APOCALIPSIS 2

1Efeso iglesiaj angelninman qhelqay: Paña makimpi qanchis ch'askasta jap'ej, pichus chay qanchis qori k'anchachinas chawpipi purejqa kayta nin: 2Ruwasqaykita, sinch'i trabajasqaykita, mana sayk'uspa sayasqaykitawan rikuni. Yachanitaj sajra runastapis mana rikuyta atisqaykita. Apóstoles kayku, nispa nejkunatapis pruebaman churaspa, llullas kasqankuta sut'iman rikhurichimorqanki. 3Mana sayk'uspa sayarqanki, Noqarayku ñak'arerqanki, manataj llawch'iyarqankichu. 4Chaywampis, kayta contraykipi nini: Qanqa manaña ñawpajta jinachu munakuwanki. 5Chayrayku yuyarikuy maynejmantachus urmasqaykita. Noqaman kutirikamuy; ñawpajta ruwaj kanki, chayta ujtawan ruway. Manachus Noqaman kutirikamunki chayqa, Noqa usqhayta qanman jamuspa, k'anchachinaykita maypichus kananmanta qhechusaj. 6Kaytapis allinta ruwanki: Nicolaitaspa ruwasqasninkuta chejninki, Noqapis chejnillanitaj, chayta. 7Ninriyoj kajqa uyarichun imatachus Espiritoqa iglesiasman nisqanta. Atipajmanqa kawsay sach'amanta mikhuchisaj, mayqenchus Diospa janaj pacha huertampi kashan, chaymanta. 8Esmirna iglesiaj angelninman qhelqay: Ñawpaj kaj, qhepa kajtaj, pichus wañusqa karqa, kawsarintaj, chaymin kayta nin: 9Noqa rikuni ñak'arichisqa kasqaykita, wajcha kasqaykitapis. Chaywampis qhapaj kanki. Yachallanitaj qampaj sajrata rimasqankuta judíos kasqankuta nejkuna. Paykunarí mana judioschu kanku, astawanqa Satanaspa sinagogan kanku. 10Ama manchachikuychu chay imasta ñak'arinaykimantaqa. Qhaway, qankunamanta wakinta Kuraj Supayqa carcelman wisq'achenqa probasqa kanaykichejpaj, chunka p'unchaytataj ñak'arichisqa kankichej. Qankunarí wañunaykichejkama sayallaychejpuni, Noqataj kawsay pilluta qosqaykichej. 11Ninriyoj kajqa uyarichun imatachus Espiritoqa iglesiasman nisqanta. Pichus atipanqa, chaytaqa iskay kaj wañuy mana imananqachu. 12Pérgamo iglesiaj angelninman qhelqay: Kayta nin pichus iskay filoyoj filochasqa espadata jap'ejqa: 13Noqa yachani tiyakusqaykita, maypichus Satanaspa kamachina tiyanan kashan, chaypi. Chaywampis mana wasanchawarqankichu, nitaj Noqapi creesqaykimantapis t'aqakorqankichu, wañuchisqa kasharqa cheqan willajniy Antipas, chay p'unchaypi. Paytaqa wañucherqanku llajtaykipi, maypichus Satanaspis tiyakun, chaypi. 14Chaywampis contraykipi kay imasta nini: Balaampa yachachiyninwan kajkunata chaypi kakojta saqeshallanki, pichus Balacta yachacherqa Israelpa churisnimpa ñawpaqenman misk'anata churananta, lantisman jaywasqata mikhunankupaj, khuchichakunankupaj ima, chaypata. 15Ajinallatataj nicolaitaspa yachachiyninta qhatejkunata chaypi kakojta saqeshallankitaj. 16Chayrayku Noqaman kutirikamuy ari, manachayqa usqhayta jamuspa, simiypi kaj espadawan paykunaj contrankupi maqanakusaj. 17Ninriyoj kajqa uyarichun imatachus Espiritoqa iglesiasman nisqanta: Atipajmanqa pakasqa maná nisqa mikhunata mikhuchisaj; yuraj rumisituta qosaj, chay rumisitupitaj uj mosoj suti qhelqasqata, mayqentachus mana pipis rejsinchu, manachayqa pichus chayta jap'ejlla rejsin, chay. 18Tiatira iglesiaj angelninman qhelqay: Diospa Churin, pejpatachus ñawisnin nina larway jina kanku, chakisnimpis llosq'ochasqa lliphipej bronceman rijch'akun, chayqa kayta nin: 19Noqa rikuni ruwasqasniykita, munakuyniykita, creeyniykita, trabajasqaykita, mana sayk'uspa sayasqaykita ima. Yachallanitaj chay qhepa ruwasqasniykipis ñawpaj kajkunamanta nisqaqa aswan sumaj kasqanta. 20Chaywampis kayta nini: Chay Jezabel warmita, pichus Diosmanta sut'inchaj kasqanta nin, chayta saqenki yachachinanta, kamachisniytataj ch'awkiyananta, khuchichakunankupaj, lantisman jaywasqa mikhunasta mikhunankupaj ima. 21Unayta suyarqani juchanmanta Noqaman kutirikamunanta, paytajrí mana munanchu chay khuchichakuy juchanmanta kutirikamuyta. 22Chayrayku Noqa payta onqoykuchisaj. Pikunachus paywan khuchichakunku, chaykunapis mayta ñak'arenqanku, manachus ruwasqankumanta Noqaman kutirikamonqanku chayqa. 23Wawasnintapis mana khuyaspa wañurachisaj; ajinamanta tukuynin iglesias yachanqanku Noqa rejsisqayta runaj yuyayninta, sonqontawan. Sapa ujniykichejmampis ruwasqaykichejman jina qopullasqaykichejtaj. 24Tiatirapi kajkunamantaqa wakinniykichej mana chay millay yachaykunata qhaterqankichejchu, nillataj yachaqakorqankichejchu, imatachus chaykuna Satanasmanta pakasqa imas kasqanta ninku, chayta. Noqaqa niykichej: Mana waj ruwanaswan llasachisqaykichejchu. 25Chaywampis, imachus kapusunkichej, chaytaqa jap'illaychejpuni jamunaykama. 26Atipajmanqa, tukukuykama munayniyta junt'ajman ima atiyta qosaj nacionesta kamachinampaj. 27Fierro varawan chaykunata kamachenqa, t'uru mankasta jinataj phiriranqa, imaynatachus Noqapis chay atiyta Tataymanta jap'erqani, ajinata. 28Paymantaj sut'iyay ch'askatapis qollasajtaj. 29Ninriyoj kajqa uyarichun imatachus Espiritoqa iglesiasman nisqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\