SALMOS 68

1Diosqa sayarichun, enemigosnintaj tukuynejman ch'eqerakuchunku. Payta chejnikojkuna ñawpaqenmanta ayqechunku. 2Imaynatachus wayraqa q'oshñita chinkachin, ajinallatataj Qampis paykunata chinkachinki. Imaynatachus maphapis ninapi unuyapun, ajinallatataj sajra runaspis Diospa ñawpaqempi tukuchisqa kanqanku. 3Cheqan runasrí kusikunku. Diospa ñawpaqempi kusiywan junt'a kanqanku, kusiywantaj phinkiykachanqanku. 4Qankunaqa Diosman takirikuychej, sutinman takiykunata takirikuychej. Phuyus patapi sayasqa kajta jatunchaychej. Paypa sutenqa Tata Diosmin. Kusikuychej Paypa ñawpaqempi. 5Diosqa santo wasimpi tiyakun; Payqa wajcha wawaspa Tatanku, viudasmantaj kutikun. 6Diosqa sapan runata familia ukhupi tiyachin. Presos kajkunata kacharichispa, allin kawsayman churan. K'ullukojkunarí mana poqoj t'ajra pampapi tiyakonqanku. 7Diosníy, ch'in pampasta tukuchispa, aylluykej ñawpaqenman llojsejtiyki, 8jallp'aqa kharkaterqa, cielomantataj paramorqa. Sinaí Orqopis Diospa ñawpaqempi thalarikullarqataj, Israelpa Diosnimpa ñawpaqempi. 9Diosníy, Qanqa may jinata parachimorqanki, sayk'usqa herencia jallp'aykita sumaj jallp'aman tukuchinaykipaj. 10Aylluykitaj chaypi wasichakorqa. Qanrí Diosníy, k'acha kasqaykirayku, tukuy imata wajchasman qorqanki. 11Tata Diosqa ujta parlarqa, ashkha warmistaj chay sumaj willaykunata willarqanku. 12Reyesqa soldadosninkuwan ayqenku. Wasispi warmisqa partinakunku enemigosninkumanta qhechusqankuta. 13Qankunarí, oveja corrales wasaspi qhepakorqankichej, qolqewan lluch'isqa palomaj lijrasnin jina, qoriwan phurusnin lluch'isqa jinataj. 14Tukuy Atiyniyoj Dios ayqechishajtin reyesta, Salmón Orqo pataman rit'iykamushanmampis jina karqa. 15Basán Orqoqa Diospa orqonmin. Puntasnenqa may altos. 16Qankuna, alto orqos, imaraykutaj envidiakunkichej Diospa tiyakunan orqonta, maypichus Tata Diosqa wiñaypaj tiyakonqa, chayta. 17Diospa maqanakuna carretasnenqa waranqasmanta waranqa kanku; chay carretaspi Señorqa Sinaí Orqonmanta yupaychana wasinman jamun. 18Diosníy, pataman wicharerqanki presochasqasta apaspa. Runas jaywasorqanku, chaytataj jap'ikorqanki. Contraykipi sayaykojkunapis ñawpaqeykipi k'umuykukunku. 19Salvawajninchej Diosqa bendecisqa kachun; sapa p'unchay llasa apayninchejta apaysiwanchej. 20Diosninchejqa salvaj Dios; Tata Diosmin wañuymanta librajqa. 21Diosninchejqa enemigosninchejpa umankuta p'altanqa, pikunachus juchallikullankupuni, chaykunaj umasninkuta. 22Señorqa nin: Basanmanta kutichimusqayki. Mama qocha ukhumanta kutichimusqayki, 23enemigosniykej yawarnimpi chakisniykita mayllakunaykipaj, alqosniykipis chayta laqhonankupaj, nispa. 24Diosníy, Qanqa Diostaj, Reytaj kanki. Santo wasiykiman ashkhas qhepaykita jamushanku. 25Takejkunaqa ñawpajta rinku, tocajkuna qhepata rinku, chawpitataj sipaskuna rinku, chhulloqej panderosta tocaspa. 26Tukuyniykichej Señor Tata Diosta yupaychaychej; tukuy Israelmanta tantakojkuna yupaychachunku. 27Paykunaj ñawpaqenkuta sullk'a kaj Benjamín ayllu rin; rishallankutaj Judá ayllojta kamachejninkuna, Zabulonmanta, Neftalimanta kurajkunawan ima. 28Diosníy, atiyniykita rikuchiy. Noqaykuwan ruwasqaykita watejmanta sinch'ita sayachispa, sut'iman churay. 29Jerusalenpi kaj Temploykirayku, tukuy reyes t'inkata apamusonqanku. 30T'otoras ukhupi kawsaj phiña animalta k'amiy, jinallataj llajtaspa novillosninwan tantasqa torosta ima, pikunachus qolqeta munapayaspa runasta k'umuykachachinku, chaykunata. Maqanakuyllatapuni munaj runasta ch'eqerachiy. 31Egiptomanta kurajkuna kachasqa jamonqanku, Etiopiamanta runaspis usqhayllata makisninkuta Diosman oqharillanqankutaj. 32Diosman takirikuychej, kay pacha reyes, Señorman takirikuychej, 33pichus wiñay janaj pachapi sayasqa kashan, chayman. Uyariychej imaynatachus chay sinch'i atiyniyoj parlaynin uyarikojta. 34Willaraychej Dios atiyniyoj kasqanta. Paypa jatun kaynenqa Israel patapi kashan, atiynintaj cielokama chayan. 35Diosníy, santo Temploykimantapacha manchachikuna kanki; Israelpa Diosnenqa kallpata, atiytawan ayllunman qon. Diosninchejqa yupaychasqa kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\