NÚMEROS 28

1Tata Diosqa Moisesman parlarqa: 2Israelita runasta kamachiy, maychus tiempompi t'antata, q'olachisqa kanampaj, chay mikhunaytawan khuska sumaj q'apashajta jaywanawankuta. 3Nillaytaj ari: Noqapaj kaj jaywanasta q'olachispa jaywanawankoqa kaykuna kanku: Sapa p'unchaypuni q'olachichunku iskay corderosta uj watayojtakama, sumajnin kajta, mana iman imanasqata. 4Ujnin kajqa tutamanta jaywasqa kanqa, ujnin kajtaj ch'isiyaykuyta. 5Ch'aki mikhuymanta jaywana kajqa kachun iskay kilos sumajnin kaj jak'umanta, uj litro olivo aceitewan puñasqa. 6Chaykunata sapa kuti q'olachinanku tiyan, mayqenchus Sinaí Orqopi kamachisqa karqa, chay ima munayta q'apashajta Tata Diospaj. 7Uj litro vinotawan sapa uj corderowan jaywachunku. Chay vinota Dioswan Tinkukuna Toldopi Tata Diospa sutimpi ch'ajchonqanku. 8Ujnin kaj corderotataj ch'isiyaykuyta q'olachenqanku, chaymantaj yapanqanku ch'aki mikhuymanta jaywana kajta, vino jaywanatawan, tutamanta jaywanku, ajinata. Chayta Tata Diospaj ima munayta q'apashajta q'olachenqanku. 9Samarikuna p'unchaypi iskay corderosta Tata Diosman jaywankichej uj watayojtakama, mana iman imanasqata, sumachajnin kajta. Chaymantaj yapankichej tawa kilos sumajnin kaj jak'uta, aceitewan puñasqata, jinallataj vino jaywanatawan. 10Chay jaywanataqa samarikuna p'unchaypi q'olachinkichej, vino jaywanatawan, sapa p'unchaypaj kaj jaywanatawan khuska. 11Killaj qallarikuynin p'unchaypi ima munayta q'apashajta q'olachispa Tata Diosman jaywankichej iskay torillosta, uj carnerota, qanchis corderosta uj watayojtakama, sumachajnin kajta, mana iman imanasqasta. 12Sapa uj torillo jaywasqawan jaywallankichejtaj sojta kilos sumaj ñut'u kaj jak'uta aceitewan puñasqata, jinallataj sapa uj carnerowan jaywankichej tawa kilos sumajnin kaj ñut'u jak'uta aceitewan puñasqata. 13Corderotapis sapa ujninta q'olachinkichej iskay kilos sumaj kaj ñut'u jak'utawan aceitewan puñasqata. Chaytaqa ima munayta q'apashajta Tata Diospa munasqanman jina q'olachinkichej. 14Sapa uj torillota jaywanaman churankichej iskay litros vinota, uj litro khuskanniyojtataj carneroman, uj litrotakamataj corderoman. Chay q'olachinasta qankunaqa Tata Diospaj sapa killa qallarikuyta q'olachinkichej. 15Sapa p'unchay Tata Diosmanqa jaywallankichejtaj uj chivota juchasniykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj, vino jaywanatawan khuska. 16Wata qallarikuy killapi, chunka tawayoj p'unchay kashajtin, Pascua mikhuyta Tata Diospa sutimpi mikhunkichej. 17Q'ayantintaj chunka phishqayoj p'unchay kashajtin, fiesta kanqa. Qanchis p'unchayta mana levadurayoj t'antata mikhunkichej. 18Chay qanchis p'unchay qallarikuyta Diospa sutimpi tantakunkichej. Chay p'unchaypi qankunaqa amapuni ni ima trabajota ruwankichejchu. 19Tata Diosman q'olachispa, jaywankichej iskay torillosta, uj carnerota, qanchis corderosta uj watayojtakama, mana iman imanasqata, sumachajnin kajta. 20Chay jaywanaswan apamunkichej sumajnin kaj ñut'u jak'uta aceitewan puñasqata. Sapa torillopaj kanqa sojta kilos jak'u, tawa kilostaj uj carneropaj, 21chay qanchis corderospajtaj sapa ujpaj iskay kiloskama. 22Chaymantataj uj chivota apamunkichej juchasniykichejpa cuentanmanta wañunampaj perdonta tarinaykichejpaj. 23Chayta Tata Diosman jaywankichej, chantapis tutamanta sapa paqarin q'olachispa jaywanatawan. 24Ajinata ruwankichej chay qanchis p'unchay fiestapi, chay jaywanasta ima munayta q'apashajta q'olachispa Tata Diospa munasqanman jina. Chayta ruwankichej vino jaywanatawan khuska, chantapis sapa p'unchay jaywana kaj q'olachinastawan. 25Qanchis kaj p'unchaypi watejmanta Diospa sutimpi tantakunkichej. Chay p'unchaypi amapuni ima trabajotapis ruwankichejchu. 26Ñawpaj poqoykuna Semanas nisqa fiestapi, Tata Diosman jaywanata q'olachispa, Paypa sutimpi tantakunkichej. Chay p'unchaypeqa ni ima trabajota ruwankichejchu. 27Tata Diosman jaywankichej ima munayta q'apashaj q'olachinasta iskay torillosta, uj carnerota, qanchis corderostawan uj watayojtakama. 28Chaykunawantaj jaywankichej sumajnin kaj ñut'u jak'uta aceitewan puñasqata sojta kilostakama sapa uj torillopaj, carneropajtaj tawa kilosta, 29iskay kilostakamataj uj watayoj sapa corderopaj. 30Chantá q'olachinkichej uj chivota juchasniykichejpa cuentanmanta wañunampaj, perdonta tarinaykichejpaj. 31Chay jaywanastaqa sapa kuti qonkichej, ch'aki mikhuy jaywanata, vino jaywanata, sapa p'unchay jaywanatawan khuska. Chantapis chay uywasqa mana iman imanasqa kachunku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\