SALMOS 119

1Kusikuyniyojmin kanku mana k'amina kawsakojkunaqa, pikunachus Tata Diospa kamachisqasninta kasojkunaqa. 2Kusikuyniyojmin kanku Paypa kamachisqasninta kasuspa, tukuy sonqowan Payta mask'ajkuna. 3Paykunaqa sajra kajta mana ruwankuchu, manachayqa Tata Diospa ñanninta purinku. 4Qanqa kamachiwarqayku nisqasniykita allinta junt'anaykuta. 5Munayman ari allintapuni kawsayta, kamachisqasniykita junt'aspa. 6Mana p'enqachisqachu kasaj, kamachisqasniykita junt'asaj, chaypachaqa. 7Tukuy cheqan nisqasniykita yachaspa, cheqan sonqowan jatunchasqayki. 8Kamachisqasniykita kasusaj. Ama saqesqata saqerpariwaychu. 9Imaynatataj waynaqa llimphu kawsayniyoj kanqari? Nisqasniykita kasuspa, llimphu kawsayniyoj kanqa. 10Noqa tukuy sonqoywanmin mask'akuyki. Ama saqewaychu kamachisqasniykimanta karunchakojta. 11Nisqasniykita sonqoypi waqaychani, ama contraykipi juchallikunaypaj. 12Jatunchasqa kay, Tata Dios. Kamachisqasniykita yachachiway. 13Simiywan willani tukuy cheqan nisqasniykita. 14Qampa kamachisqasniykipi astawan kusikuni, tukuy qhapaj kaymanta nisqaqa. 15Nisqasniykipi allinta unanchasaj; ñankunaykita sumajta qhawasaj. 16Kamachisqasniykipi kusikusaj; Simi Nisqaykimantapis manallataj qonqakusajchu. 17Allinta ruwaspa kawsachiway ari, noqataj Simi Nisqaykita junt'asaj. 18Ñawisniyta kichariy rikuyta atinaypaj chay jina k'acha kamachisqasniykita. 19Noqa kay pachapi ñan purej forastero jinalla kani; kamachisqasniykitaqa ama pakawaychu. 20Almayqa moq'eywan wañurishan, tukuy tiempo kamachisqasniykita yachayta munaspa. 21Qan k'aminki runaykachajkunata; maldecisqa kanku kamachisqasniykimanta t'aqakojkuna. 22Karunchay noqamanta pisipaj qhawanawankuta, chejnikunawankuta, imaraykuchus kamachisqasniykita junt'ani. 23Atiyniyoj kuraj runas sajrata ruwawayta munajtinkupis, noqa kamachiykeqa kamachisqasniykipi unanchallasajpuni. 24Noqaqa kamachisqasniykipi misk'ichikuni; chay kamachisqasniykeqa yuyaychawanku. 25Wañoj jinaña kashani; kawsayta qoway ari, nisqaykiman jina. 26Imaynatachus kawsasqayta willakorqayki, Qantaj kutichiwarqanki. Yachachiway ari kamachisqasniykita. 27Yuyayta qoway kamachisqasniykita qhatinaypaj; t'ukuna ruwasqasniykipi unanchayta munani. 28Llakiywan waqasqaypi tukukushaniña; sinch'ita kallpachaway Simi Nisqaykiman jina. 29Pantay ñampi purinaymanta karunchaway; k'acha yanapayniykiman jina leyniykita yachachiway. 30Cheqa kajpa ñannimpi kawsakuyta ajllakuni; kamachisqasniykiman sonqoyta churani. 31Tata Dios, kamachisqasniykiman k'askakuni; ama p'enqaypi rikhurichiwaychu. 32Usqhay usqhayta kamachisqasniykita junt'aj churakusaj, imaraykuchus Qanmin sonqoyta jatunyachinki. 33Tata Dios, kamachisqasniykej ñanninta yachachiway; chayninta riyta munani tukukuyninkama. 34Kamachisqasniykita kasunaypaj yuyayta qoway, noqataj tukuy sonqoywan chay kamachisqasta junt'asaj. 35Kamachisqasniykej ñanninta pusaway, imaraykuchus chaypi kusikuyneyqa kashan. 36Sonqoyta aysaway kamachisqasniykita mask'anaypaj; sajra imasta ruwaspa qolqe jap'inamanta karunchachiway. 37Amaña saqeychu ñawisniy manakaj imasta qhawananta; kawsayta qollawaypuni ñanniykita purinaypaj. 