NÚMEROS 25

1Israelitasqa Sitimpi tiyakorqanku, chaypitaj qharisqa Moabmanta warmiswan khuchichakuyta qallarerqanku. 2Chay warmis paykunata pusarqanku, maypichus lantisninkuman uywa wañuchisqasta jaywasharqanku, chayman. Israelitastaj chay mikhuykunata mikhuysikorqanku, yupaycharqankutaj moabitaspa lantisninkuta. 3Ajinata paykunaqa pusachikorqanku Baal-peorta yupaychanaman. Chaymanta Tata Diosqa maytapuni israelitaspaj phiñakorqa. 4Chantá Tata Diosqa Moisesman nerqa: Israelitaspa tukuy kurajninkunata tantachiy; paykunatataj Noqaj ñawpaqeypi wañurachiy p'unchaypi sumajta inti k'ancharimushajtin. Ajinamanta thasnukonqa israelitaspa contrankupi k'ajaj phiñakuyniy, nispa. 5Moisesqa israelitaspa juez kajninkunata tantachispa, nerqa: Sapa ujniykichej ayllusniykichej ukhupi, pikunachus Baal-peorta yupaychaysinku, chaykunata wañurachiychej, nispa. 6Chaypachapuni uj israelitaqa Madianita warmita jaraman pusaykorqa Moisespa rikunanta, tukuy israelitas tantakuspa Dioswan Tinkukuna Toldo punkupi waqarashajtinku. 7Chayta rikuspa, sacerdote Aaronpa allchhin Eleazarpa churin Finees, israelitas tantasqa kasharqanku, chaymanta riytawan, t'ojsina lanzanta sumajta wakiykuchikuspa, 8chay runaj qhepanta rerqa, maypichus kasharqa, chaykama. Chay puñuna cuartoman yaykuytawan, wijsampi t'ojsispa wañucherqa chay israelitata, chay Madianita warmintinta. Ajinamanta manaña karqachu wañuchej onqoy, israelitasta tukuchisharqa, chay. 9Chaykamaqa iskay chunka tawayoj waranqa israelitasña chay wañuchej onqoywan wañorqanku. 10Chaymanta Tata Diosqa Moisesman parlarqa: 11Israelitaspa contrankuta phiñakuyniyta Fineesqa thasnun, imaraykuchus Noqajta jinallataj paypa sonqompis chay juchamanta t'impurerqa. Chayrayku Noqaqa manaña astawan phiñakuyta atiymanchu, israelitasta tukuchinaypajqa. 12Willay Noqa paywan uj allinyakuy tratota ruwasqayta. 13Chayrayku payman qoni sacerdotej ruwanasninta wiñaypaj ruwanampaj, pay, jinallataj miraynimpis, imaraykuchus pay sonqonta t'impurichikorqa chay jucharayku, jinallataj israelitaspaj perdonta tarerqa. 14Madianita warmiwan khuska wañuchisqa karqa, chay israelitaj sutenqa karqa Zimri. Chay qharitaj karqa Simeón ayllumanta kuraj kaj Salujpa churin. 15Madianita warmej sutintaj Cozbi karqa; payqa karqa Madián t'aqamanta kuraj kaj Zurpa ususin. 16Tata Diosqa Moisesman nillarqataj: 17Madianitaspa contranta maqanakamuspa, paykunata tukurparichimuychej. 18Paykuna sajra mañasninkuwan qankunata sajra kawsayman apasorqachej. Paykunaqa Baal-peor lantinkuta yupaychachisunkichej madianistaspa kurajnin kajpa ususin Cozbirayku. Payqa lanzawan wañuchisqa karqa, maypachachus wañuchej onqoyta apachimorqaykichej chaypacha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\