SALMOS 78

1Ayllúy, yachachisqayta uyariychej. Ninriykichejta qayllaykuchimuspa, nisqayta uyariychej. 2Rijch'anachinaswan parlarisaj. Unay ñawpa tiempomantapacha kunankama pakasqa imasta sut'inchasaj 3imatachus uyarispa entiendesqanchejta tatasninchejpa willawasqanchejta. 4Mana pakaspa wawasninchejman willasunchej. Qhepa runasman willasunchej Tata Diosta yupaychanamanta, atiyninmanta, jatuchaj t'ukuna ruwasqasninmantawan. 5Diosninchejqa leyta churarqa Jacobpaj, chayman jina israelitas kawsanankupaj, kamacherqataj ñawpa tatasninchejman chay leyta mirayninkuman yachachinankuta. 6Chayta ruwarqanku qhepa mita runas yachanankupaj, nacekunanku karqa, chay wawaspis, chayman jina wawasninkuman yachachinallankupajtaj. 7Ajinamanta paykuna Diospi atienekunkuman, Paypa ruwasqasninta mana qonqaspa, kamachisqasninta junt'anankupaj. 8Manallataj ñawpa tatasninku jina kankumanchu wampus, Diospa contranta oqharikojkuna, sonqonkupitaj iskayta yuyajkuna, Diosta mana kasoj runas. 9Efraín ayllumanta kajkuna, mayqenkunachus sumaj wakichisqa karqanku flechanapaj arcoswan, flechaswan ima, kutirispa, ayqerqanku maqanakuna p'unchaypi. 10Dioswan trato ruwasqankuta mana junt'arqankuchu, nitaj yachachisqasnintapis kasuyta munarqankuchu. 11Astawanqa Diospa ruwasqasninmanta qonqaporqanku, chay sumaj t'ukuna imasta rikuchisqasninmantawan. 12Diosqa tatasninkoj ñawpaqempi t'ukunasta ruwarqa, Egipto naciompi Zoán cheqapi. 13Jatun qochata iskayman khallarqa, chaynintataj chimpaman paykunata chimpacherqa, uj perqata jina yakuta sayachispa. 14P'unchaypeqa phuyuwan paykunata pusarqa, tutantaj nina k'anchaywan. 15Ch'in pampapitaj chhankasta ch'ejtarqa; chaymanta ashkha yakuta ujyanankupaj qorqa. 16Sinch'i chhankamanta yakuta llojsichimorqa, mayu jina yaku purinampaj. 17Chaywampis, paykunaqa juchallikullarqankupuni, patapi kaj Diospa contrampi oqharikuspa chay ch'in pampapi. 18Diosta pruebaman churarqanku, munasqankuman jina mikhunata mañakuspa. 19Paypaj rimaspa, nerqanku: Atinmanchu Diosqa ch'in pampapi mikhunata qoyta? 20Cheqapuni Diosqa chhankata ch'ejtarqa, chaymantataj yaku llojserqa mayu jinapuni, jallp'atataj yaku p'ampaykorqa. Kunantaj ayllunman atinmanchu qoyta t'antata, aychatawan? nispa. 21Chayta uyarispa, Tata Diosqa phiñakorqa, chay phiñakuynintaj nina jinapuni Jacobpa contrampi k'ajarerqa. 22Diospi mana atienekorqankuchu, nitaj yanapaynimpipis creerqankuchu. 23Chaywampis, Dios phuyusta kamacherqa, cielo punkustataj kicharerqa. 24Ayllumpaj paracherqa Maná nisqata, janaj pacha trigota mikhunankupaj. 25Runasqa angelespa t'antankuta mikhorqanku. Diosninchejqa ashkha mikhunata qorqa paykunata sajsachinankama. 26Inti llojsimuynejmanta wayrachimorqa, uraynejmantapis Diosninchej atiyninwan wayrata chayachimorqa. 27Aychata ayllumpaj parachimorqa; puna yuthustapis rikhurichimorqa mama qocha kantupi t'iyu chhikata. 28Diosninchejqa chay puna yuthusta urmacherqa, maypichus israelitas karqanku, chayman, toldosninkoj muyuyninman. 29Ajinata chayta mikhorqanku sajsakunankukama. Ajinata Diosqa munasqankuta jaywarqa. 30Chaywampis manaraj yarqhayninkumanta sajsakushajtinku, mikhuypis simillankupiraj kashajtin, 31Diospa phiñakuynenqa paykunaman chayarqa; chantá wañuracherqa aswan kallpayoj runasta, Israelmanta aswan sumajnin runasta. 32Chaywampis, watejmanta juchallikullarqankutaj, Diospa sumaj ruwasqasnimpi mana creespa. 33Chayrayku Diosqa paykunaj kawsayninkuta manapis kanmanchu jinaman tukucherqa jatun llakiy chawpipi. 34Dios paykunata wañuchiyta qallarejtinraj, Payta mask'aj kanku tukuy sonqo mana samarikuspa. 35Chaypachataj patapi kaj Diosmanta yuyarikorqanku Pay pakakunanku, salvajninkutaj kasqanta. 36Siminkuwan misk'ita parlaj kanku, jinallataj llullakoj kanku. 