38Noqa kamachiykiman imatachus ruwasaj nerqayki, chayta junt'ay jatumpaj qhawasqa kanaykipaj. 39Manchachikuni, chay p'enqayta noqamanta karunchay, imaraykuchus nisqasniykeqa allimpuni kanku. 40Kamachisqasniykitaqa may jinata moq'eni; cheqan kayniykirayku kawsachiway ari. 41Tata Dios, nisqaykiman jina khuyakuyniykita, salvacionniykitawan rikuchiway. 42Ajinata noqa kutichiyta atisaj contraypi parlajkunaman, imaraykuchus Simi Nisqaykipi atienekuni. 43Maychus kajta parlaytaqa ama jayk'ajpis simiymanta qhechuwaychu, imaraykuchus kamachisqasniykipi suyakuni. 44Leyniykita kasusajpuni wiñaypa wiñaynintinkama. 45Kamachisqasniykita mask'asqayrayku chhika patata kawsarikusaj. 46Kamachisqasniykimanta reyespa ñawpaqenkupi parlasaj, manataj p'enqakusajchu. 47Kamachisqasniykipi noqa kusikuni, chaykunata munakusqayrayku. 48Munakusqay kamachisqasniykita junt'asaj, chaykunallapitaj unanchallasajpuni. 49Yuyarikuy noqa kamachiykiman niwasqaykimanta, mayqenkunapichus suyakunayta niwanki, chaykunamanta. 50Kaymin llakiyniypi sonqochawan: Nisqasniykeqa kawsachiwan. 51May kasqankuta yuyakojkunaqa mayta asipayawanku, noqatajrí yachachiwasqasniykimanta mana karunchakunichu. 52Tata Dios, unay nisqasniykimanta yuyarikullanipuni, chaywantaj sonqochakuni. 53Kamachisqasniykita juchasapas mana kasusqankumanta mayta phiñakuni. 54Kamachisqasniykeqa misk'i takiykunay kanku, kay pachapi ñan purej forastero jina kashajtiy. 55Tata Dios, ch'isimpi Qanmanta yuyarikuni; kamachisqasniykita kasuni. 56Kaytapuni ruwanay tiyan: Kamachisqasniykita junt'anay. 57Qan, Tata Dios, tukuy kapuyniy kanki; noqa nini nisqasniykita junt'anayta. 58Tukuy sonqoywan wajyakuyki; nisqasniykiman jina khuyaway. 59Imaynachus kawsayniy kasqanta qhawarej churakorqani; chantá watejmanta kamachisqasniykiman kutirikorqani chaykunata junt'anaypaj. 60Usqhayllata kamachisqasniykita junt'aj churakorqani, mana qhellakuspa. 61Sajra runasqa ñak'arichinawankupaj muyuykuwanku; chaywampis kamachisqasniykita mana qonqapunichu. 62Chawpi tutata sayarikuni Qanta agradecekunaypaj cheqan kamachisqasniykimanta. 63Qanta manchachikojkunaj kawsaqenku kani, kamachisqasniykita junt'ajkunajtawan. 64Tata Dios, kay pachaqa khuyakuyniykiwan junt'a kashan. Yachachiway kamachisqasniykita. 65Tata Dios, kay kamachiykipajqa allin imasta ruwarqanki nisqaykiman jina. 66Yachayniyojtaj, sumaj yuyayniyojtaj kanaypaj yachachiway, imaraykuchus kamachisqasniykipipuni atienekuni. 67Manaraj k'umuykachachisqa kashaspa, anchata noqa pantaj kani; kunanrí nisqaykita kasuni. 68Qanqa k'acha kanki, k'acha imastataj ruwanki. Kamachisqasniykita yachachiway. 69May kasqankuta yuyakojkunaqa qhasimanta juchachawanku. Noqarí kamachisqasniykita tukuy sonqo junt'ani. 70Sonqosninkoqa tunuyasqa kashanku, noqatajrí kamachisqasniykipi kusikuni. 71Castigawasqaykeqa noqapaj allin karqa, ajinamanta kamachisqasniykita yachaqakunaypaj. 72Simiykimanta llojsimoj leyqa aswan sumajmin ashkha qorimanta, qolqemantawan nisqaqa. 73Qan, Tata Dios, makisniykiwan ruwawarqanki; kunanqa sumaj yuyayta qoway kamachisqasniykita yachaqakunaypaj. 