana reparanchu Jacobpi ima sajratapis, nitaj rikunchu Israelpi ima millay kawsaytapis. Señorninku Tata Diosqa paykunawan kashan, paykunataj Diostaqa reyninkupaj jap'inku. 22Diosqa paykunata Egiptomanta orqhomorqa, Diosqa manchay kallpayoj k'ita toro jina paykunapaj. 23Jacobpa contrampi ima sajra ruwaypis mana kanchu, nillataj Israelpa contrampi ima layqeriospis. Kunanqa Israelmanta nenqanku: Dios imaymana t'ukunasta paykunapaj ruwan, nispa. 24Kay runasqa china león jina sayarinku, imaynatachus orqo leonqa imatachus jap'iyta munaspaqa mikhunankama qhatiykachan, chay jap'isqampa yawarninta laqhonankama, ajinata. 25Chaymantá rey Balacqa Balaamman nerqa: Manachus kay runasta maldeciyta atinki chayqa, amallataj bendeciychu, ari, nispa. 26Chantá Balaamqa kuticherqa: Manachu nerqaykiña: Noqa ruwasaj imatachus Tata Dios niwasqallanta nispa? 27Balacqa nillarqataj: Jina kajtenqa, jaku wajmanñataj risunchej. Ichapis Diospajqa allillan kanman chayllamantapis israelitasta maldecipunawayki. 28Ajinata rey Balacqa Balaamta Peor nisqa orqo puntaman pusarqa. Chaymanta tukuynin ch'in pampas rikukorqa. 29Chaypi Balaamqa Balacman nerqa: Kaypi qanchis altaresta ruwapuway, chaymantaj apamuy qanchis torillosta, qanchis carnerostawan, nispa. 30Balactaj kikinta ruwarqa Balaampa nisqanman jina; sapa uj altarpi uj torillotawan, uj carnerotawan jaywarqa, uywa wañuchisqa q'olachinata jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\