NÚMEROS 5

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Qan israelitasta kamachiy, tukuy lepra onqoyniyojkunata, chantá pikunajtachus jisp'anankumanta q'eya surumullampuni, chaykunata, wañusqata llujchejkunatapis jarasninku ukhumanta jawaman orqhonankuta. 3Chaykunata jaramanta jawaman orqhochunku, qharipis warmipis kachun. Ajinamanta jaraqa llimphupaj qhawasqa kanqa, imaraykuchus Noqa paykunaj chawpinkupi kashani, nispa. 4Israelitasqa kasorqanku imatachus Tata Diosqa Moisesman kamachisqanta, jaramanta chay jina onqoyniyoj runasta orqhospa. 5Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 6Niy israelitasman: Sichus qharipis, chayrí warmipis ima sajra juchata Tata Diospa contrampi ruwan, waj runapaj sajrata ruwaspa chayqa, Diosman kutirikuchun. 7Payqa juchanta rimarinan tiyan, chantapis chay runamanqa kikillantataj kutichipunan tiyan, chaymantaj yapapunan tiyan phishqamanta ujnin kajtawan, pejpa contrampichus chayta ruwarqa, chayman. 8Ichapis uj runa contrampi juchallikorqa. Sitajchus chay runa wañupunña, nitaj ima ayllumpis kanchu chayllamampis qopunampaj chayqa, imatachus qonan kajqa Tata Diospaj kanqa sacerdotej allinnimpaj. Uj carnerotawan qonan tiyan, sacerdote chayta Tata Diosman jaywanampaj, chay runa juchasninmanta perdonasqa kanampaj. 9Ima ofrendatachus israelitas Tata Diosman qonankupaj t'aqaspa, apanku sacerdotej ñawpaqenman, chaykunaqa sacerdotepaj kanqa. 10Imastachus sacerdoteman apanku Tata Diosman qonankupaj, chay imasqa sacerdotellapajpuni kanqa. 11Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa israelitasman kay jinata ninanta: 12Ichapis uj warmeqa qosanta wasanchaspa, waj qhariwan khuchichakuspataj qhenchachakunman, 13qosampa mana yachashasqallan. Chay jinata ruwashajtimpis, manataj sut'inchakunchu pakaypi ruwasqanrayku, mana qosan kikin imatachus ruwashajta jap'inchu. 14Sichus qosan mayta tumpanqa chay warminta, chayrí qhasi manakajllamanta warminta tumpanqa mana imata ruwashajtillan chayqa, 15mayqen kajllamantapis warminta sacerdoteman pusanqa. Chaypitaj warmimpa cuentanmanta sumajnin kaj cebada jak'u ofrendata iskay kilosta jina qonqa. Chay jak'umantaj ama aceiteta jich'anqachu, nitaj inciensota, imaraykuchus chay ofrendaqa tumpasqanmanta, juchan yuyarisqa kanampaj. 16Jinapi sacerdoteqa chay warmita Tata Diosman qayllachenqa. 17Chaymantataj Tata Diospaj nisqa yakumanta uj chhikata uj t'uru yuruwan wisenqa, chay yakumantaj jich'aykonqa Dioswan Tinkukuna Toldoj pampanmanta uj chhika jallp'ata. 18Chay warmita Tata Diospa ñawpaqenman sayachispa, q'ara umachenqa, makinwantaj jap'ichenqa juchata yuyarichinapaj apamusqa tumpanakuy ofrendata. Jinaspataj, sacerdote jap'enqa chay maldicionta apamoj jaya yakuta. 19Chaymantaqa warmita kay jinata jurachenqa: Sichus mana waj qhariwan qhenchachakorqanki, manataj qosaykita wasancharqanki, nitaj pi qhariwampis khuchichakorqanki chayqa, kay maldicionta apamoj jaya yakuta ujyajtiyki, ama imapis qampi kachunchu. 20Sitajchus qan qosaykita wasancharqanki, waj qhariwantaj qhenchachakusqaykirayku, chay jinamanta ch'ichichachikunki chayqa, 21Tata Dios rikuchichun qannejta maldicionninta runaspa ñawpaqempi. Jinamanta wijsayki punkenqa, chakaykitaj ch'usuykonqa. 22Chay castigoqa jamusuchun maldicionta apamoj yakuta ujyajtiyki. Chayta nejtintaj, warmi kutichenqa: Ajina kachun, ajina kachun, nispa. 23Sacerdoteqa chay maldicionta uj libroman qhelqanqa, chay jaya yakuwantaj qhelqasqanta mayllanqa. 24Chantá warmeqa chay maldicionta apamoj jaya yakuta ujyanqa, chay yakutaj ukhumpi jayachanqa. 25Sacerdotetaj tumpanakuy ofrendata warmej makinmanta jap'ispa, chayta Tata Diosman ikhaspa jaywanqa; chaymantataj uj maki junt'ata altarpa ñawpaqenman apanqa. 26Chaymantataj jak'uta ofrendamanta orqhospa, altar patapi chay warmej sutimpi q'olachenqa. Ajinamanta sacerdoteqa chay maldicionta apamoj jaya yakuta chay warmiman ujyachenqa. 27Sichus chay warmi cheqamantapuni qosanta wasancharqa chayqa, chay maldicionta apamoj yakoqa wijsampi millayta jayayanqa. Wijsan punkenqa, chakampis ch'usuykonqa. Jinamanta chay warmeqa maldecisqa kanqa ayllusnin ukhupi. 28Chantá, sichus chay warmeqa mana qosanta wasancharqa chayqa, chay warmipaj mana imapis kanqachu, astawanqa wawasniyoj kanqa. 29Kay leyqa tumpanakuymanta, warmi qosanta wasanchasqanmanta, khuchichakuspa qhenchachakusqanmanta, chayrí, 30sichus qosan warminta waj qharitawan qhasillamanta tumpasqanmantawan. Qosaqa warminta Tata Diosman pusachun, chaypitaj sacerdoteqa ruwanqa chay leyman jina. 31Jinamanta qosanqa mana juchayojchu kanqa, warmitajrí, juchanta apanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\