APOCALIPSIS 14

1Chantá rikullarqanitaj Corderota Sión Orqo patapi sayashajta, Paywantaj kashajta pachaj tawa chunka tawayoj waranqa runasta. Paykunaj frentesninkupi Paypa sutin, Tatampa sutin ima qhelqasqa karqa. 2Janaj pachapitaj sonajta uyarerqani, ashkha yaku phajchajta jina, qhon qhompa sonasqanta jina. Chay sonasqanta uyarisqaytaj rijch'akorqa arpata tocajkunaman, arpasninkutapis waqachishankuman jina. 3Uj mosoj takiyta kamachina tiyanaj ñawpaqempi, tawa kawsajkunajpa, kuraj runaspa ñawpaqenkupi ima takisharqanku. Chay takiyta mana pipis yachaqakuyta atejchu, manachayqa chay pachaj tawa chunka tawayoj waranqa runaslla, pikunachus kay pachapi kajkuna ukhumanta preciowan kacharichisqa karqanku, chaykunalla. 4Paykunaqa mana ch'ichichakorqankuchu, imaraykuchus warmiwan mana puñuykorqankuchu. Jinallataj Corderoj qhepanta rinku mayllamampis rejtin. Paykunaqa runas ukhumanta rantisqa karqanku, ñawpaj poqoy jina Diospaj, Corderopaj ima. 5Siminkupipis mana ima llullakuy karqachu; mana k'amina karqanku. 6Waj angeltañataj chawpi cielota phawashajta rikorqani, wiñay evangelio jap'irisqata, kay pachapi tiyakojkunaman, tukuy llajtasman, ayllusman, waj parlayniyojkunaman, tukuy nacionesman ima willanampaj. 7Qhaparispataj, nerqa: Diosta manchachikuychej, sutintataj jatunchaychej, imaraykuchus juicio p'unchaynin chayamushanña; yupaychaychej pichus janaj pachata, kay pachata, mama qochata, yaku juturista ima ruwajta, nispa. 8Chantá paypa qhepanta waj ángel rikhurimuspa, nerqa: Urmanña, urmanña jaqay jatun Babilonia llajta, mayqenchus khuchichakuypaj q'oñirichej vinonta tukuy nacionesman ujyacherqa, chay. 9Chay qhepanta waj angelñataj rikhurimuspa, nerqa: Sichus pipis phiña animalta, lantintapis yupaychanman, marcantataj frentempi, chayrí makimpi churachikunman chayqa, 10paypis Diospa phiñakuynimpa vinonmanta ujyallanqataj, chay mana imawan chajrusqata, phiñakuynimpa vasompi kashan, chaymanta. Ajinallatataj ninawan, azufrewan ñak'arichisqa kanqa Diospaj t'aqasqa angelespa ñawpaqempi, Corderoj ñawpaqempi ima. 11Ñak'ariyninkumanta q'oshñeqa wiñaypaj pataman wicharin. Chay phiña animalta, lantintapis yupaychajkunaqa tuta p'unchay chay ñak'ariymanta mana samarinkuchu, nillataj sutimpa marcanta churachikojkunapis. 12Kaypi yachakun Diospa ajllakusqasnimpa mana sayk'uspa sinch'i sayasqankoqa, pikunachus Diospa kamachisqasninta kasunku, Jesuspi creesqankumantataj mana qhepaman kutirinkuchu, chaykunajta. 13Chantá janaj pachamanta uj parlamuwajta uyarerqani: Kayta qhelqay: Kusikuyniyojmin kanku kunanmanta qhepaman Señorpi creespa wañojkunaqa, nispa. Arí, Espiritupis nillantaj: Ruwasqankupi sayk'usqankumanta samarikonqanku, imaraykuchus sumaj ruwasqasninkoqa mana chinkanqachu, nispa. 14Chantá qhawashajtillaypuni, uj yuraj phuyu rikhurerqa, chay phuyu patapitaj Runaj Churinman rijch'akoj tiyasqa kasharqa. Umampi qori pilluyoj karqa, makimpitaj filochasqa hoseyoj ruthunampaj. 15Waj angeltaj templomanta llojsimorqa, phuyu patapi kajmantaj qhaparispa, nerqa: Hoseykita jap'ispa ruthuypacha, imaraykuchus ruthuna tiempo chayamunña, kay pachaj poqoynintaj ñapis poqosqaña kashan, nispa. 16Phuyu patapi tiyasqa kajtaj kay pachapi hosewan ruthoj churakorqa; ajinamanta kay pachaj poqoynenqa ruthusqa karqa. 17Waj angelñataj janaj pachapi kaj templomanta llojsimorqa, filochasqa khuchunayoj. 18Altarmantataj waj ángel llojsimullarqataj, pejpa mandompichus nina karqa, chay. Paytaj, filochasqa khuchuna jap'irisqa kasharqa, chay angelman qhaparispa, nerqa: Chay filochasqa khuchunaykiwan kay pachapi uvas chhullchusta pallaj churakuy, imaraykuchus poqosqasña kanku, nispa. 19Chay angeltaj filochasqa khuchunanwan kay pachapi uvasta pallayta qallarerqa. Chantá chay uvasta Diospa phiñakuynimpa uvas saruna jatun t'oqoman thalliykorqa. 20Chay uvas sarunaqa llajtamanta jawanejpi karqa, sarojtinkutaj, uvas sarunamanta yawar llojsimuspa, caballospa frenosninkama chayarqa sojta chunka leguata jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\