ROMANOS 11

1Kunanqa tapukuni: Diosqa ayllunta qhesachanchu? Ni imarayku. Noqapis israelita kani, Abrahampa mirayninmanta, Benjamín ayllumantataj. 2Diosqa ayllunta mana qhesachanchu, imaraykuchus ñawpajmantapacha paykunata rejsikorqa. Chayrí, manachu yachankichej Diosmanta Qhelqasqapi imatachus Eliasmanta nisqanta? Payqa Israelpa contranta Diosman willakuspa, nisqa: 3Señor, profetasniykita wañurachinku, altaresniykitapis urmarachinku, noqallaña qhepakuni; kunanrí noqatañataj wañuchiwayta munashanku, nispa. 4Chantá, Dios ima nintajri? Qanchis waranqa runasta t'aqakuni, pikunachus Baal lantiman mana qonqorikojkunata, nispa. 5Ajinallatataj kay p'unchaykunapipis israelitasmanta pisi runaslla puchunku, Diospa qhasilla k'acha yanapayninman jina ajllasqa. 6Sichus Diospa qhasilla k'acha yanapayninrayku ajllasqa kanku chayqa, manaña ruwasqasninkuraykuchu. Manachus jina kanman chayqa, Diospa qhasilla k'acha yanapaynenqa manaña qhasillachu kanman. 7Chantá imanantajri? Israelitasqa imatachus mask'asqankuta mana tarerqankuchu. Pikunatachus Dios ajllakorqa, chaykunalla chayta tarerqanku. Chay ujkunaj sonqosninkutaj rumiyachisqa karqanku. 8Diosmanta Qhelqasqapi nin: Diosqa paykunaj yuyayninkuta tunuyacherqa; ajinapi ñawisninku mana rikunchu, nitaj ninrisninku uyarinchu kunan p'unchaykama, nispa. 9Davidpis nillantaj: Jatun mikhuyninkupis paykunapaj tojlla kachun, ch'ipataj urmanankupaj, misk'anataj chaypi misk'akunankupaj, jasut'isqataj kanankupaj. 10Ñawisninkupis laqhayachun ama rikunankupaj, jinallataj wasasninkupis k'umpuyasqa kachun wiñaypaj, nispa. 11Ujtawan tapukuni: Israelitasqa ujtawan mana sayariyniyojtachu misk'aspa urmarqanku? Ni imarayku. Astawanqa paykuna mana kasusqankurayku salvacionqa mana judío kajkunaman jamorqa, israelitasta celosachinampaj. 12Chay mana kasusqankuchus kay pachaj allinnimpaj karqa, urmasqankutajchus mana judío kajkunajpa allinnimpaj karqa chayqa, may jina allinrajchus kanqa tukuy judíos Diosman kutirikunankoqa. 13Qankuna mana judío kajkunaman parlashaykichej, mana judío kajkunaman kachasqa apóstol kasqayrayku. Chayrayku Diospaj chay ruwanaytaqa allimpaj qhawachini. 14Ichachus ajinapi celosachiyman yawar masisniyta, paykunamanta wakillampis salvacionta tarinankupaj. 15Sichus paykuna qhesachasqa kasqankurayku waj runas Dioswan allinyachisqa karqanku chayqa, imayna kusiypunitaj kanqa Diosman kutirikojtinkuri? Chayqa wañusqamantañapis kawsarimuy jina kanman. 16Sichus ñawpajta llojsimoj t'anta Diospaj t'aqasqa chayqa, tukuynin masapis Diospaj t'aqasqallataj. Ajinallataj sichus sach'aj saphisnin allin kanku chayqa, tukuynin ramasnimpis allillantaj kanku. 17Wakin judiosqa olivo sach'aj ramasnin jina k'uturasqa karqanku. Qanqa k'ita olivo kashaspa, chay k'uturasqasman t'inkisqa karqanki, chaynejta sumaj olivoj saphinmanta kawsayta paykunawan khuska ch'onqanaykipaj. 18Kunanqa ama runaykachaychu k'uturasqa ramaspa contranta. Sichus qan yuyakunki paykunamanta aswan allin kasqaykita chayqa, allinta kayta yachay: Mana qanchu saphita kawsachinki, astawanqa saphi qanta kawsachisunki. 19Manachayqa ninkichari: Wakin ramas k'uturasqa kasqanku, noqaqa chay olivoman t'inkisqa kanaypaj, nispa. 20Arí, paykunaqa mana creesqankurayku k'uturasqa karqanku, qanrí creeynejta sayashanki. Ama runaykachaychu, astawanqa manchachikuy. 21Sichus judíos kikin olivoj ramasnin kashajtinku, Dios paykunata k'uturarqa chayqa, qantapis k'utusuyta atillantaj. 22Qhawariy ari, Diospa k'acha kayninta, mana kasukojkunapaj phiñakuynintawan, qampajtajrí khuyakuyninta. Sichus qan chay khuyakuypi mana sayanki chayqa, qampis k'utusqallataj kanki. 23Waj jinamantaqa, sichus judiospis creenqanku chayqa, paykunapis watejmanta olivo sach'ankuman t'inkisqa kanqanku, imaraykuchus Diosqa atiyniyoj ujtawan paykunata sach'ankuman t'inkinampaj. 24Qanqa k'ita olivomanta k'utusqa karqanki, mana judío kaspalla, sumaj olivoman t'inkisqa kanaykipaj. Imaraykutaj chantá judiosqa sumaj olivoj ramasnin kashaspa, kikin olivo sach'aman mana watejmanta t'inkisqa kankumanchu? 25Hermanos, munayman kay pakasqa yachaytaqa rejsinaykichejta, ama yachaysapas kasqaykichejta yuyakunaykichejpaj. Wakin israelitaspa sonqonku rumiyan mana judío kajkunaj salvacionnin junt'akunankama. 26Chantá tukuy Israel ayllu salvasqa kanqa. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Sionmanta uj kacharichej jamonqa, Jacobpa mirayninmantataj sajra kajta t'aqanqa. 27Kay kanqa paykunawan tratoyqa, maypachachus juchasninkuta pampachasaj chaypacha, nispa. 28Paykunaqa qankunarayku evangelio jawa enemigos kanku. Ajllasqa kasqankuman jinataj munasqa kanku ñawpa tatasninkurayku. 29Imatapis Dios qon, chayqa mana mañakapullantajchu; wajyan chaypis, mana iskaychakunchu. 30Qankunapis ñawpaj p'unchaykunapeqa Diosta mana kasojchu kankichej; kunanrí khuyakuyta tarinkichejña judíos mana kasukusqankurayku. 31Ajinallataj judiospis kunampeqa mana kasukunkuchu, qankunaman khuyakuy qosqa kasqanrayku, paykunapis khuyasqallataj kanankupaj. 32Dios tukuyta mana kasukuyninkupi wisq'aykorqa tukuyta uj rejllata khuyanampaj. 33May jina jatumpuni Diospa qhapaj kaynin, yachaynin, rejsiynimpis. Mana yachay atina yuyasqampis, jinallataj ñankunampis. 34Pitaj Diospa yuyasqanta rejserqa? Chayrí, pitaj Diosta yuyaycharqa? 35Chayrí, pitaj imatapis Diosman ñawpajta jaywarqa, chaymanta pagota jap'inampaj? 36Tukuy ima Paypata, Paynejta, Paypajtaj kanku. Chayrayku Pay yupaychasqa kachun wiñaypa wiñaynintimpaj. Ajina kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\