NÚMEROS 6

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Israelitasman kay jinata niy: Sichus pi qhari, chayrí warmi, nin Tata Diospaj t'aqasqa nazareo kananta chayqa, 3ama vinota ujyachunchu, ni ima machachikoj ujyanata, ni vinomanta ruwasqa vinagreta, chayrí poqosqa ujyanasta, ni uvas ch'irwasqata; 4amataj mikhuchunchu uvasta, nitaj uvas k'isatapis. Nazareo kashaspaqa, amapuni mikhuchunchu uvasta, ni luritunta, nitaj qaritantapis. 5Manallataj chujchasnintapis k'utuchikuyta atinchu, manachayqa wiñachinallan tiyan, mashkha tiempopajchus Tata Diospaj t'aqasqa kananta nerqa, chaykama, imaraykuchus payqa Diospaj t'aqasqallapuni kanan tiyan. 6Tata Diospaj nazareo nisqa t'aqasqa kanankama manallataj ima wañusqaj ayanmampis qayllananchu tiyan, 7ni tatampaman, ni mamampaman, ni wawqempaman, ni panampaman, ama jinamanta ch'ichichakunampaj, imaraykuchus payqa Tata Diospaj t'aqasqa. 8Mashkha tiempopajchus pay nikorqa Tata Diospaj t'aqasqa kananta, chaykama ajinapuni kanan tiyan. 9Sichus nazareoj qayllampi pipis wañurparinman chayqa, Diospaj t'aqasqa uman ch'ichipaj qhawasqa kanqa. Jina kajtin, nazareoqa llimphuchakunan qanchis p'unchay tukukuyta, chay p'unchaypi Tata Diospaj t'aqasqa chujchanta k'utuchikonqa. 10Jinapitaj pusaj kaj p'unchaypi sacerdoteman apanan tiyan iskay tortolasta, chayrí iskay paloma irpasta Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman. 11Sacerdoteqa ujnin kajta Tata Diosman jaywamonqa chay runaj juchampa cuentanmanta, ujnintataj wañuchiytawan, Diosta yupaychanapaj q'olachenqa. Chaymantataj Tata Diosmanta mañaponqa juchanta perdonanampaj chay ayaj qayllampi kasqanmanta, umantataj chay p'unchaypi llimphuchakonqa. 12Chay p'unchaypi watejmanta Tata Diospaj nazareo jina kanqa, chay ñawpajpi mana allin risqanta qonqayman churaspa, imaraykuchus chujchasnenqa manaña llimphuchu karqa. Uj watayoj corderotawan Tata Diosman apanqa juchanmanta perdonasqa kanampaj. 13Diospaj t'aqasqan tiempo junt'akojtin, pichus Tata Diospaj t'aqasqa karqa, chay runaqa rinan tiyan Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman. 14Chaypitaj uj watayoj corderota mana iman imanasqata Tata Diosman jaywamonqa q'olachisqa kanampaj. Uj watayoj malta ovejatawan mana iman imanasqata juchasninmanta Tata Diosman jaywamonqa. Uj carnerotawan sumajnin kajta, mana iman imanasqata jaywallanqataj allinyakuy jaywanapaj. 15Chantá jaywamullanqataj uj canasta t'antata, sumajnin kaj jak'umanta mana levadurawan ruwasqata, aceitepi puñasqatataj, tortillastapis mana levadurayojta aceitewan jawiykuspalla, ch'aki mikhuykunamanta ofrendatawan, vinotawan khuska. 16Sacerdotetaj chayta Tata Diosman jaywamonqa jucharayku q'olachinata, jinallataj yupaychanapaj q'olachinatapis. 17Chay carnerotaqa uj allinyakuy q'olachinata jaywanqa Tata Diosman, chay mana levadurayoj ruwasqa uj juch'uy canasta t'antastawan khuska; jaywamullanqataj vino ofrendasta, ch'aki mikhuykunamanta ofrendatawan. 18Chantá chay nazareo nisqa runaqa chujchasninta Dioswan Tinkukuna Toldo punkupi ruthuchikonqa. Jinapi Diospaj t'aqasqa kasqanta wiñachisqan, chay chujchasninta jap'iytawan, ninapi ruphachenqa, allinyakuy jaywanata q'olachisharqa chaywan. 19Sacerdoteqa nazareo nisqaj uman ruthusqaj makinman churanqa carneroj ñañu wasan chayasqa kankata, canastamanta mana levadurayoj ruwasqa t'antata, mana levadurayoj uj tortillatawan. 20Chay tukuy imasta sacerdoteqa ikhaspa jaywanqa uj sumaj kaj jaywanata jina. Chay ovejata Tata Diosman jaywasqanmanta chay puchusnin, maki palasnin imaqa Tata Diospaj t'aqasqa kanqa, qhepamantaj sacerdote chaykunata mikhukaponqa. Chaymantaraj nazareoqa vinota ujyayta atenqa. 21Chaymin chay kamachisqaqa, pikunachus Tata Diospaj t'aqasqa kanku nazareo jina, chaykunapaj. Jinallataj ofrendastapis Tata Diosman qoyta atin maychus kapusqanman jina imaschus kapusqanta. Chaytaqa junt'anampuni tiyan imatachus Tata Diosman qosaj nisqanta nazareo kanamanta kamachisqaman jina. 22Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 23Niy Aaronman, churisninmanwan: Israelitasta bendecishaspaqa, kay jinata niychej: 24Tata Diosqa bendecisuchun, waqaychasuchuntaj. 25Tata Diosqa qanta allin ñawiwan qhawasuchun. 26Tata Diosqa khuyakuynintataj rikuchisuchun, sonqo tiyaykuyta ima qosuchun, nispa. 27Ajinata paykunata Noqaj sutiypi israelitasman nichunku, Noqataj paykunata bendecisaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\