NÚMEROS 34

1Tata Diosqa Moisesman nerqa: 2Israelitasman kay jinata kamachiy: Canaán jallp'ata herenciapaj jap'ikushajtiykichej, chay jallp'aj lindesnenqa kay jina kanqa: 3Ura lindeqa Zin nisqa ch'in pampamanta, Edom jallp'awan tinkuykama kanqa. Inti llojsimuynejmanqa Wañusqa Qocha nisqaj ura kantunmantapacha kanqa. 4Uranejmanqa rillanqapuni Acrabim wichaykama, chaytaj pasanqa Zinnejmanta Cades-barneakama. Chaymanta rillanqapuni Hasar-adarnejman Asmonkama. 5Chay Asmonmanta rillanqapuni Egiptoj muyuynin chay wayq'okama; chaymanta tinkonqa Jatun Qochawan. 6Inti yaykuyman jallp'aykichejpa lindenqa Jatun Qochakama kanqa. 7Wichaynejman jallp'aykichejpa lindenqa Jatun Qochamanta Hor nisqa Orqokama kanqa; 8chay Hor nisqa Orqomanta Hamat yaykuykama, chaymantaqa Zedadkama kanqa. 9Zedadmanta pata kaj lindentaj rillanqapuni Zifronkama, chaymantataj tukukonqa Hazer-enanpi. 10Inti llojsimuynejmanqa mojonesta sayachiychej Hazar-enanmanta Sefankama. 11Chaymanta renqa Riblakama, Aín nisqamanta inti llojsimuynejman. Chaymantaqa urayk'onqa Cineret nisqa Qocha inti llojsimuyninnejta. 12Chaymanta rillanqapuni Jordán Mayunta, Wañusqa Qocha nisqaj tukukuyninkama. Ajina kanqa jallp'asniykichejpa waj nacioneswan tinkuy lindesniykichejqa. 13Moisesqa israelitasman kamacherqa: Kay jallp'asta qankuna jap'ikunkichej suerteta choqaspa. Chayta Tata Diosqa nerqa jisq'on ayllu khuskanniyoj qhepakojkunaman qonanta. 14Rubenpa miraynin, mashkha wawasniyojchus kasqankuman jina, Gad ayllupis mashkha wawasniyojchus kasqankuman jina, jinallataj Manasés khuskan ayllupis mashkha wawasniyojchus kasqankuman jina ñapis jallp'ata herenciankupaj jap'inkuña. 15Chay iskay ayllus khuskanniyojqa jallp'ata jap'ikorqankuña herenciankupaj Jordán Mayoj inti llojsimuynejpi, Jericó llajtaj chimpampi. 16Tata Diosqa Moisesman nerqa: 17Chay jallp'astaqa rak'isonqachej sacerdote Eleazarwan, Nunpa churin Josuewan. 18Sapa ayllumanta ajllankichej uj kuraj kaj runata jallp'ata mojonanampaj. 19Chaypajqa ajllankichej kay runasta: Judá ayllumanta Sefonej churin Calebta ajllankichej. 20Simeón ayllumanta Amiudpa churin Semuelta ajllankichej. 21Benjamín ayllumanta Quislonpa churin Elidadta ajllankichej. 22Dan ayllumanta Joglej churin Buquita ajllankichej. 23Josejpa churisnimpa ayllusninmanta Manasesmanta Efodpa churin Hanielta kuraj runapaj ajllankichej. 24Efrainmantataj Siftanpa churin Kemuelta kuraj runapaj ajllankichej. 25Zabulón ayllumanta Parnacpa churin Elizafanta kuraj runapaj ajllankichej. 26Isacar ayllumanta Azanpa churin Paltielta kuraj runapaj ajllankichej. 27Aser ayllumanta Selomej churin Ahiudta kuraj runapaj ajllankichej. 28Neftalí ayllumanta Amiudpa churin Pedaelta kuraj runapaj ajllankichej. 29Chay runasman Tata Diosqa kamacherqa Canaán jallp'ata israelitasman rak'inankuta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\