FILEMÓN 1

1Noqa Pabloqa Cristo Jesusrayku carcelpi wisq'asqa kashaspa, kay cartata qhelqamuni hermano Timoteowan, qan yanapawajniyku munasqa Filemonman, 2jinallataj munasqa hermananchej Apiaman, tinkupi yanapawajninchej Arquipoman, wasiykipi tantakoj iglesiamanwan. 3Qankunawan kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuy ima Dios Tatanchejmanta, Señor Jesucristomantawan. 4Diosniymanta mañakuspa, qanmanta graciasta qonipuni, 5imaraykuchus uyarini Diospa tukuy ajllakusqasninta munakusqaykimanta, tukuy sonqo Señor Jesuspi creesqaykimantapis. 6Qampaj mañapuyki noqayku jina creesqaykirayku sut'ita entiendeyta atinaykipaj noqanchejpi tukuy allin kajmanta, mayqentachus Dios qowanchej Cristopi kasqanchejrayku, chayta. 7Chayrayku ancha kusisqa, sonqo junt'asqataj kani hermanosta munakusqaykirayku. Qannejta hermanóy, Diospa ajllakusqasnimpa sonqosninku pataman oqharisqa karqanku. 8Chayrayku, atiymampis Cristoj sutimpi kamachisuyta imachus allin kajta ruwanaykita. 9Astawanqa noqa munakususqayrayku, imatachus ruwanaykita mañarikullayki. Noqa Pabloqa machuña kaspa, Cristo Jesusrayku presochasqa kaspataj, 10mañarikuyki Onesimorayku, pichus waway jina kashan, kay carcelpi kashaspa Cristoman payta pusasqayrayku. 11Ñawpajta Onesimoqa qampaj ni imapaj walej runa karqa; kunantajrí qampajpis, noqapajpis tukuy imapaj walej runa. 12Noqapaj may munasqa kashajtimpis, kunanqa payta qanman kachampuyki. 13Munayman karqa pay noqawan qhepakunanta, yanapanawampaj qampa cuentaykimanta, evangeliorayku preso kashajtiy. 14Chaywampis mana imata ruwayta munarqanichu, manaraj qanwan parlashaspa, kay khuyakuyniykeqa ama kamachisusqayraykuchu kanampaj, manachayqa qan munasqaykiraykulla. 15Ichapis Onesimoqa uj pisi tiempollapaj qanmanta t'aqasqa karqa, kunanmanta wiñaypaj payta jap'ikapunaykipaj. 16Kunanmanta payta jap'ikapuy mana wata runata jinallachu, astawanqa Cristopi munasqa hermanota jina. Noqapajqa ancha munasqa. Qampajrí aswan munasqa wata runayki jina, Señorpi hermanoyki jinataj. 17Diospa ruwaynimpi trabajaj masis kasqanchejrayku, payta jap'ikapuy noqatapis jap'ikushawankiman jina. 18Sichus ima sajratapis ruwasorqa, chayrí manu kasunkiman chayqa, noqa junt'apusqayki. 19Noqa Pabloqa makiywan kayta qhelqamuyki: Noqa chay manuta qopusqayki. Jinapis atiyman yuyarichisuyta qampis noqaman manu kasqaykita. 20Arí, hermano, kayllatapis noqarayku ruway Señorpa sutimpi; Cristopi hermanoy jina sonqoyta t'ikarichiy. 21Kayta qhelqamuyki, yachaspa kasukoj kasqaykirayku, kay nisusqaymantapis astawanraj ruwanaykita. 22Chay jawaqa wakichipuway uj cuartota chayman chayakamunaypaj, imaraykuchus yuyashani jamuyta, Diosmanta mañapuwasqaykichejman jina. 23Napaykamusunku Cristo Jesusrayku presochasqa masiy Epafras, 24evangeliopi yanapawajkuna Marcos, Aristarco, Demas, Lucas ima. 25Señor Jesucristoj qhasilla k'acha yanapaynin qankunawan kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\