APOCALIPSIS 7

1Kay imas qhepata rikorqani tawa angelesta, kay pachaj tawantin k'uchusnimpi sayashajta. Paykunaqa kay pachaj tawantin wayrasta jark'asharqanku, ama ima wayra jallp'a pataman wayramunampaj, nitaj mama qocha pataman, nitaj ima sach'a patamampis. 2Rikullarqanitaj waj angelta inti llojsimuynejmanta wicharimojta, kawsaj Diospa sellon aparisqata. Payqa qhaparerqa sinch'ita chay tawa angelesman, pikunamanchus atiy qosqa kasqa mama qochata, jallp'atawan ñak'arichinankupaj, chaykunaman. 3Paykunaman nerqa: Amaraj imanaychejchu jallp'ata, nitaj mama qochata, nitaj sach'astapis, Diosninchejpa kamachisninta frentesninkupi sellanaykukama, nispa. 4Noqa uyarerqani mashkhachus chay sellasqas kasqankuta: Israelpa miraynin ayllumanta pachaj tawa chunka tawayoj waranqa sellasqas karqanku: 5Judá ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa, Rubén ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa, Gad ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa. 6Aser ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa, Neftalí ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa, Manasés ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa. 7Simeón ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa, Leví ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa, Isacar ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa. 8Zabulón ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa, José ayllumanta chunka iskayniyoj waranqa, Benjamín ayllumantapis chunka iskayniyoj waranqa sellasqa karqanku. 9Chay imas qhepata, may chhika runasta rikorqani, mana yupay atinata tukuy nacionesmanta, ayllusmanta, runasmanta, tukuy parlaykunamantawan. Paykunaqa kamachina tiyanaj ñawpaqempi, Corderoj ñawpaqempiwan kasharqanku, yuraj p'achaswan p'achallisqas, makisninkupi palma jap'irisqa. 10Paykunaqa sinch'ita qhaparispa, nerqanku: Salvacionqa Diosninchejpata, pichus kamachina tiyanapi tiyasqa kashan, chaypata, Corderojpatawan, nispa. 11Tukuy angelestaj kamachina tiyanaj muyuynimpi, kurajkunaj, tawa kawsajkunaj muyuynimpi ima sayasharqanku. Chantá pampakama k'umuykukorqanku kamachina tiyanaj ñawpaqempi. 12Nerqankutaj: Ajina kachun. Yupaychasqa kay, jatunchasqa kay, yachayniyoj kay, agradecesqa kay, jatumpaj qhawasqa kay, kallpasapa kay, atiyniyoj kaytaj Diosninchejman wiñay wiñaypaj kachun. Ajina kachun, nispa. 13Chay kuraj runasmanta ujnin tapuwaspa, niwarqa: Chay yuraj p'achaswan p'achallisqas, pikunataj kanku? Maymantataj jamorqankuri? nispa. 14Noqataj payman kuticherqani: Wiraqochi, chaytaqa qan yachanki, nispa. Paytaj niwarqa: Kaykunaqa chay jatun ñak'ariy tiempomanta llojsimojkuna kanku. Paykunaqa p'achasninkuta yurajyacherqanku, Corderoj yawarnimpi t'ajsaspa. 15Chayrayku Diospa kamachina tiyanampa ñawpaqempi kashanku, tuta p'unchaytaj templopi sirvinku, kamachina tiyanampi tiyajtaj toldonwan paykunata qhataykonqa. 16Manaña astawan yarqhachikonqankuchu, nitaj yakumanta ch'akichikonqankuchu, nitaj intipis paykunaj patanman k'ajaykamonqachu, nitaj ni ima ruphaypis. 17Kamachina tiyanaj ñawpaqempi kashaj Corderoqa paykunata michenqa, kawsaj yaku juturisninmantaj pusanqa. Diostaj paykunaj ñawisninkumanta tukuy waqayta pichanqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\