37Ni jayk'ajpis cheqan sonqoschu karqanku, nitaj junt'arqankuchu Dioswan trato ruwasqankutapis. 38Diostajrí khuyakuyniyoj kaspa, sajra kayninkuta pampachaj paykunata mana tukuchispa; ashkha kuti ñit'iykukorqa phiñakuyninta, manataj phiñakuywan atipachikorqachu. 39Diosqa yuyarikorqa runalla kasqankuta, wayra jina ripojlla mana kutimoj. 40Mashkha kutista Diospa contrampi sayaykorqanku, ch'in pampapitaj Payta phiñacherqanku. 41Watejmanta Diosta pruebaman churallarqankutaj. Israelpa santo Diosnimpa sonqonta nanacherqanku. 42Mana yuyarikorqankuchu jaqay p'unchaypi, Dios atiyninwan enemigosninkumanta salvasqanta. 43Chaypacha jatuchaj señalesta t'ukunapaj jina ruwarqa Egipto naciompi, Zoán cheqapi. 44Egiptopi mayusta yawarman tukucherqa, egipciostaj chay mayusmanta mana ujyayta aterqankuchu. 45Chantá tukuy paykunaman khanikoj ch'uspista kachaykorqa paykunata khaniranankupaj; k'aylankulastapis kachaykullarqataj tukuy jallp'aman junt'aykunankupaj. 46Poqochisqankuta khuruswan mikhucherqa, llank'asqankutataj langostaswan. 47Uva huertasninkuta granizowan chinkacherqa, higo sach'asninkutataj qhasawan. 48Wakasninkuta, ovejasninkuta ima granizowan, rayoswantaj wañuracherqa. 49Diosqa k'arajta phiñakuspa, paykunaj patankuman apachimorqa phiñakuyta, sinch'i llakiyta, rabiakuyta ima phirejkuna angelesta jina. 50Phiñakuyninta kacharerqa. Kawsayninkuta mana perdonarqachu, manachayqa paykunata wañuyman jaywaykorqa. 51Egiptopi kuraj kaj churisninkuta wañuracherqa, Campa miraynimpa ñawpaj kaj churisninta. 52Israel aylluntarí uj tropa ovejasta jina Egiptomanta orqhospa, ch'in pampanejta pusarqa. 53Paykunata sumajta pusarqa mana manchachikunankupaj, enemigosninkutataj jatun qocha p'ampaykorqa. 54Diosninchejqa ayllunta pusarqa santo jallp'anman, mayqentachus Pay atiyninwan jap'ikaporqa, chay orqosman. 55Diosqa chaypi kaj nacionesta ñawpaqenkumanta qharqorqa, jallp'asninkutataj Israelpa ayllusninman rak'irarqa; chay jallp'aspeqa toldosninkupi paykunata tiyaracherqa. 56Paykunatajrí patapi kaj Diosta pruebaman churaspa Payta phiñacherqanku, kamachisqasnintapis mana kasorqankuchu. 57Tatasninku jina paykunapis Diosmanta karunchakullarqankutaj, manataj Payta qhaterqankuchu. Q'ewikorqanku flechanapaj uj mana allin arco jina. 58Lomas patapi altaresta ruwaspa, Diosta phiñacherqanku; lantista yupaychaspa, Diosta celosacherqanku. 59Diosqa chayta uyarispa, phiñakorqa, Israeltataj qhesachasqata qhesacharqa. 60Chayrayku Silopi tiyakunan, chay santo Toldota saqerparerqa, mayqentachus runas ukhupi sayacherqa, chayta. 61Atiynimpa arcanta saqerqa enemigoj makinman urmananta, jinallataj jatun kaynintapis. 62Espadawan ayllunta wañurachicherqa, herencian israelita wawasnimpa contrankupi phiñasqa kaspa. 63Waynasqa ninawan ruphasqa wañorqanku. Noviaspajpis mana casamiento takiy karqachu. 64Sacerdotesqa espadawan wañuchisqa karqanku, viudasninkutaj mana waqayta aterqankuchu. 65Chantá mosqoymanta jina Señorqa rijch'arerqa, imaynatachus sumajta maqanakoj runaqa vinowan machaykusqanmanta yuyayninman kutirispa qhawarin, jinata. 66Enemigosninta qhepaman kutiricherqa, p'enqaypitaj wiñaypaj rikhuricherqa. 67Josejpa ayllunta qhesacharqa, manataj Efraín aylluta ajllakorqachu. 68Manachayqa Judá aylluta ajllakorqa munakusqan Sión Orqotawan. 69Diosqa yupaychana wasita sayacherqa cielota jina, kay pachata jinataj wiñaypaj sayacherqa. 70Kamachin Davidta ajllakorqa; payta ovejaspa qhepanmanta wajyarqa. 71Oveja michinamanta Davidta orqhospa, Jacob ayllunta michinampaj payta churarqa, herencian israelita wawasninta. 72Davidtaj Diospa ayllunta tukuy sonqo micherqa, sumaj yuyaywantaj ñawpajman pusarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\