NÚMEROS 31

1Tata Diosqa Moisesman nerqa: 2Madianitas sajrata ruwasqankumanta israelitas pagachikuchunku; chay qhepamantaj wañupunki, nispa. 3Chantá Moisesqa israelitasman nerqa: Wakinniykichej Madianitaswan maqanakunaykichejpaj wakichikuychej; wañuchinaku maqanakupi vengakunkichej Tata Diospa sutimpi. 4Sapa ayllumanta waranqa runas maqanakoj richunku, nispa. 5Ajinata israelitasqa sapa ayllumanta ajllarqanku waranqa qharista maqanakoj rinankupaj; tukuynimpi karqanku chunka iskayniyoj waranqa soldados. 6Moisesqa chay runasta pusacherqa sacerdote Eleazarpa churin Fineeswan. Pay aparqa Diospa t'aqasqa imasta, pututustawan maqanakuyta qallarinankupaj tocanampaj. 7Jinata rispa, madianitasta tukuyninta wañuracherqanku maqanakupi, Moisesman Tata Dios kamachisqanman jina. 8Chaypi wañuracherqanku Madianmanta kay phishqa reyesta: Evita, Requemta, Zurta, Hurta, Rebata ima; chantá Beorpa churin Balaamtawan wañuchillarqankutaj. 9Israelitasqa Madianita warmista presosta aparqanku juch'uy wawasninkutawan khuskata. Uywasninkutataj qhechorqanku, wakasninkuta, imasninkuchá valorniyoj karqa, chaytawan. 10Chantapis llajtasninkuta ruphaykucherqanku, jinallataj jarasninkutapis. 11Tukuy ima qhechusqasninkuta, runasta, uywasta ima 12Moisesman, sacerdote Eleazarmanwan, israelitasmanwan pusarqanku. Chaypacha israelitas jarasqa kasharqanku Moab pampaspi, Jordán Mayu kantupi, Jericó llajtaj chimpampi. 13Moiseswan, sacerdote Eleazarwan, tukuy kurajkuna israelitaswan ima jarankumanta llojsiytawan, wañuchinaku maqanakumanta kutimojkunata taripaj rerqanku. 14Moisestajrí mayta phiñakorqa maqanakumanta kutimojkuna soldadospa kurajninkukunapaj, waranqata kamachejkunapaj, pachajta kamachejkunapajwan. 15Nerqataj paykunata: Ima nispataj kay warmista mana wañuchinkichejchuri? 16Paykunaqa Baal-peorta yupaychachispa, israelitasta Diospa contranta juchallicherqanku. Chayrayku Tata Diosqa israelitasman wañuchej onqoyta apachimorqa. 17Kunanqa kay tukuyta wañuchiychej, tukuy qhari wawasninkuta, jinallataj tukuy warmista qhariwan puñuykojkunata. 18Manaraj qhariwan puñojkuna warmista ama wañuchiychejchu, nillataj warmi wawastapis; chaykunaqa qankunapaj kachunku. 19Pikunachus qankunamanta runata wañucherqankichej, chayrí wañusqasta llankharqankichej, chaykunaqa jaramanta jawallapi qanchis p'unchayta qhepakunkichej. Jinamanta kinsa kaj p'unchaypi, qanchis kaj p'unchaypiwan qankuna, chantá presospis llimphuchakuychej. 20Jinallataj llimphuchaychej tukuy p'achasta, qarasmanta imaschus ruwasqa kashan chay imasta, jinataj cabra pelosmanta ruwasqa imasta, maderamanta ruwasqa kaj imastawan, nispa nerqa Moisesqa. 21Sacerdote Eleazarqa tukuy soldados maqanakuman rejkunaman nerqa: Kay leyta Tata Diosqa Moisesman qorqa. 22Chayrayku imaschus qorimanta ruwasqasta, qolqe metalmanta, broncemanta, fierromanta, estañomanta, chayrí titimanta, 23chantá imaschus ninapi mana q'olanchu chay imastawan, ninapi q'asparpayaychej, chantá llimphuchana yakuwan mayllaychej. Imaschus mana ninapi q'olanchu chay imasta llimphuchana yakullawan mayllaychej. 24Qanchis kaj p'unchaypi p'achasniykichejta t'ajsakunkichej; ajinamanta llimphupaj qhawasqa kankichej. Chaymantaraj jaramanqa yaykunkichej. 25Tata Diosqa Moisesman nerqa: 26Qanwan, sacerdote Eleazarwan, israelitaspa kurajninkunawan ima, imatachus soldadosqa madianitasmanta qhechusqankuta yupaykuy, runasta, uywasta ima. 27Chay imasta iskayman uj rejta t'aqankichej. Khuskanta qoychej maqanakoj rerqanku, chaykunaman, khuskantataj mana rerqankuchu, chaykunaman. 