NÚMEROS 35

1Tata Diosqa Moab pampaspi Moisesman parlarqa Jordán Mayu kantupi, Jericó llajtaj chimpampi, kay jinata: 2Israelitasta sumajta kamachiy: Paykuna levitasman llajtasta qochunku tiyakunankupaj, maykunapichus israelitas jallp'asta jap'ikunku, chaypi. Jinallataj chay llajtaspa muyuynimpi qollachunkutaj uywasta michina pastosta. 3Levitasqa chay llajtaspi tiyakonqanku; chay kantu pastospi uywasninkuta michenqanku, jinallataj jatun uywasninkutapis. 4Chay uywasta michina llajtaj muyuynimpi jallp'as kanqa perqamanta jawapi tawa pachaj phishqa chunkayoj metrosninkama. 5Chay jallp'asqa puraj kantunman chhikachajkama kanqanku jisq'on pachaj metroskama inti llojsimuynejman, inti yaykuynejman, wichayman, urayman ima, llajtaj kantun muyurisqa. 6Levitasman qosqaykichej, chay llajtasmantaqa sojta llajtas pakakunapaj kanqanku. Pichus runa masinta wañuchejqa chay llajtaman ayqekonqa. Chay sojta llajtas jawaqa waj tawa chunka iskayniyoj llajtastawan levitasman qonkichej. 7Tukuynimpi levitasmanqa qonkichej tawa chunka pusajniyoj llajtasta, uywasninkuta michinanku pastosnintinta. 8Chay llajtasta levitasman qonkichej sapa Israel ayllumanta herencia jallp'asninkumanta imaynachus kasqanman jina. Jatun jallp'ata jap'ejqa jatunta qonqa, pisi jallp'ata jap'ejtaj pisillatataj qonqa. 9Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 10Kayta niy israelitasman: Maypachachus Jordán Mayuta chimpankichej Canaán jallp'aman yaykunaykichejpaj chaypachaqa, 11wakin llajtasta ajllankichej pakakuna llajtas kanankupaj, chaypi mayqen runapis pakakunampaj, waj runata mana wañuchiyta munaspachu wañuchisqanmanta. 12Chaypi chay runa pakakonqa, chay wañojpa ayllun ama wañuchinallampajtaj. Ajinamanta payqa mana wañonqachu tukuy runaspa ñawpaqenkupi justiciawan juzgasqa kanankama. 13Llajtasta qosqaykichejmantaqa sojta llajtas qhepakonqanku pakakunapaj: 14Kinsa llajtas Jordanpa inti llojsimuyninnejpi, kinsataj Canaanpi. 15Chay sojta llajtas pakakunapaj kanqanku. Chayman pakakonqanku israelitas, jinallataj forasterospis, chaypi tiyakojkuna, chayrí chayninta pasashajkunapis. Chaypi pakakonqanku, pikunachus runa masinkuta mana yuyasqamanta wañuchinku, chaykunalla. 16Pipis runa masinta ima fierrowan maqaykojtin, sichus chay maqasqa runa wañun chayqa, chay maqaykojqa runa wañuchipaj qhawasqa kanqa. Chayrayku paypis wañuchisqallataj kanqa. 17Sichus pipis runa masinta rumiwan ch'anqaykun, jinamantataj chay ch'anqasqa runa wañun chayqa, chay ch'anqaj runaqa runa wañuchipaj qhawasqa kanqa. Chayrayku paypis wañuchisqallataj kanqa. 18Sichus pipis uj runata k'aspiwan wajtan, jinamantataj chay wajtasqa runa wañun chayqa, chay wajtaj runaqa runa wañuchipaj qhawasqa kanqa. Chayrayku paypis wañuchisqallataj kanqa. 19Chay wañusqa runaj aswan qaylla kaj ayllun chay runa wañuchejta taripaspa, wañuchinan tiyan. 20Sichus pipis runa masinta chejnikuspa maymampis tanqaykun, chayrí imawampis ch'anqaykun wañuchiyta munaspa chayqa, 21chayrí sichus chejnikuspa makinwan maqaykojtin wañun chayqa, chay maqaj runaqa wañuchisqallataj kanqa. Chantaqa chay wañusqa runaj aswan qaylla kaj ayllun mask'ajpis taripaytawan wañuchenqa. 22Ichapis pipis mana chejnikuspalla waj runata maymampis tanqaykun, 23chayrí imawampis ch'anqaykun mana yuyasqamanta, chayrí mana rikuspalla patanmanta rumiwan kachaykun, jinamanta chay runa wañun, chay jinata ruwajqa mana enemigon kaspa, nitaj wañuchiyta munaspa. 24Ajina kajtenqa, llajtantin runas sut'inchanqanku. Jark'anqankutaj chay wañusqa runaj ayllusnin wañuchinankumanta kay kamachisqasman jina. 25Jinamanta jark'anqanku wañojpa aswan qaylla kaj ayllun vengakuspa wañuchinanmanta. Paytataj kutichenqanku pakakuna llajtaman, mayqentachus pakakunapaj mask'arqa, chayman. Chaypi chay runaqa qhepakonqa, aceitewan jawispa ajllasqa kuraj kaj sacerdote wañupunankama. 26Chay runa chay llajta ukhumanta llojsejtin, 27sichus chay wañuchisqa runaj ayllun, mayllapipis taripaytawan wañuchin chayqa, chay wañuchej runa mana juchayojchu kanqa. 28Chayrayku chay runa pakakuna llajtamanta mana llojsinanchu tiyan, kuraj kaj sacerdote wañupunankama. Aswan qhepataqa atillanqa llajtanman ripuyta. 29Chay leyqa qankunapaj kanqa, tukuy mirayniykichejpajwan, mayllapipis tiyakusqaykichejpi. 30Sichus pipis uj runata wañuchin chayqa, iskayllapis testigos kanan tiyan wañuchisqa kanampaj. Ujlla rikoj kajtintajrí, ni pipis payta wañuchiyta atenqachu. 31Pichus runata wañuchejqa mana qolqeta qoyta atinchu, ama paypis wañuchisqallataj kanampaj, manachayqa chay jina runaqa wañuchisqapuni kanan tiyan. 32Pakakuna llajtaman ayqejmantapis manallataj qolqeta jap'inaykichejchu tiyan wasinman ripunampaj, qolqeta qoyta munajtenqa. Chay runaqa kikimpi qhepakunan tiyan kuraj kaj sacerdote wañupunankama. 33Amapuni runataqa wañuchinkichejchu, maypichus tiyakunkichej, chay jallp'aspi. Runa wañucheyqa chay jallp'asta ch'ichichanman. Chaymantaqa manaña waj imata qona atikunchu. Manachayqa jinata ruwaj runaqa yawarninwan junt'anan tiyan. 34Ama ch'ichichankichejchu, maypichus tiyakunkichej chay jallp'ataqa, imaraykuchus Noqa Tata Dios chayllapitaj qankunawan khuska tiyakuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\