74Qanta manchachikojkuna rikuwaspaqa kusikonqanku, imaraykuchus Simi Nisqaykipi suyakuni. 75Noqa yachani, Tata Dios, cheqan justiciata ruwaj kasqaykita. Nisqaykita mana p'akej kasqaykiman jina castigawarqanki. 76Khuyakuyniyki kunanqa sonqochawachun, noqa kamachiykiman niwasqaykiman jina. 77Khuyakuyniyki jamuchun kawsanaypaj. Kamachisqasniykipi misk'ichikuni. 78May kasqankuta yuyakojkunaqa p'enqaypi rikhurichunku, imaraykuchus qhasillamanta juchachawanku; noqatajrí kamachisqasniykipi unanchasaj. 79Noqawan ujchakuchunku Qanta manchachikojkuna, pikunachus kamachisqasniykita entiendejkuna. 80Kamachisqasniykipaj sonqoy cheqan kachun, ama imamantapis p'enqachisqa kanaypaj. 81Salvacionniykimanta jina lastashani; Simi Nisqaykipi suyakuni. 82Ñawi k'arayta Simi Nisqaykita suyashani: Mayk'ajtaj sonqochawaj jamunki? nispa. 83Thanta qara jina wijch'usqa kaspapis, kamachisqasniykitaqa manapuni qonqapunichu. 84Mayk'ajkamataj suyakusajri? Mayk'ajtaj chejnikuywan qhatiykachawajkunataqa castigankiri? 85May kasqankuta yuyakojkunaqa urmachinawankupaj t'oqosta allaykunku, pikunachus mana kamachisqasniykiman jinachu ruwajkunaqa. 86Yanapaway ari, imaraykuchus qhasillamanta qhatiykachashawanku; tukuy kamachisqasniykeqa cheqapuni kanku. 87Yaqhapuni kay pachamanta picharpariwanku; chaywampis kamachisqasniykitaqa manapuni saqenichu. 88Khuyakuyniykiman jina kawsayta qoway, noqataj simiykej nisqanta junt'asaj. 89Tata Dios, Simi Nisqaykeqa wiñaypaj janaj pachapi sinch'i sayasqa kashan. 90Cheqa kayniykeqa wiñaypaj kallanqapuni, runa mitamanta runa mitakama. Qan kay jallp'ata sayacherqanki; maypichus kanampi kashallampunitaj. 91Qampa kamachisqasniykiman jina tukuy ima kunankama sayan, imaraykuchus tukuy imas kamachisniyki kanku. 92Manachus kamachisqasniyki kusichiwanman karqa chayqa, llakiyniy tukuchiwanmanña karqa. 93Kamachisqasniykimanta mana jayk'ajpis qonqasajchu, imaraykuchus chaykunawanmin kawsachiwarqanki. 94Salvaway ari; Qampata kani, imaraykuchus kamachiwasqasniykita mask'arqani. 95Sajra runasqa phiriykunawankupaj suyashawanku, noqatajrí kamachisqasniykipi yuyashani. 96Noqaqa rikuni tukuy imapis tukukapojlla kasqanta, kamachisqasniykirí mana tukukuyniyoj. 97Maytapuni kamachisqasniykita munakuni; tukuy p'unchaynintin chayllapi unanchani. 98Kamachisqasniykeqa aswan yachayniyojta ruwawan contraypi kajkunamanta nisqaqa, imaraykuchus kamachisqasniyki noqawampuni kanku. 99Tukuy yachachiwajkunamanta nisqaqa astawan entiendeni, imaraykuchus kamachisqasniykipi mayta unanchani. 100Kurajkunamantapis astawan entiendeni, kamachisqasniykita kasusqayrayku. 101Tukuy sajra puriymanta chakisniyta karunchani, Simi Nisqaykita junt'anaypaj. 102Kamachisqasniykimanta mana karunchakunichu, imaraykuchus Qanmin yachachiwanki. 103Nisqasniykeqa may misk'imin simiypeqa; abeja misk'imantapis aswan misk'iraj. 104Kamachisqasniykimanta yachayta jap'ini; chayrayku chejnikuni tukuy sajra kawsayta. 105Simi Nisqaykeqa purinaypi k'anchana jina, ñanniypitaj k'anchay jina. 106Jurarqani, ujtawampis nillanitaj: Cheqan nisqaykita junt'asaj, nispa. 