APOCALIPSIS 3

1Sardis iglesiaj angelninman qhelqay: Pichus Diospa qanchis espiritusninta, qanchis ch'askastawan jap'in, chayqa kayta nin: Ruwasqasniykita rikuni, yachallanitaj kawsashasqaykita tukuy nisqankuta. Chaywampis wañusqa kashanki. 2Rijch'ariy. Qampi wakin allin imas kashankuraj, chay imasrí chinkanayashankuña. Chaykunata watejmanta sayarichiy, imaraykuchus ruwasqasniykita mana allintachu Dios Tataypa ñawpaqempi tarini. 3Yuyarikuy chay cheqa yachachiyta uyarisqaykita, chayman jinataj ruway; jinataj Noqaman kutirikamuy. Manachus rijch'arinki chayqa, suwa jamun, ajinata jamusaj, nitaj ima horapichus jamunayta yachankichu. 4Chaywampis pisi runas kanku Sardispi p'achankuta mana ch'ichichajkuna. Paykunaqa yuraj p'achaswan p'achallisqa Noqawan purenqanku, chaypaj jina kasqankurayku. 5Ajinata atipajqa yurajwan p'achallikonqa, manataj kawsay libromanta sutinta chinkachisajchu. Manachayqa Tataypa ñawpaqempi, angelesnimpa ñawpaqempitaj sutinta rejsichisaj. 6Ninriyoj kajqa uyarichun imatachus Espiritoqa iglesiasman nisqanta. 7Filadelfia iglesiaj angelninman qhelqay: Kayqa Santo Kaj, Cheqa Kaj, pichus Davidpa llaventa jap'in, chay. Pay punkuta kichajtin, mana pipis wisq'ayta atinchu, punkuta wisq'ajtintaj, mana pipis kichayta atinchu. Chaymin kayta nin: 8Rikuni ruwasqasniykita. Qhaway, ñawpaqeykipi uj punkuta kicharini, chaytataj mana pipis wisq'ayta atinchu; yachallanitaj pisi kallpayoj kashaspapis, simi nisqayta kasusqaykita, sutiytapis mana qhesachasqaykita. 9Kunanqa Satanaspa sinagoganmanta kajkunata makiykiman churasaj, pikunachus judíos kasqankuta ninku, manataj judioschu kanku, manachayqa llullakushanku, chaykunata. Paykunata makiykiman churasaj ñawpaqeykiman jamuspa qonqorikunankupaj. 10Qanqa nisqayman jina pacienciawan suyasqaykirayku, Noqapis qanta waqaychasqayki ñak'ariy p'unchaypi, mayqenchus kay pachapi kaj chhika runasman jamonqa imayna sonqosniyojchus kasqanku yachakunampaj, chay. 11Usqhayta jamusaj. Chay kapususqanta allinta jap'iy, ama pipis pilluykita qhechusunampaj. 12Atipajtaqa uj sayantata jina sayachisaj Diosniypa Templompi, manataj jayk'ajpis chaymanta llojsenqachu. Diosniypa sutinta paypi qhelqasaj, Diosniypa llajtampa sutintawan. Chayqa mosoj Jerusalén, mayqenchus janaj pachamanta urayk'amun, Diosniypamanta, chay; mosoj sutiytapis paypi qhelqallasajtaj. 13Ninriyoj kajqa uyarichun imatachus Espíritu iglesiasman nisqanta. 14Laodicea iglesiaj angelninman qhelqay: Amén nisqa, cheqanta willaj cheqa testigo, pipichus Diospa tukuy ruwasqasnin qallarikorqa, chayqa kayta nin: 15Ruwasqasniykita rikuni, yachanitaj mana chirichu, nitaj ruphachu kasqaykita. Allin kanman chiri, chayrí rupha kanayki. 16Q'oñiyasqalla kanki, mana chirichu, nitaj ruphachu. Chayrayku simiymanta ajtumusqayki. 17Qanqa nishanki: Qhapaj kani, tukuy imayoj, manataj imamantapis pisinichu, nispa. Jinapis mana reparakunkichu khuyana, mana imayoj, wajcha, ciego, q'alallataj kasqaykita. 18Qanta yuyaychayki Noqamanta rantikunaykita ninapi ch'uwachasqa qorita, cheqamanta qhapaj kanaykipaj. Yuyaychayki rantikunaykita yuraj p'achata p'achallikunaykipaj, ama q'alalla kasqaykej p'enqaynin rikukunampaj; yuyaychallaykitaj rantikunaykita ñawisniykipaj ñawi jampinata, rikuyta atinaykipaj. 19Noqaqa tukuy munakusqasniyta k'amini, wanachinaypajtaj castigani. Tukuy sonqo kasuway, juchaykimantataj Noqaman kutirikamuway. 20Qhaway, Noqa punkupi kashani, takashanitaj. Sichus pipis wajyasqayta uyarispa, punkuta kicharimun chayqa, Noqaqa payman yaykusaj. Chantá paywan mikhusaj, paytaj Noqawan mikhonqa. 21Atipajtaqa kamachina tiyanaypi Noqawan tiyanampaj jina ruwasaj, imaynatachus Noqapis atipaytawan Tataywan khuska kamachina tiyanampi tiyaykorqani, ajinata. 22Ninriyoj kajqa uyarichun imatachus Espiritoqa iglesiasman nisqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\