APOCALIPSIS 19

1Chay imas qhepata ashkha runaspa parlasqanta jina uyarerqani janaj pachapi nishajta: Aleluya, salvasqa kay, jatunchasqa kay, atiy ima Diosninchejpata kanku. 2Diospa juzgasqanqa cheqan, cheqataj. Chayrayku chay jatun phisu warmita juchacharqa, pichus khuchichakusqasninwan kay pachata pierdecherqa, chayta; Diosqa kamachisnimpa yawarninkuta jich'asqanmanta paywan vengakorqa, nispa. 3Nillarqankutaj: Aleluya, Babilonia llajtaj q'oshñisqanqa wiñaypa wiñayninkama wicharishan, nispa. 4Chantá chay iskay chunka tawayoj kuraj runasqa, chay tawa kawsajkuna ima pampakama k'umuykuspa, Diosta yupaycharqanku, pichus kamachina tiyanapi tiyasqa kasharqa, chayta. Nerqankutaj: Ajina kachun, Aleluya, nispa. 5Uj parlamuytaj kamachina tiyanamanta uyarikorqa: Diosninchejta yupaychaychej tukuy kamachisnin, Payta tukuy manchachikojkuna, juch'uy, jatun ima, nispa. 6Ashkha runaj parlasqanta jina uyarerqani, ashkha yakoj phajchasqanta jina, ashkha qhon qhonkunaj manchay sinch'ita sonasqanta jina, nishajta: Aleluya, imaraykuchus Tukuy Atiyniyoj Señor Diosninchej kamachishan. 7Kusikuna jatun kusiywan, sutinta jatunchaspa. Corderoj casamienton chayamunña, noviantaj wakichisqaña. 8Chay warmimantaj Dios atiyta qorqa, yuraj lliphipej sumaj awasqa linowan p'achallikunampaj. Chay sumaj awasqa linoqa ninakun Diospa ajllakusqasnimpa cheqan ruwasqasninkuwan. 9Angeltaj niwarqa: Qhelqay: Kusikuyniyojmin kanku Corderoj casamiento mikhuyninman wajyasqa kajkunaqa, nispa. Nillarqataj: Kaykunaqa Diospa cheqa Simi Nisqasnin kanku, nispa. 10Chayta nejtin, noqaqa pampakama k'umuykorqani chakisnin chaynejman, payta yupaychanaypaj. Paytajrí niwarqa: Ama chayta ruwaychu. Noqaqa kamachi masiyki kani, hermanosniykejtapis, pikunachus Jesusmanta willayta jap'ikunkupuni, chaykunajta. Qanqa Diosta yupaychay, nispa. Chayqa ajina, imaraykuchus Jesusmanta testigo jina willayqa profetaspa sut'inchasqanku jina willay. 11Chaypacha, janaj pachata kicharisqata rikorqani. Uj runa yuraj caballopi lloq'asqa kasharqa, sutintaj karqa Nisqanta Junt'aj Kajtaj, Cheqa Kajtaj, imaraykuchus cheqanta kamachej, maqanakojtaj. 12Ñawisnenqa nina larway jina karqa, umampitaj ashkha pillusniyoj karqa. Sutenqa qhelqasqa karqa, chay sutitataj mana pipis rejsiyta aterqachu, manachayqa Paylla. 13Yawarpi pukachasqa p'achawan p'achallisqa kasharqa, sutintaj karqa Diospa Simi Nisqan. 14Janaj pachamanta soldadostaj sumaj awasqa, yuraj llimphu linowan p'achallisqas, Paypa qhepanta yuraj caballospi risharqanku. 15Paypa siminmanta uj filo espada llojsimusharqa, chaywan nacionesta t'ojsinampaj. Payllataj fierro varawan kamachenqa, jinallataj paykunata saronqa Tukuy Atiyniyoj Diospa k'ajaj phiñakuynimpa uvas sarunampi. 16P'achampitaj, moqon patanejpitaj kay suti qhelqasqa karqa: Reyespa Reynin, Señorkunaj Señornin. 17Chantá uj angelta intipi sayashajta rikorqani. Chaytaj patata cieloj chawpinta aycha mikhu tukuy phawajkunaman sinch'ita qhaparerqa: Jamuychej, tantakamuychej Diospa jatun mikhunanman. 18Chaypi reyespa aychasninta mikhunkichej, capitanespata, atiyniyojkunaj aychasninta, caballospa aychasninta, caballospi purejkunaj aychasninta, jinallataj tukuy runaspa aychasninta, kamachispata, mana kamachispata, juch'uypata, jatumpata ima, nispa. 19Rikorqani chay millay animalta, kay pachapi reyestawan, chay ashkha soldados tantasqatawan wañuchinaku maqanakuman rejta chay caballopi lloq'asqa kajpa contrampi, soldadosnimpa contrampi ima. 20Chantá chay millay phiña animal presochasqa karqa. Presochasqallataj karqa chay llulla profeta, pichus chaypa ñawpaqempi señalesta ruwaspa, millay animalpa marcanta apajkunata ch'awkiyarqa, yupaychanankupaj chay lantinta, chay. Chay iskaytaj kawsashaj wijch'usqa karqanku azufrewan larwashaj nina qochaman. 21Chay puchojkunapis wañuchisqallataj karqanku caballopi lloq'asqa kajpa siminmanta llojsej espadawan, aycha mikhu tukuy phawajkunataj chay wañusqaspa aychasninkuwan sajsakorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\