SALMOS 89

1Tata Dios, wiñaypaj khuyakuyniykimanta takillasajpuni. Tukuy mitasman cheqan kasqaykimanta simiywan willallasajpuni. 2Noqa nisaj: Khuyakuyniykeqa wiñaypaj sayachisqa kanqa. Kikin cielospi cheqa kayniykita sumajta sayachinki, nispa. 3Qantaj nerqanki: Ajllakusqaywan uj tratota ruwarqani. Kamachiy Davidman jurarqani: 4Qampa mirayniykita wiñaypaj sayachisaj, kamachina tiyanaykitaj wiñaypaj kanqa, nispa. 5Tata Dios, cielopi tukuy kaj chhikaqa t'ukuna ruwasqasniykimanta jatunchasonqanku, jatunchasullanqankutaj cheqan kayniykimantawan ajllakusqasniykej tantakuyninkupi. 6Ni ima diospis, ni pipis cielopi kajkunamanta Qan jinaqa kanchu, Tata Dios. 7Qanqa Diosmin kanki, manchachikunataj, cielopi kawsajkuna ukhupi may atiyniyoj. 8Tata Dios, Tukuy Atiyniyoj Dios. Pitaj Qan jina atiyniyojri? Cheqa kaywan muyuykusqa kanki. 9Mama qochaj phiñakuyninta Qan kamachinki; wayrawan qhollchoqeyajtimpis, Qanqa tiyaykuchinki. 10Mama qochapi jatun sierpeta ñat'orqanki parte wañusqata jina, enemigosniykitataj makiykej kallpanwan ch'eqeracherqanki. 11Cielopis, jallp'apis Qampata kanku. Qanmin kay pachata ruwarqanki, tukuy ima chaypi kajtapis. 12Qanqa ruwarqanki uray ladota, wichay ladotapis. Tabor Orqowan, Hermón Orqowampis kusisqa sutiykiman takirikunku. 13Makisniykeqa sinch'i atiyniyoj kanku; paña makiykeqa kallpayoj, atipantaj. 14Kamachina tiyanaykeqa justicia patapi, cheqan kaj patapi ima sayachisqa; munakuywan, cheqa kaywantaj ñawpaqeykitapuni rinku. 15Sutiykita yupaychaj aylloqa kusikuyniyojmin, Tata Dios, pikunachus uyaykej k'anchasqampi purinku, chaykuna. 16Sutiykipi tukuy p'unchay kusikonqanku; cheqan kasqaykiwan pataman oqharisqa kanku. 17Cheqamanta Qanqa chay aylloj kallpan kanki, k'acha kaynintaj; Qampa k'acha kayniykirayku atiyniyku jatunyan. 18Tata Diosqa jark'akuwajninchej; Israelpa Santo Kajnenqa reyninchej. 19Unayña ajllasqaykiman parlarqanki uj mosqoypi jina, Qanta qhatisojkunatataj nerqanki: Uj wapu runata aylluymanta ajllakuni; payta pataman oqharerqani, yanaparqanitaj. 20Tarerqani David kamachiyta. Payta ajllaspa Noqapaj t'aqasqa aceitewan jawerqani. 21Paytaqa yanapasajpuni, atiyniywantaj kallpachasaj. 22Enemigosnenqa mana payta maqaj wakiykonqankuchu, sajrastaj mana payta atipanqankuchu. 23Manachayqa Noqa enemigosninta ñawpaqempi ñat'urparisaj, payta chejnikojkunatapis wajtarparisaj. 24Cheqa kayniywan, munakuyniywantaj paywan khuska kanqa. Noqaraykutaj atiynin wiñanqa. 25Jatun Qochamantapacha Éufrates Mayukama kamachiynimpa atiyninta sayachisaj. 26Pay niwanqa: Qan Tatay kanki; Diosniy kanki, salvawaj chhankataj, nispa. 27Noqataj payta churasaj kuraj kaj waway kanampaj; tukuy reyespa patankupi kanqa. 28Munakuyneyqa wiñaypaj kallanqapuni paypaj. Paywan trato ruwasqaypis kikillampuni kanqa. 29Paypa mirayninmanta kajkunaqa qhepanta wiñaypaj kamachenqankupuni cielo kanankama. 30Sichus paypa miraynenqa leyniyta saqenkuman, sitajchus kamachisqasniyman jina mana kawsanqanku chayqa, 31kamachisqasniytachus p'akispa, kamachisqasniyta mana junt'ankuman chayqa, 32leyniyta p'akisqankumanta varawan jasut'isaj, sajra ruwasqankumantataj paykunata seq'oykusaj. 33Chaywampis Davidta munakullasajpuni, nitaj cheqa kayniymanta ladoyaspa, paypa contrampi imatapis ruwasajchu. 34Trato ruwasqaytaqa manapuni p'akisajchu, nitaj nisqayta uj jinayachisajchu. 35Uj pacha santo kayniyrayku jurarqani, manataj Davidman llullakusajchu. 36Paypa miraynenqa wiñaypaj sayachisqa kanqa, kamachina tiyanantaj kallanqapuni inti jina ñawpaqeypi. 37Killa jina wiñaypaj sayanqa, imaynatachus cielopipis killaqa testigo jina sayan, ajina. 38Chaywampis, Qanqa ajllakusqaykita qhesachanki, pisipaj qhawanki, paypajtaj phiñakorqanki. 39Kamachiykiwan trato ruwasqaykita p'akinki, pilluntataj pampaman choqanki. 40Tukuy perqasninta thuñerqanki, llajtasnintapis raqaykunaman tukuchinki. 41Tukuy chaynejta purejkuna suwaranku, qayllasnimpi kajkunataj asipayanku. 42Qan enemigosninwan atipacherqanki, contrariosnintataj mayta kusicherqanki. 43Espadanta muthuman tukucherqanki, manataj wañuchinaku maqanakupi payta yanaparqankichu. 44Atiyninta qhechorqanki; kamachina tiyananta pampaman wijch'orqanki. 45Kawsayninta pisiyacherqanki, p'enqaywantaj junt'achinki. 46Tata Dios, mayk'ajkamataj pakakunkiri? Mayk'ajkamataj phiñakuyniyki nina jina k'ajanqari? 47Tata Dios, yuyariy pisi kawsayniyojlla kasqayta. Pisi kawsayniyojta runataqa ruwarqanki. 48Mana pipis kawsallanqapunichu; mana wañuspaqa; ni pipis ayqeyta atinmanchu wañuypa atiyninmantaqa. 49Señor, maypitaj kashan ñawpa munakuyniykiri? Maytaj cheqa kayniykipi Davidman jurasqaykiri? 50Señor, yuyarikuy kamachisniykita enemigos toreyasqankuta, noqataj ukhuypi apani tukuy parlakuwasqankuta. 51Tata Dios, chay jinata enemigosniykeqa honrayta t'akanku; ajinata mayllapipis ajllakusqaykej honranta t'akanku. 52Wiñaypaj Tata Diosqa yupaychasqa kachun. Ajina kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\