APOCALIPSIS 22

1Chay qhepata angelqa kawsaj yakuyoj ch'uwa mayuta rikuchiwarqa, cristal jina lliphipejta, mayqenchus Diospa kamachina tiyananmanta, Corderojmantawan llojsimusharqa, chayta. 2Chay mayoqa llajtaj jatun callempa chawpinta purisharqa, chay mayoj puraj chimpampitaj kawsay sach'a kasharqa, mayqenchus sapa wata chunka iskayniyoj kutista poqoj, sapa killa uj kutita, chay. Chay sach'aj laqhesnintaj nacionesta sanoyachinapaj karqanku. 3Manaña astawan ima maldiciompis kanqañachu. Diospa kamachina tiyananqa, Corderojpatawan chaypi kanqa, kamachisnintaj Payta sirvenqanku. 4Uyanta rikonqanku, sutintaj frentesninkupi qhelqasqa kanqa. 5Chaypi tutaqa mana kanqañachu. Manataj k'anchanaj k'anchananqa kanqañachu, nitaj intej k'anchanampis, imaraykuchus Dios, pichus Señor Kajqa paykunata k'anchanqa. Chantá paykunaqa kamachenqanku wiñaypa wiñaynintimpaj. 6Chantá chay angelqa niwarqa: Kay simi nisqasqa maychus kaj, cheqataj kanku. Profetaspa espiritumpata Diosnin Señorqa angelninta kachamorqa kamachisninman rikuchinampaj, chay imas usqhayta ruwasqas kananmanta. 7Usqhayta jamushani. Kusikuyniyojmin kay libroj sut'inchasqasninta kasojqa. 8Noqa Juanqa kay imasta uyarerqani, rikorqanitaj. Chayta uyarispa, rikuspataj pampakama k'umuykukorqani kay imasta rikuchiwaj angelpa chakisninman yupaychanaypaj. 9Paytajrí niwarqa: Ama chayta ruwaychu. Noqaqa kamachi masiyki kani, hermanosniyki profetaspata, kay libroj nisqasninta kasojkunajta ima. Diosllata yupaychay, nispa. 10Nillawarqataj: Ama kay libroj sut'inchana willaynintaqa sellowan wisq'aykuychu, imaraykuchus junt'akunan tiempo qayllaña kashan. 11Sajra runaqa sajrata ruwallachunrajpuni; ch'ichi kawsayniyojqa ch'ichichakullachunraj. Cheqan runarí cheqan imasta ruwallachunraj, juchamanta t'aqasqataj juchamanta t'aqasqallapuni kachun. 12Arí, usqhayta jamushani t'inka aparisqa, sapa ujman maychus ruwasqanman jina qopunaypaj. 13Noqa tukuy imaspa qallariynin, tukukuynintaj, Ñawpaj Kaj, Qhepa Kajtaj kani. 14Kusikuyniyojmin kanku p'achasninkuta t'ajsajkunaqa, kawsay sach'amanta poqoyta jap'iyta atinankupaj, punkusnejtataj llajtaman yaykuyta atinankupaj. 15Jawapitajrí qhepakonqanku alqo runas, layqas, khuchichakojkuna, runa wañuchis, lantista yupaychajkuna, jinallatataj llullakuyta munakojpis, llullata ruwajpis. 16Noqa Jesusqa, angelniyta kachamorqani chay imasmanta iglesiasman willanampaj. Noqa Davidpa Saphin kani, mirayninmanta kaj, sut'iyaypi Lliphipej Ch'askataj. 17Espirituwan, noviawan ninku: Jamuy, nispa. Chayta uyarejpis nillachuntaj: Jamuy, nispa. Ch'akichikojqa jamuchun, munajtaj, kawsay yakumanta qhasilla ujyachun. 18Kay libroj sut'inchanampaj nisqasninta uyarejman, noqa Juanqa nini: Sichus pipis kay imasman yapaykunman chayqa, Dios payman castigosta yapaykonqa, mayqenkunatachus kay libropi qhelqasqa kashanku, chaykunata. 19Sitajchus pillapis kay libroj sut'inchanampa nisqasninmanta imallatapis qhechunman chayqa, Diosqa kawsay sach'amanta mana mikhojta saqenqachu, nitaj santo llajtaman yaykojtapis saqenqachu, mayqenkunachus kay libropi qhelqasqa kashan, chaykunamanta. 20Chay tukuy imasmanta testigo jina willajqa nin: Cheqamanta usqhayta jamushani, nispa. Ajina kachun. Arí, jamuy Señor Jesús. 21Señor Jesucristoj qhasilla k'acha yanapaynin tukuyniykichejwan kachun. Ajina kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\