SALMOS 18

1Qan, Tata Dios, kallpay kanki; noqa munakuyki. 2Qan pakakunay chhanka kanki, jark'akuwaj, kacharichiwaj Diosniytaj. Qan kanki pakakunay chhanka, jark'akuna escudoytaj, atiyniyoj Salvawajniy, kallpay, patapi sumaj pakakunaytaj. 3Qanqa, Tata Dios, yupaychanapaj jina kanki. Qanta qhapariykamojtiy, enemigosniymanta salvawanki. 4Wañuypa watanasnin ch'ipaykuwarqa. Manchachikuna mayu yakus jina mancharichiwarqa. 5Wañoyqa ukhu pachaj waskhasninwan mayt'uykuwarqa. Wañuypa tojllampi rikhurerqani. 6Jina phutiypi kashaspa, Tata Diosta wajyakorqani. Diosniymanta yanapata mañakorqani. Paytaj Templonmantapacha uyarimuwarqa, qhaparisqaytaj ninrisninkama chayarqa. 7Chaypacha jallp'aqa sinch'ita kharkaterqa. Orqospis uranmantapacha ikhakorqanku; Tata Diospa phiñakuyninwan kharkatiterqanku. 8Senqanmantaqa q'oshñi llojsimorqa. Siminmantataj tukuy imata q'olaj nina llojsimullarqataj. K'ajarishaj nina brasas ima siminmanta t'akarikamorqa. 9Cielosta khallarpariytawan, Payqa urayk'amorqa, chakisnin urapitaj yana phuyus karqa. 10Lijrasniyoj uj querubinman lloq'aykuspa, wayraj lijrasnimpi jina phawarqa. 11Pakakunampajtaj sinch'i laqhayayta muyuynimpi churarqa, yanayarishaj yaku phuyutawan. 12Uj sinch'i k'anchay ñawpaqenmanta llojserqa. Phuyumantataj k'ajarishaj nina brasas granizo jina t'akakamorqa. 13Patapi kaj Diosqa janaj pachamanta uyarichimorqa qhon qhon jina parlayninta, granizowan, nina brasaswantaj. 14Flechasninta, lliuj lliujninkunatawan kachaykorqa, enemigosniytataj tukuynejman ch'eqeracherqa. 15Mama qochaj ukhun rikhurimorqa, kay pachaj cimientosnimpis rikhurirparillarqataj, Qampa k'amiyniykiwan Tata Dios, senqaykej samayninwantaj. 16Patamantapacha Diosqa makinta jaywamuwarqa; chay jina ukhu mama qochamanta orqhowarqa. 17Chay jina atiyniyoj enemigosniymanta salvawarqa, chejnikuwarqanku chaykunamantawan, noqamanta aswan kallpayoj kajkunamanta. 18Sinch'i llakiypi kashajtiy, maqaj wakiykuwarqanku; chaywampis Tata Diosqa yanapawarqa. 19Enemigosniymanta kacharichiwarqa; noqawan kusisqa kasqanrayku salvawarqa. 20Tata Diosqa cheqan kawsasqayman jina t'inkata qowan, llimphu purisqayman jinataj qopuwan. 21Noqaqa Tata Diospa ñanninta qhaterqani. Ni jayk'aj Diosniymantaqa karunchakunichu. 22Sonqoypi kashan tukuy nisqasnenqa. Ni jayk'ajpis kamachisqasninmantaqa karunchakunichu. 23Paypa ñawpaqempi mana pantaspa purerqani; sajra ruwaymanta waqaychakuni. 24Chayrayku Tata Diosqa t'inkata qowan cheqanta ruwasqayrayku, Paypa ñawpaqempi llimphu sonqoyoj kasqayman jina. 25Qanqa, Tata Dios, khuyajtaqa khuyallankitaj, cheqan runawampis cheqallantaj kanki. 26Ch'uwa sonqoyojwanqa ch'uwa sonqollataj kanki. Millay ruwaj runamantajrí phiñakuyniykita rikuchinki. 27Llamp'u sonqoyojkunata Qan salvanki, uma oqharejtarí k'umuykachachinki. 28Qan, Tata Dios, k'anchayta qowanki. Qan, Diosníy, laqha kayniyta k'anchaykunki. 29Yanapayniykiwan enemigoyta atipasaj, may chhikachaj perqastapis wasaykusaj. 30Tata Diospa ñannenqa cheqanmin. Tata Diospa nisqasnenqa atienekunapaj jinapuni. Diosqa waqaychan Paypi tukuy pakakojkunata. 31Pitaj Dios kanman Tata Diosmanta astawanri? Waj dios kanmanchu chhankapi jina pakakunanchejpaj? 32Dioslla noqataqa kallpachawan. Paylla ni pejpa k'aminanta kawsachiwan. 33Paymin chakisniyta tarukaj chakisninta jina qowan. Paymin pataspi sinch'ita sayachiwan. 34Paytaj maqanakupaj sumajta yachachiwan; Paymin kallpata qowan broncemanta arcota mat'ita aysanaypaj. 35Qan waqaychawanki, salvawankitaj, paña makiykiwantaj sayachiwanki; k'acha kayniyki jatumpi rikhurichiwan. 36Ñanniyta pichapuwanki, chakisniy ama llusk'anampaj. 37Enemigosniyta qhatiykorqani taripanaykama; paykunata tukuchiytawan kutimporqani. 38Tukuyninkuta phiriykorqani amaña ujtawan jatarinankupaj. Chakisniy uraman urmarqanku. 39Qan kallpachawarqanki maqanakupaj. Enemigosniytaqa ñawpaqeypi k'umuykachacherqanki. 40Enemigosniyta ñawpaqeymanta ayqechinki, ajinamanta chejnikuwajkunata tukucherqanki. 41Yanapata mañakorqanku, nitaj pipis yanaparqachu. Tata Diosta wajyakorqanku, Paytajrí mana uyarerqachu. 42Wayraj apanan ñut'u jallp'ata jina paykunata phirerqani. Ñan patapi t'uruta jina paykunata sarorqani. 43Ashkha runaswan maqanakupi kashajtiy, Qanmin librawarqanki. Nacionesta kamachinaypaj churawarqanki, mana rejsisqasniy runastaj sirviwanku. 44Uyariwaspa, usqhayta kasuwanku. Forastero runaspis misk'ita parlaykuwanku. 45Forastero runas q'ewarakunku; pakakusqankumanta kharkatitispa llojsimunku. 46Jatunchasqa kachun Tata Diosqa; waqaychawajneyqa bendecisqa kachun. Salvawaj Diosneyqa jatunchasqa kachun. 47Diosqa noqaman kutikuwan. Payqa waj llajtastawan kasuchiwan. 48Enemigosniymantapis Pay salvawan; contraypi oqharikojkunamanta aswan pataman churawan. Qan, Tata Dios, maqanaku mask'aj runasmanta salvawanki. 49Chayrayku, Tata Dios, naciones ukhupi yupaychayki; sutiykita yupaychaspa, takirisaj. 50Qanqa ajllakusqayki reyta may chhika kutista yanapanki atipanampaj. Munakuywampuni Davidta, miraynintawan wiñaypaj qhawanki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\