FILIPENSES 4

1Chayrayku munasqa hermanosníy, qankunata anchata rikuyta munashaykichej, imaraykuchus qankuna kusikuyniy, t'inkaytaj kankichej. Kunanqa munakusqasníy, sinch'ita sayaychej Señorpi. 2Hermana Evodiata, hermana Sintiquetawan tukuy sonqo nini uj sonqolla Señorpi kanankuta. 3Jinallatataj qantapis noqa jina ruwaj masi, mañakuyki chay hermanasta yanaparinaykita, imaraykuchus paykunaqa noqawan khuska mayta kallpakorqanku evangeliota willaspa. Clementepis, chay ujkunapis yanapallawarqankutaj. Paykunaj sutinkoqa kawsay libropi qhelqasqa kashan. 4Kusikuychejpuni Señorpi. Ujtawampis nillaykichejtaj: Kusikuychej, nispa. 5Tukuy runas yachachunku k'achas kasqaykichejta. Señorqa qayllapiña kashan. 6Ama imamantapis phutikuychejchu, astawanqa Diosmanta mañakuspaqa, imatachus munasqaykichejta mañakuychej, tukuy imamanta graciasta qospallapuni. 7Chantá Diosqa chay mana unanchay atina sonqo tiyaykuyninta sonqosniykichejman churanqa, chaytaj sonqoykichejta, yuyayniykichejtawan waqaychanqa Cristo Jesuspi. 8Kunanqa hermanos, kayta niykichej: Kay imaspipuni yuyaychej: Tukuy cheqa kajpi, tukuy allin kajpi, tukuy cheqan kajpi, tukuy ima llimphu kajpi, tukuy k'acha kajpi, tukuy allimpaj qhawasqa kajpi ima. Sichus sumaj kanman, chayrí jatunchanapaj jina kanman chayqa, chay imaspipuni yuyaychej. 9Noqamanta yachaqakusqaykichejta, jap'isqaykichejta, uyarisqaykichejta, noqata ruwajta rikusqaykichejta ima ruwaychej. Sonqo tiyaykuchej Diostaj qankunawan kanqa. 10Anchatapuni kusikorqani Señorpi, qankuna ujtawan noqamanta yuyarikuwasqaykichejmanta. Yachanitaj noqamanta mana qonqapusqaykichejta; chaywampis mana atisharqankichejchu imaynamantachus yanapariwayta. 11Chaytaqa mana pisiwasqanraykuchu nini. Manachayqa yachasqa kani imayna kasqaypipis sonqo junt'asqa kayta tiyapuwasqanwan. 12Yachani wajcha jina imaynachus kawsakuyta, jinallataj chhika patapi kawsakuytapis. Yachasqa kani sajsasqa kaypi, chayrí yarqhasqa kaypipis, jinallataj ashkha kapuyniyoj kaypi, pisichikuypipis. 13Imallapipis tarikuspa, atipayta atisajpuni, kallpachawajniy Cristopi kasqayrayku. 14Chaywampis, allinta ruwarqankichej llakiyniypi yanapawaspa. 15Qankuna Filiposmanta kajkuna yachankichej jina, Macedoniamanta puririmushajtiy, qankunalla iglesia jina qolqewan yanapawarqankichej, chay cheqapi evangeliota willayta qallarishajtiy. Mana waj iglesias qolqewan yanapawarqankuchu nitaj pimantapis qolqeta jap'erqanichu, manachayqa qankunallamanta. 16Tesalonicapi kashaspa pisichikushajtiy, kutin kutinta qolqeta apachimuwarqankichej. 17Noqaqa mana mask'ashanichu astawan qonawaykichejta, manachayqa mask'ashani Diospa ñawpaqempi allin ruwasqasniykichej aswan ashkhapuni kananta. 18Kunankamaqa ashkhataña qankuna qowankichej. Ashkhaña kapuwan, sonqo junt'asqataj kani, imaraykuchus Epafroditowan apachimuwasqaykichejta jap'iniña. Chay apachimuwasqaykichejqa ima munay q'apashaj jaywana jina, chaytaj Diospaj allin qhawasqa, Payta kusichejtaj. 19Diosniytaj jatun kaynimpa qhapaj kayninman jina, imachus pisisunkichej, chayta junt'achipusonqachej Cristo Jesusnejta. 20Dios Tatanchejqa wiñaypa wiñaynimpaj yupaychasqa kachun. Ajina kachun. 21Napaykapuwaychej Cristo Jesuspi ajllasqa kajkunata. Tukuy hermanos noqawan kajkunapis napaykamusunkichej. 22Diospaj t'aqasqa kajkunapis napaykamullasunkichejtaj, astawanqa jatun kamachej Cesarpa wasimpi kajkuna. 23Señorninchej Jesucristoj qhasilla k'acha yanapaynenqa tukuy qankunawan kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\