107Tata Dios, may sinch'i phutisqa kashani; kawsayta qoway ari, nisqaykiman jina. 108Tata Dios, simiywan Qanta jatunchasusqayqa ima munay Qampaj kachun, yachachiwaytaj kamachisqasniykita. 109Wañuy patapi jinallapuni kashani; chaywampis kamachiwasqasniykimanta mana qonqapunichu. 110Sajra runasqa tojllata churawanku, noqatajrí kamachisqasniykimanta mana karunchakunichu. 111Kamachisqasniykita herenciaypaj wiñaypaj jap'ikapuni; kamachisqasniykeqa sonqoyta kusichinku. 112Tukuy sonqoywan kunanqa kamachisqasniykita junt'aj churakuni, wiñaypa wiñayninkama. 113Puraj uya runastaqa chejnikuni; astawanqa kamachisqasniykita munakuni. 114Qanmin pakakunay, jark'akuna escudoypis kanki, Simi Nisqaykipitaj suyakuni. 115Sajra runas, noqamanta karunchakuychej, Diosniypa kamachisqasninta junt'ayta atinaypaj. 116Nisqaykiman jina kallpachaway kawsayta atinaypaj; ama qhasita suyachiwaspaqa p'enqaypi rikhurichiwaychu. 117Qan yanapaway, salvasqa kanaypaj; jinapitaj kamachisqasnillaykipipuni yuyasaj. 118Qanqa qhesachanki kamachisqasniykimanta pantajkunata, imaraykuchus sajra yuyasqankoqa qhasi manakajlla. 119Kay pachapi sajra runasta q'opata jina wijch'unki; chayrayku noqa munakuni kamachisqasniykita. 120Qanta manchachikuspa, tukuy cuerpoy kharkatitin, kamachisqasniykitataj jatumpaj qhawani. 121Cheqan kajllatapuni ruwarqani; ama enemigosniypa makinkupi urmajta saqewaychu. 122Qan yachay noqa kamachiyki allin kanaymanta; amataj may kasqankuta yuyakojkunaqa ñak'arichiwachunkuchu. 123Ñawisneyqa k'arawanña salvanawaykita suyaspa, libranawaykita suyaspa, nisqaykiman jina. 124Noqa kamachiykitaqa khuyakuyniykiman jina qhawaway; kamachisqasniykita yachachiway. 125Noqa kamachiyki kani. Yuyayta qoway kamachisqasniykita entiendeyta atinaypaj. 126Kunanqa ruwanayki tiempoña, Tata Dios, imaraykuchus kamachisqasniykita mana kasunkuchu. 127Chayrayku, noqa kamachisqasniykita munakuni, sumaj qorimantapis astawanraj. 128Jinallataj chay kamachisqasniykita cheqampaj qhawani tukuy imamanta astawan; tukuy mana cheqan kajtarí chejnini. 129May t'ukunapuni kamachisqasniykeqa; chayrayku noqaqa chaykunata kasuni. 130Qampa Simi Nisqaykita sut'inchayqa k'anchay jina, llamp'u sonqoyojkunamantaj yachayta qon. 131Simiyta kicharispa, ukhu ukhusta samani, imaraykuchus kamachisqasniykita mayta moq'eni. 132Noqaman kutirikamuspa khuyaway, imaynatachus munakusojkunawan ruwanki, ajinata. 133Simi Nisqaykiman jina kawsachiway; ama saqeychu juchaqa munayninta ruwanawanta. 134Runas ñak'arichinawankumanta libraway, kamachisqasniykita kasuyta atinaypaj. 135Kay kamachiykitaqa allin ñawiwan qhawaway, kamachisqasniykitataj yachachiway. 136Paran paranta waqani, waj runas kamachisqasniykita mana kasusqankurayku. 137Tata Dios, Qan cheqan sonqoyoj kanki, kamachisqasniykipis cheqallantaj. 138Tukuy kamachisqasniykeqa cheqan, atienekunapaj jina kanku. 139Simi Nisqaykimanta celosakuyniy tukuchiwan, enemigosniy kamachisqasniykita qonqapusqankurayku. 140Simi Nisqaykeqa allin ch'uwapuni, chayrayku kay kamachiykeqa Simi Nisqaykita munakun. 141Wajcha, wijch'usqa jina kashaspapis, kamachisqasniykitaqa mana qonqapunichu. 142Cheqan kayniykeqa wiñaypaj, kamachisqasniykipis cheqallantaj. 