28Wakinta Noqapaj t'aqapuwanki: Soldadosman chayaj kajmanta, runasmanta, wakasmanta, burrosmanta, ovejasmanta ima; sapa phishqa pachajmanta ujta t'aqapuwanki. 29Chaytataj sacerdote Eleazarman qonki Noqapaj kanampaj. 30Khuskan runasman chayaj kajmanta kikillantataj t'aqankichej sapa phishqa chunkamanta ujta: Runasmanta, wakasmanta, burrosmanta, ovejasmanta, ima uywaschá tiyan, chaykunamantawan. Chaykunatataj, Dioswan Tinkukuna Toldopi ruwanasta ruwashanku, chay levitasman qonki, nispa nerqa Tata Diosqa. 31Moiseswan, Eleazarwanqa chay imasta kikinta ruwarqanku, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 32Mashkhatachus soldados madianitasmanta qhechorqanku, mana yupaspa soldados paykuna kikinkupaj jap'ikusqasninkuta, kaykuna karqanku: Sojta pachaj qanchis chunka phishqayoj waranqa ovejas, 33qanchis chunka iskayniyoj waranqa wakas, 34sojta chunka ujniyoj waranqa burros, 35kinsa chunka iskayniyoj waranqa qharej mana chayasqan sipaskuna ima. 36Soldadosman khuskan chayaj imasqa karqanku kinsa pachaj kinsa chunka qanchisniyoj waranqa, phishqa pachajniyoj ovejas. 37Tata Diospaj t'aqarqanku, chaykunataj karqanku sojta pachaj qanchis chunka phishqayoj ovejas. 38Kinsa chunka sojtayoj waranqa wakasmanta Tata Diospaj t'aqarqanku qanchis chunka iskayniyoj wakasta. 39Kinsa chunka waranqa, phishqa pachajniyoj burrosmantataj, Tata Diospaj t'aqarqanku sojta chunka ujniyoj burrosta. 40Chunka sojtayoj waranqa warmi wawasmantataj Tata Diospaj t'aqarqanku kinsa chunka iskayniyojta. 41Tata Diospaj t'aqasqa kaj chhikata Moisesqa sacerdote Eleazarman qorqa, payman Tata Dios kamachisqanman jina. 42Moisesqa soldadosman t'aqasqamanta khuskannintataj israelitasman qoporqa. 43Chaykunamanta khuskantaj kikillantaj karqa: Kinsa pachaj kinsa chunka qanchisniyoj waranqa, phishqa pachajniyoj ovejas, 44kinsa chunka sojtayoj waranqa wakas, 45kinsa chunka waranqa, phishqa pachajniyoj burros, 46chunka sojtayoj waranqa warmi wawas ima. 47Chaykunamanta Moisesqa sapa phishqa chunkamanta ujta t'aqarqa, chay warmi wawasmanta, jinallataj uywasmantapis. Chaykunatataj Dioswan Tinkukuna Toldopi ruwaj levitasman qorqa, Tata Dios payman kamachisqanman jina. 48Chay qhepata Moisesman qayllaykorqanku, pikunachus waranqa soldadosta kamachisharqanku, chaykuna, jinallataj pachajtakama kamachej soldadospis. 49Nerqankutaj: Noqayku kamachisniykeqa soldadosniykuta sumajta yupayku; mana ujpis faltanchu. 50Kunantaj apamushayku imastachus qorimanta ruwasqasta tarerqayku, chay imasta: Makisman añuykukunata, maki cañasman churakunata, anillosta, jaluchosta, walqasta ima, Tata Diosman qonaykupaj kawsayniykoj cuentanmanta, nispa. 51Moiseswan, Eleazarwan chay imasta jap'erqanku, imaschus qorimanta ruwasqa karqa, chayta. 52Waranqatakama, pachajtakama kamachejkunaj apamusqanku qori jaywanasqa tukuynimpi pesarqa pachaj pusaj chunka tawayoj kuraj kilos. 53Soldadospis imastachus madianitasmanta qhechusqasninkuta paykunapaj apakorqanku. 54Ajinata chay tukuyta Moiseswan, sacerdote Eleazarwan jap'erqanku, waranqatakama pachajtakama soldadosta kamachejkunamanta. Chay imasta paykunaqa Dioswan Tinkukuna Toldoman apaykorqanku, Tata Diosqa israelitasmanta yuyarikunampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\