NÚMEROS 4

1Tata Diosqa Moisesman, Aaronmanwan parlaspa, nerqa: 2Yupaychej Coatpa mirayninta sapa familiapi ñawpa tatasninkoj sutisninkuman jina mashkhachus kanku, chayta. 3Chaykunaqa kachunku kinsa chunka watayojmanta phishqa chunka watayojkama, Dioswan Tinkukuna Toldopi imatapis allinta ruwanankupaj. 4Coatpa miraynimpa Dioswan Tinkukuna Toldopi ruwanasninkoqa may santomin, chaytaj kay jina: 5Israelitas puririnankupaj jarata oqharejtinku, Aaronwan churisninwan jamuspa, Dioswan Tinkukuna Toldoman yaykunapi jark'achisqa kashan, chay velota oqharenqanku, chaywantaj qhataykonqanku Diospa leyninwan kashan arca nisqa, chay cajonta. 6Chaypa patanman qhataykonqanku tejón qaramanta ruwasqa qhatanawan. Chaypa patanmantaj qhataykullanqankutaj panti bayetawan. Chaymantaj k'aspisninwan ninrisninta jusk'urachenqanku chaykunamanta wantunapaj. 7Qosqasninku t'antaswan kashan, chay mesata uj panti bayetawan qhataykonqanku, chaypa patanmantaj churanqanku chuwasta, cucharasta, copasta, yurustapis vino ofrendaspaj, jinallataj sapa kuti qosqasninku t'antastawan. 8Chaykunaj patankuman qhataykonqanku puka bayetawan, chaypa patanmantaj tejón qaramanta ruwasqa qhatanawan. Chaymantataj chay mesaj ninrisninta k'aspisninwan jusk'urachenqanku chaykunamanta wantunapaj. 9Chantá, k'anchachinatapis panti bayetawan qhataykullanqankutaj, chaypa k'anchanasninta, pabilosta k'utunasninta, ushpha tantana chay chuwitasninta, imasninmanchus aceitetapis churanku, chaykunantinta. 10Chay tukuyninta tejón qaramanta ruwasqa qhatanawan mayt'uykonqanku, kallapu patamantaj churaykonqanku wantuspa apanapaj. 11Chaymantaqa qori altartañataj panti bayetawan qhataykonqanku, chaypa patanmantaj tejón qaramanta ruwasqa qhatanawan mayt'uykonqanku, k'aspisninwantaj jusk'urachenqanku chaymanta oqharispa wantunapaj. 12Chaymantataj Dioswan Tinkukuna Toldo ukhupi Diospa imasninchus tiyan, chaykunata tukuyninta panti bayetaman churanqanku. Chaytataj tejón qarasmanta ruwasqa qhatanawan mayt'uykonqanku. Kallapu pataman churanqanku wantunapaj. 13Altartapis pichanqanku ushphasninta, jinaytawantaj puka kulli bayetawan qhataykonqanku. 14Chaypa patanman churanqanku, imawanchus Diosman jaywanku, kay imasta: Nina k'anallasta, trinchesta, lampasta, chuwasninta, chantaqa imasninchá tiyan altarpata, chay tukuynintawan. Chaymantataj patanman qhataykonqanku tejón qarasmanta ruwasqa qhatanawan. K'aspisninwan ninrisninta jusk'urachenqanku, chaymanta oqharispa wantunapaj. 15Aaronwan, churisninwan tukuy chay imasta q'epichayta tukojtinkutaj, ñanta puririnapaj wakichisqaña kajtin, Coatpa churisnenqa jamuchunku tukuy chay imasta apanankupaj. Chaywampis paykunaqa amapuni llankharenqankuchu Diospaj t'aqasqa imasta, manachayqa wañuchisqa kanqanku. Ajinata, Dioswan Tinkukuna Toldoj imasninta Coatpa churisnin apanqanku. 16Sacerdote Aaronpa churin Eleazar cuentayoj kanqa k'anchaykunapaj aceitemanta, jinallataj sumaj q'apashaj inciensomanta, ch'aki mikhuykunamanta ofrendasta apamuwanqanku, chaykunamanta, Diospaj t'aqanapaj jawina aceitenmantawan. Chantaqa pay qhawanqa Dioswan Tinkukuna Toldota, imaschus chay ukhupi tiyan, chay imastawan. 17Tata Diosqa Moisesman Aaronmanwan parlaspa, nerqa: 18Qankunaqa ama saqenkichejchu Coatpa miraynin chinkapunanta levitas ukhumanta. 19Paykunaqa ama castigasqa kanankupaj Diosllapaj t'aqasqa kajta qhawasqankurayku, chaypajqa kay jina kanan tiyan: Aarón, churisnin ima paykunata kamachinanku tiyan sapa ujninku imastachus apanankuta, chantaqa imastatajchus ruwanankutawan. 20Ajinamanta paykunaqa ni jayk'aj yaykonqankuchu, Diosllapaj t'aqasqa kajta qhawaykusqankurayku wañuchisqa kanankupaj. 21Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nillarqataj: 22Gersonpa familianta yupay, sapa ujta tatasninkoj sutisninkuman jina. 23Paykunaqa kananku tiyan kinsa chunka watayojmanta phishqa chunka watayojkama, Dioswan Tinkukuna Toldopi imastapis allinta ruwanankupaj jina. 24Gersonpa familiampa ruwananqa kay jina kanqa: 25Paykuna apanqanku Dioswan Tinkukuna Toldota, jark'achinasninta, tejón qarasmanta ruwasqa qhatanasninta, toldoman yaykunaj jark'achinasninta, 26patioj jark'achinasninta, Dioswan Tinkukuna Toldoj muyuyninta muyurisqa patioman yaykunaj jark'achinanta, maypichus kashan toldowan, altarwan chayman jap'ichina waskhasnintawan, imaschus tiyan chay imasta ruwanapaj, chay imastawan. Ajinata paykunaqa ruwanqanku. 27Gersonpa churisnin imastachus ruwanankutaqa Aarón, chantá churisnin ima kamachenqanku, imastachus apanankutawan. Ajinata qan chaykunamanta cuentayoj kanki paykuna imastachus ruwanankumantaqa. 28Chay imasta Gersonpa familiasnin ruwanqanku Dioswan Tinkukuna Toldopi. Chaytataj kamachenqa sacerdote Aaronpa churin Itamar. 29Chantaqa yupallaytaj Merarijpa familianta sapa ujta ñawpa tatasninkoj sutisninkuman jina. 30Paykunataj kananku tiyan kinsa chunka watayojmanta phishqa chunka watayojkama, Dioswan Tinkukuna Toldopi imaschus ruwana kajta allinta ruwanankupaj jina. 31Kay imasta paykunaqa ruwanqanku: Dioswan Tinkukuna Toldoj madera tablasninta apanqanku, wajtera k'aspisninta, sayantasninta, maderasninta, chukusninta, 32Dioswan Tinkukuna Toldoj pationta muyuykushan chay sayantasninta, chukusnintawankama. Chantá apallanqankutaj estacasninta, waskhasninta, imaschá ruwanapaj tiyan, chay imastawan. Sapa ujta qan kamachinki imastachus apanankuta. 33Chay imasta ruwananku tiyan Merarijpa familiasnin Dioswan Tinkukuna Toldopi. Paykunatataj kamachenqa sacerdote Aaronpa churin Itamar. 34Moiseswan, Aaronwan, chantá sapa t'aqata kamachejkunapiwan Coatpa familianta yuparqanku sapa ujta ñawpa tatasninkoj sutisninkuman jina. 35Paykunataj kinsa chunka watayojmanta phishqa chunka watayojkama karqanku, Dioswan Tinkukuna Toldopi imastapis sumajta ruwanankupaj jina. 36Yupasqa qharisqa tukuynimpi karqanku iskay waranqa, qanchis pachaj phishqa chunkayoj. 37Chaykunaqa Coatpa miraynin karqanku Dioswan Tinkukuna Toldopi imas kajtapis allinta ruwajkuna, Moiseswan, Aaronwan yupasqankuman jina, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 38Gersonpa miraynin yupasqa karqa familiankuman jina, 39ñawpa tatasninkoj sutisninkuman jinataj, kinsa chunka watayojmanta phishqa chunka watayojkama, Dioswan Tinkukuna Toldopi imas kajtapis allinta ruwayta atejkuna. 40Paykunaqa tukuyninkupi karqanku iskay waranqa, sojta pachaj kinsa chunkayoj. 41Chaykuna Gersonpa miraynin karqanku Dioswan Tinkukuna Toldopi imas kajtapis allinta ruwayta atinankupaj, Moiseswan, Aaronwan yupasqankuman jina, Tata Diospa kamachisqanman jina. 42Merarijpa miraynenqa yupasqa karqa familiasninkuman jina, 43ñawpa tatasninkoj sutisninkuman jinataj, kinsa chunka watayojmanta phishqa chunka watayojkama, Dioswan Tinkukuna Toldopi imas kajtapis allinta ruwayta atejkuna. 44Tukuyninkupitaj karqanku kinsa waranqa iskay pachajniyoj. 45Chaykuna Merarijpa miraynin karqanku Dioswan Tinkukuna Toldopi imas kajtapis allinta ruwayta atejkuna, Moiseswan Aaronwan yupasqankuman jina, imaynatachus Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 46Moiseswan, Aaronwan, chantá israelitasta sapa t'aqapi kamachejkunapiwan levitasta yuparqanku familiasninkuman jina, 47ñawpa tatasninkoj sutisninkuman jinataj, kinsa chunka watayojmanta, phishqa chunka watayojkama, Dioswan Tinkukuna Toldopi imas kajtapis allinta ruwayta atejkunata. 48Tukuyninkupi karqanku pusaj waranqa, phishqa pachaj pusaj chunkayoj. 49Chay yupayta ruwarqanku Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina, Moisestaj nerqa sapa ujninku imastachus ruwanankuta, imastachus apanankuta, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\