PROVERBIOS 19

1Cheqanta kawsakoj wajcha runaqa aswan allin, pipajpis rimaj wampu runamanta nisqaqa. 2Mana allinchu mana yachayniyoj kanaqa; pillapis usqhayllata imatapis ruwarparejqa pantan. 3Runaj wampu kaynenqa ñanninta q'ewin; chaywampis Tata Diosta juchachaspa, sonqompi mayta phiñakun. 4Qhapajyayqa ashkha kawsaqesta apamun; uj wajchatarí kawsaqesnimpis saqerparinku. 5Uj llulla testigoqa castigasqapuni kanqa; pichus llullata parlajqa mana llusp'enqachu. 6K'acha runa kajtaqa tukuy runas mask'anku; tukuy runas kawsaqen kayta munanku khuyakoj kasqanrayku. 7Wajcha runataqa wawqesnimpis chejninku; kawsaqesnimpis astawanraj karunchakunku paymantaqa. Chaymantaqa mask'an pipis paywan parlaykurinanta, nitaj pipis kanchu. 8Pichus yachayta tarejqa pay kikinta munakun. Pichus yuyayniyoj kayta munakojqa allin kajta tarin. 9Llulla testigoqa castigasqapuni kanqa; llullata parlajqa chinkayman renqa. 10Wampu runapajqa mana walejchu sumaj wasipi tiyananqa, nitaj walejchu kamachipis kurajkunata kamachinanqa. 11Runaj yuyayniyoj kaynenqa phiñakuyninta thasnun; phiñakuyta qonqayman churasqanrayku payqa allimpaj qhawasqa. 12Reypa phiñakuynenqa leompa qhaparisqan jina, khuyakuyninrí qhora patapi chhulla jina. 13Uj wampu chureqa tatanta llakichin. Phiñanakuta mask'aj qosayoj warmeqa mana p'itiyniyoj sut'oj yaku jina. 14Pikunallapis tatasninkumanta jap'inku wasita, kapuykunatapis herenciata jina; allin yuyayniyoj warmitarí Tata Dioslla qon. 15Qhella kayqa sinch'ita puñuchin, qhella runataj yarqhaypi rikhurenqa. 16Pichus kamachisqasta junt'ajqa kawsayninta waqaychan; pichus yachachisqa kajta pisipaj qhawajrí, wañonqa. 17Wajcha runaman jaywarejqa Tata Diosman manurin, Tata Dios kikintaj chay manuta junt'anqa. 18Wawaykitaqa wananampaj jasut'iy, tiempo kashajtin, amataj jasut'inkichu wañuchinaykikamaqa. 19Anchata phiñakojqa castigasqa kanqa; chaymanta payta jark'akojtiykipis mana wananqachu. 20Yuyaychasqataqa uyariy, k'amisqatapis jap'ikuy; ajinamanta chayanki sumaj yachayniyoj kayman. 21Runaqa sonqompi yuyan ashkha imasta ruwayta; chaywampis Tata Diospa yuyasqallan junt'akun. 22Runamantaqa k'acha kananta munana kashan; aswan allinmin wajcha kana llulla kanamantaqa. 23Tata Diosta manchachikoyqa kawsayman pusan; ajinamanta runaqa may kusisqa tiyakonqa, manataj ima llakiypis chayanqachu. 24Qhellaqa makinta chuwaman sat'iykun, manataj siminmanqa qayllaykuchiyllatapis munanchu. 25Alqochakoj runata maqay; mana yuyayniyoj runapis chayta rikuspa, yuyayniyojman tukonqa. Yachayniyoj runatarí k'amillay, paytaj chayllawan yachaqakonqa. 26Tatamanta suwakoyqa, mamatataj wasimanta wijch'oyqa uj p'enqay, manataj allinchu. 27Wawáy, sichus k'amisqasta mana jap'ikunki chayqa, yachaypa yuyaychayninmanta t'aqakunki. 28Llulla testigoqa cheqan kajmanta alqochakun; sajra runaqa siminmanta sajra kajta ajtumun. 29Castigoqa wakichisqapacha kashan alqochakojkunapaj; seq'onaqa wakichisqa kashan wampuspa wasankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\