143Llakiywan, phutiywan taripawanku chaypis, kamachisqasniykeqa kusichiwanku. 144Kamachisqasniykeqa wiñaypaj cheqampuni kanku; yuyayta qoway kawsanaypaj. 145Tata Dios, tukuy sonqowan qhaparikuyki; uyarillaway ari, noqataj kamachisqasniykita kasusaj. 146Qanta qhaparikuyki; salvaway ari, noqataj kamachisqasniykita kasusaj. 147Manaraj sut'iyamushajtin sayarispa, yanapayniykita mañakuyki; nisqasniykipi suyakuni. 148Tukuy tuta puñuypis mana jap'iwanchu nisqasniykipi unanchanayrayku. 149Khuyayniykirayku, Tata Dios, uyariway; nisqasniykiman jina kawsayta qoway. 150Sajra runas qhatiykachawajkuna qayllaykamuwanku; paykunaqa kamachisqasniykimanta karupi kashanku. 151Qantajrí, Tata Dios, qayllallapi kashanki, tukuy kamachisqasniykitaj cheqapuni kanku. 152Unaymantapachaña kamachisqasniykitaqa rejsini, wiñaypaj chaykunata churasqaykitapis. 153Qhaway ari, kay ñak'arisqayta, librawaytaj, imaraykuchus kamachisqasniykita mana qonqapunichu. 154Qan noqamanta parlariy, librawaytaj, nisqaykiman jinataj kawsayta qoway. 155Sajra runasqa salvacionmanta karupi kashanku, kamachisqasniykita mana mask'asqankurayku. 156Tata Dios, khuyakuyniykeqa may jatun; cheqan nisqasniykiman jina kawsayta qoway. 157Qhatiykachawajkuna enemigosneyqa ashkha kanku, noqatajrí kamachisqasniykimanta mana ladoyanichu. 158Wasanchajkunataqa mana rikuyllatapis munanichu, imaraykuchus paykunaqa kamachisqasniykita mana kasunkuchu. 159Tata Dios, qhaway imaynatachus kamachisqasniykita munakusqayta; khuyakuyniykirayku kawsachiway. 160Parlasqayki kaj chhikaqa cheqapuni, tukuy cheqan kamachisqasniykitaj wiñaypaj kanku. 161Kamachejkunaqa qhasillamanta chejnikuywan qhatiykachawanku, sonqoytajrí Simi Nisqaykita jatumpaj qhawan. 162Noqaqa Simi Nisqaykipi kusikuni, pakasqa qolqetapis tarikuyman jina. 163Llullakuytaqa chejnikuni, nitaj uyariyllatapis munanichu; yachachisqasniykitarí munakuni. 164Sapa p'unchay qanchis kutista Qanta jatunchayki, kamachisqasniyki cheqan kasqanrayku. 165Yachachisqasniykita munakojkunaqa sonqo tiyaykusqallapuni kanku, nitaj imapis paykunata misk'achiyta atinchu. 166Tata Dios, salvanawaykita suyakuni, kamachisqasniykitataj junt'ani. 167Noqaqa kamachisqasniykita kasuni, leyesniykitataj munakuni tukuy sonqo. 168Noqaqa kasuni nisqasniykita, kamachisqasniykitapis, imaraykuchus Qan rejsinki tukuy kawsayniyta. 169Tata Dios, Qankama qhaparikamusqay chayamusuchun; Simi Nisqaykiman jina yachayta qoway. 170Mañakusqayqa Qankama chayamusuchun, librawaytaj nisqaykiman jina. 171Simiymanta phullchirimonqa Qanta jatunchasunayqa, imaraykuchus Qan kamachisqasniykita yachachiwanki. 172Simeyqa Simi Nisqaykimanta takichun, imaraykuchus tukuy kamachisqasniykeqa cheqampuni. 173Makiykeqa yanapanawampaj jina wakisqa kachun, imaraykuchus kamachisqasniykita ajllakuni. 174Tata Dios, salvanawaykita mayta munani, kamachisqasniykiwantaj misk'ichikuni. 175Jatunchanasuypaj kawsayta munani, kamachisqasniykitaj yanapawachun. 176Chinkasqa oveja jina purerqani; jamuy, noqa kamachiykita mask'away, ari, imaraykuchus kamachisqasniykitaqa mana qonqapunichu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\