APOCALIPSIS 18

1Chay imas qhepata waj angelta rikorqani janaj pachamanta urayk'amushajta. Payqa jatun atiyniyoj karqa, kay pachataj lliphiperqa paypa k'anchayninwan. 2Paytaj jatunmanta qhaparerqa: Urmanña, urmanña jatun Babiloniaqa. Chay llajtaqa supaykunaj wasinman tukun, tukuy millay espíritoj pakakunanman, tukuy millay ch'ichipaj qhawasqa phawajkunaj thapanman. 3Tukuy nacionesqa ujyarqanku, khuchichakunapaj q'oñirina vinonmanta. Kay pachapi reyespis paywan khuchichakorqanku, kay pachapi qhatojkunataj qhapajyarqanku chay jina qhapaj kawsaypi Babilonia kawsasqanrayku. 4Janaj pachamanta wajpa parlamusqantañataj uyarerqani: Llojsimuychej chay llajtamanta, Noqajta kajkuna. Ama chay llajtaj juchasninman chhapukuychejchu, ama paywan khuska castigasqa kanaykichejpaj. 5Juchasnenqa cielokama qolluchakun, Diostaj chay sajra ruwasqasninmanta yuyarikun. 6Payman qopuychej, imaynatachus qankunaman qosorqachej ajinata, ruwasqasninman jinataj iskay jinastawan kutichipuychej; ima copamantachá qankunaman ujyachisorqachej, chayllamantataj iskay jinastawan ujyachiychej. 7Imaynatachus pay jatunchakorqa, kusiykunapitaj kawsarqa, ajinallatataj payman ñak'ariyta, waqaytawan qoychej, imaraykuchus payqa sonqompi runaykachaspa, nin: Noqaqa reina jina tiyasqa kashani; mana viudachu kani, nitaj waqaytapis rikusajchu, nispa. 8Chayrayku uj p'unchayllapi kay ñak'ariykuna payman jamonqa: Wañuy, waqay, yarqhay ima. Chantá ninawan ruphasqa kanqa, imaraykuchus payta juzgajqa Tukuy Atiyniyoj Señor Diosmin. 9Kay pachapi reyes paywan khuchichakorqanku, paywantaj chhika patapi sajra kawsayman qokorqanku. Paykunaqa ruphaykusqan q'oshñinta rikuspa, payrayku qhaparenqanku maytataj waqanqanku. 10Paypa ñak'ariyninmanta manchaywan karullapi sayaykuspa, nenqanku: Ay, ay chay jatun Babilonia llajtamanta. Uj horallapi tukuy ñak'ariy chayamusunki, nispa. 11Kay pachapi kaj chhika qhatojkunapis paymanta waqallanqankutaj, manchaytataj qhaparenqanku, imaraykuchus manaña vendenankupaj apasqankuta rantej kanqachu. 12Chay vendenasninkoqa kanku: Qori, qolqe, valorniyoj k'achitu rumis, walqas, sumaj awasqa lino telas, kulli telas, seda telas, puka telas, valorniyoj q'apaj maderamanta ruwasqas, marfil tullu, valorniyoj maderas, tukuy ima ruwasqas broncemanta, fierromanta, mármol sutiyoj rumimanta ima. 13Kallantaj canela, ima munayta q'apaj imas, incienso, mirra, perfumes, vino, aceite, suysusqa jak'u, trigo, wakas, ovejas, caballos, carretas, kamachis, runaspa almasninku ima. 14Chay qhatojkunataj urmasqa llajtata nenqanku: Sonqoykej tukuy munasqan imasqa tukukapunña; chay k'acha sumaj imaspis chinkarinkuña, manataj jayk'ajpis tarinkiñachu chaykunataqa, nispa. 15Chay imasta qhatojkunataj, pikunachus chay llajtanejta qhapajyarqanku, chaykuna ñak'ariyninmanta manchaywan karullapi sayaykuspa, manchayta waqanqanku, llakikonqankutaj. 16Chantá nenqanku: Ay, ay, chay jatun llajtamanta. Allin awasqa linomanta p'achallikoj, kulli p'achaswan, puka p'achaswantaj, qoriwan, valorniyoj k'achitu rumiswan, walqaswan ima k'achanchasqa. 17Uj horallapi chay chhika qhapaj kaynin tukukaporqa, nispa. Barcosta tukuy purichejkunapis, barcospi tukuy rejkunapis, chaypi trabajajkunapis, Mama Qochapi waj imasta ruwajkunapis karupi sayaykorqanku. 18Ruphaykusqan q'oshñinta rikuspataj, qhaparerqanku: Ni mayqen llajta kay jatun llajta jinaqa karqachu, nispa. 19Umasninkuman jallp'ata qhalliykukuspa qhaparerqanku, jik'un jik'unta waqaspataj, nerqanku: Ay, ay kay jatun llajtamanta. Mama qochapi tukuy barcosniyoj kajkuna paypa kapuyninwan qhapajyarqanku. Kunantaj uj horallapi chinkarparichisqa karqa, nispa. 20Chaymanta kusikuychej janaj pacha, qankuna Diospa ajllakusqasnin, apóstoles, profetaspis, imaraykuchus Diosqa qankunarayku payman maychus kajta kutichipun. 21Chantá uj kallpasapa angelqa uj jatun molino rumita jina oqharispa, mama qochaman wijch'uykorqa, nerqataj: Ajinallatataj sinch'i kallpawan wijch'usqa kanqa chay jatun Babilonia llajta, manataj jayk'ajpis ujtawan rikukonqañachu. 22Manaña qampeqa arpajpa waqaynin uyarikonqañachu, nitaj takejkunaj takisqankupis, nitaj qenata, cornetata ima tocanqankuchu. Ni pi trabajajkuna qampi tarikonqañachu; molinoj sonasqampis manaña qampi uyarikonqachu. 23Mana qampi lámparaj k'anchaynin lliphipenqachu, nitaj casarakojkunaj parlarikusqankupis uyarikonqañachu, imaraykuchus qhatojniykikunapis ancha atiyniyoj karqanku, qantaj layqeriosniykiwan tukuy nacionesta ch'awkiyaspa pantacherqanki. 24Chay llajtapi tarikorqa profetaspa yawarninku jich'asqa, Diospa ajllakusqasnimpa yawarninku jich'asqataj, tukuy kay pachapi wañuchisqas karqanku, chaykunajtawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\