FILIPENSES 1

1Jesucristoj kamachisnin, Pablowan Timoteowan kay cartata qhelqamuyku Cristo Jesuspi Diospa ajllakusqasninman, pikunachus Filipos llajtapi kashanku, chaykunaman, iglesiapi kurajkunaman, diaconosman ima. 2Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qankunawan kachun Dios Tatanchejmanta, Señor Jesucristomantawan. 3Sapa kuti qankunamanta yuyarikuspa, Diosniyman graciasta qonipuni. 4Diosmanta mañakuspaqa, kusiywampuni tukuy qankunapaj mañapuykichej, 5evangeliota willanaypaj yanapawasqaykichejmanta qallariymantapacha kunankama. 6Chayrayku kayta allinta yachani: Diosqa chay allin ruwayta qankunapi qallarerqa, Payllataj tukuychanankama ruwallanqapuni Jesucristoj kutimunan p'unchayninkama. 7Qankunamanta ajinata yuyanayqa allimpuni noqapaj, imaraykuchus sonqoypi apaykichej. Carcelpi kashajtiypis, evangeliota cheqa kasqanta rikuchishajtiypis, tukuy qankuna noqawan khuska sayarqankichej Diospa qowasqan, kay ruwaypi. 8Dios yachan imaynatachus tukuyniykichejta munakusqayta Jesucristoj sinch'i munakuyninwan. 9Diosmanta mañakuni, munakuyniykichej astawan wiñananta cheqa yachaypi, tukuy imata entiendeypitaj. 10Ajinamanta aswan allin kajta ajllayta yachankichej, ch'uwa sonqoyoj, mana k'aminas kanaykichejpaj Cristoj p'unchaynimpi. 11Ajinamanta cheqan ruwanaswan sumaj poqoyniyoj jina junt'asqa kankichej Jesucristonejta, Dios Tata jatunchasqa, yupaychasqataj kanampaj. 12Hermanos, munani yachanaykichejta, kay tukuy ñak'arisqayqa uj yanapa kasqanta evangelio astawan ñawpajman rinampaj. 13Ajinapeqa kamachina wasipi soldados, chantá tukuy yachanku Cristorayku preso kasqayta. 14Preso kasqayta yachaspataj, yaqha tukuy hermanos Señorpi kallpachakorqanku. Chayrayku astawan astawan Diospa nisqanta willanku mana manchachikuspa. 15Cheqamanta wakenqa Cristomanta willanku qhawanakuspa, churanakuspataj, wakintaj allin sonqowan. 16Kaykunaqa evangeliota willanku tukuy munakuywan, yachaspa churasqa kasqayta evangelio cheqa kasqanta rikuchinaypaj. 17Wakinkunatajrí Cristomanta willanku churanakuyta munaspa, mana allin sonqowanchu, preso kashajtiy astawan llakichiwayta munaspa. 18Chayqa mana imananchu. Cheqan sonqowampis manapis, Cristomanta willanku; chaymanta kusikuni. Qhepamampis astawan kusikullasajpuni, imaraykuchus noqa yachani kacharichisqa kanayta qankuna Diosmanta 19mañapuwasqaykichejrayku, Jesucristoj Espíritun yanapawasqanraykutaj. 20Tukuy sonqo suyakuni ni imapi p'enqaypi rikhurinayta. Astawanqa tukuy sonqopuni suyakushani kunampis mayk'ajllapis Cristoj may jatun kaynin cuerpoypi rikuchisqa kananta, kawsasaj chaypis, wañusaj chaypis. 21Noqapajqa Cristomin kawsayqa, wañuyrí aswan sumajraj. 22Sichus kay pachapi kawsaspa evangelioj allinnimpaj astawanraj trabajayman chayqa, mana yachanichu imatachus ajllakunayta. 23Chay iskaymantaqa mana ajllakuyta atinichu; astawanqa munayman wañupuyta, Cristowan khuska kamunaypaj. Chaytaj aswan sumaj noqapajqa. 24Chaywampis kay pachapi qhepakunayqa aswan allin kanman qankunapaj. 25Ajina kajtenqa, cheqamanta yachani kay pachapi qhepakunayta qankunata yanapaspa, ñawpajman thaskiyta atinaykichejpaj, Diospi creesqaykichejmanta astawan kusikunaykichejpaj. 26Jinallataj ujtawan qankunawan kashajtiy, watejmanta atinkichej Cristo Jesusta jatunchayta noqarayku. 27Munani ari allinta kawsakunaykichejta, Cristoj evangelionman jina; ajinapi noqa watukoj jamuspapis, chayrí qankunamanta karupi kaspapis, uyariyta munani qankuna sinch'ita sayashasqaykichejta uj sonqolla, uj yuyaylla, ujllapi kallpakuspa evangeliota creesqaykichejpi. 28Contraykichejpi kajkunamanta ama manchachikuychejchu ni imapi. Chayqa paykunapaj señal kanqa chinkayman rishasqankumanta, qankunapajrí señalllataj kanqa salvasqa kasqaykichejmanta. Chaytaj Diosmanta jamun. 29Imaraykuchus Diosqa qosunkichej mana Cristopi creeyllatachu, manachayqa Payrayku ñak'ariyta atinaykichejtapis. 30Kunanqa qankunapis noqa jinallataj chay churanakojkunawan tinkushankichej, imaynatachus noqata rikuwarqankichej paykunawan tinkojta, kunampis uyarishankichej chay churanakojkunawan tinkushallasqaytapuni, ajinata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\