SALMOS 106

1Tata Diosqa jatunchasqa kachun. Tata Diosta agradecekuychej, imaraykuchus Payqa k'achamin, khuyakuynimpis wiñaypajpuni. 2Pitaj Tata Diospa tukuy jatuchaj ruwasqasninmanta willayta atinmanri? Pitaj jatunchanapaj ruwanasninta kantumanta willayta atinmanri? 3Kusisqa kanku cheqan kajta waqaychajkunaqa; kusisqa kanku tukuy tiempopi cheqan kajtapuni ruwajkunaqa. 4Tata Dios, noqamanta yuyarikuway, aylluykiwan k'acha kasqaykiman jina. Salvacionniykiwan watukuway, 5ajllasqasniykej allin kayninkuta rikunaypaj, noqapis aylluykiwan khuska kusikunaypaj, Qampata kajkunawan khuska allimpi kanaypaj. 6Noqaykupis tatasniyku jina juchallikorqayku; sajra kajta, millay kajtataj ruwarqayku. 7Tatasniykoqa Egiptopi t'ukuna imasta ruwasqasniykimanta mana entienderqankuchu. Ashkha kutispi khuyakusqaykimanta qonqaporqanku, astawanqa Puka Qocha qayllapi contraykipi oqharikorqanku. 8Chaywampis Diosqa santo sutinrayku paykunata salvarqa, jatun atiyninta rikuchinampaj. 9Chay Puka Qocha nisqata k'amispa, ch'akicherqa. Chay khallasqa qocha ukhuta ch'aki pampata jina paykunata chimpacherqa. 10Ajinata enemigosninkumanta paykunata salvarqa, chejnikojkunaj makisninkumantataj paykunata librarqa. 11Yakoqa enemigosninkuta p'ampaykorqa; ni ujpis paykunamanta puchorqachu. 12Chaypacha, Diospa nisqampi creerqanku, takerqankutaj Payta yupaychaspa. 13Chaywampis paykunaqa usqhayllata Diospa ruwasqasninmanta qonqaporqanku, manataj Diospa yuyaychananta suyarqankuchu. 14Chay ch'in pampapi sumaj mikhuyta munarispa, Diosta pruebaman churarqanku. 15Diostaj imatachus mañakusqankuta qorqa. Chaywampis paykunaman wañuchej onqoytapis apachimullarqataj. 16Jarapi paykunaqa Moisesmanta envidiakorqanku, Diospa ajllasqan Aaronmantawan. 17Chantá jallp'a kicharikuspa, Datanta oqoykaporqa, Abirampa tropantawan. 18Ninapis chaykunaj contranta larwarerqa, chay sajra runastataj ruphaykorqa. 19Horeb Orqopi uj torillota ruwakorqanku; qorita unuyachiytawan jich'aspa, ruwasqanku lantita yupaycharqanku. 20Atiyniyoj Diospa jatun kaynintaqa, qhorata mikhoj toro lantiman tukucherqanku. 21Paykunaqa salvaj Diosninkuta qonqarqanku, Egiptopi jatuchaj imasta ruwajmanta, 22Campa jallp'ampi t'ukuna imasta ruwajmanta, jinallataj Puka Qocha nisqa kantupipis. 23Chayrayku Dios nerqa: Paykunata tukuchisaj, nispa. Ajllakusqan Moisés paykunarayku mañakojtintajrí, Tata Diospa phiñakuynenqa tiyaykorqa. 24Chantá moq'ena jallp'asta pisipaj qhawarqanku, Diospa nisqantataj mana creerqankuchu. 25Astawampis toldosninkupi Tata Diospaj thutorqanku, manataj Tata Diospa nisqanta kasorqankuchu. 26Chayrayku Tata Diosqa jurarqa, ch'in pampapi paykunata wañurachinanta, 27mirayninkutapis waj nacionesman presosta apachispa, paykunata ch'eqerachinanta. 28Chantá Baal-peorman k'askakorqanku, wañusqa diosman jaywasqastataj mikhorqanku. 29Sajra ruwasqasninkuwan Diosta phiñacherqanku. Chayrayku wañuchej onqoy paykuna ukhupi junt'aykorqa. 30Chaypachaqa Finees sayaykuspa, chay juchallikojta wañurparicherqa, ajinamantataj chay wañuchej onqoy sayarqa. 31Diostaj chay allin ruwasqanta cuentaman churarqa wiñay wiñaynintimpaj. 32Meriba yaku chimpapipis paykunaqa Diosta phiñachillarqankutaj, paykunaraykutaj Moisespis mana allinchu karqa. 33Diospa Espiritumpa contrampi oqharikorqanku, Moisestaj mana unanchaspalla imatapis parlarparerqa. 34Aswan qhepaman chay llajtasta mana chinkacherqankuchu, mayqenkunatachus Tata Dios kamacherqa chinkachinankuta, chaykunata. 35Astawampis paykunaqa Diosta mana rejsej runaswan chajrukuspa, ususninkuta qhaterqanku. 36Yanqha manakaj lantisninkuta yupaycharqanku, chaytaj paykunataqa mana allinman chayacherqa. 37Churisninkuta, ususisninkutawan uywa wañuchisqata jina chay supaykunaman jaywarqanku. 38Mana juchayoj wawasninkoj yawarninkuta jich'aspa, Canaanmanta dioskunaman chay yawarta jaywarqanku. Chaynejta jallp'anku yawarninkuwan ch'ichichakorqa. 39Ajinamanta paykunapis ruwasqasninkuwan ch'ichichakorqanku, millay ruwasqankuwantaj khuchichakorqanku. 40Chayrayku Tata Diosqa ayllumpa contranta phiñakorqa, paykunatataj qhesacharqa. 41Jinapi Diosqa paykunata jaywaykorqa Diosta mana rejsej runaspa makisninman, chay runastaj paykunata chakisninku uraman churarqanku. 42Enemigosninkoqa paykunata ñak'aricherqanku, makinkupitaj israelitasta k'umuykachacherqanku. 43Tata Diosqa ashkha kutista paykunata salvarqa. Chaywampis paykuna mana munarqankuchu munaynin ruwakunanta, chay juchankumantataj k'umuykachachisqa rikhurerqanku. 44Chay tukuywampis, Payqa phutiyninkuta rikuspa, qhaparikusqankuta uyarerqa. 45Paykunawan trato ruwasqanmanta yuyarikorqa, sonqontataj nanachikorqa, khuyakuynin may jatun kasqanrayku. 46Enemigosninkuwampis Tata Diosqa paykunata khuyacherqa, paykunaj makisninkupi kashajtinku. 47Salvawayku, Señorniyku Tata Dios. Tantaykakapuwayku tukuy nacionesmanta, santo sutiykita jatunchanaykupaj, jinataj kusisqa Qanta yupaychanaykupaj. 48Israelpa Señornin Tata Dios jatunchasqa kachun wiñaypa wiñaynimpaj. Tukuy nichunku: Ajina kachun, nispa. Jatunchasqa kachun Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\