ROMANOS 12

1Ajinaqa hermanos, Diospa khuyakuyninrayku mañakuykichej cuerpoykichejta Diosman jaywanaykichejta kawsashaj jaywanata jina Diospaj t'aqasqata, Diosta kusichejta ima. Chaymá kashan cheqan sonqowan Diosta yupaychayniykichejqa. 2Ama kay pacha runaspa yuyasqankuman jina kawsayman yachakuychejchu; astawampis sonqoykichejpi, yuyayniykichejpi ima mosojyachisqa kaychej. Ajinapi yachankichej imaynachus Diospa munaynin kasqanta k'acha, Diosta kusichej, junt'asqataj. 3Dios k'acha kaynimpi kay ruwanata qowasqanrayku, sapa ujniykichejman niykichej: Ama qankuna kikiykichejmanta aswan sumaj kasqaykichejta yuyakuychejchu; manachayqa sapa uj pay kikinmanta maychus kasqallanta yuyakuchun, Dios sapa ujman creeyta qosqanman jina. 4Cuerponchejpeqa ashkha imasnin tiyan, manataj tukuyninkuchu uj rejllata ruwanku. 5Ajinallataj noqanchejpis ashkha kaspapis, Cristopi uj cuerpolla kanchej, sapa ujtaj ujkuna ujkunawan cuerpoj imasnin jina kanchej. 6Ajinaqa, sapa ujman ruwanapaj uj atiyta qhasilla k'acha yanapayninman jina qowarqanchej. Chayrayku sichus pimampis Diospa nisqanta willanapaj atiyta qorqa chayqa, creesqanman jina willachun. 7Sichus pimampis yanapanapaj atiyta qon chayqa, allinta yanapachun; chayrí sichus pimampis yachachinapaj atiyta qon chayqa, yachachichun. 8Sichus pimampis sonqota pataman oqharinapaj atiyta qon chayqa, chayta ruwachun. Sichus pimampis kapuyninmanta jaywarinapaj atiyta qon chayqa, chaytaqa ruwachun mana mich'akuspa. Sichus pimampis kamachinapaj atiyta qon chayqa, allin sonqowan kamachichun. Sichus pimampis khuyanapaj atiyta qon chayqa, kusiywan khuyachun. 9Munakoyqa tukuy sonqo kachun, ama simillamantachu. Sajra kajta chejniychej, allin kajmantaj k'askaychej. 10Hermanos jina tukuy sonqo munanakuychej, ujkuna ujkunata aswan allimpaj qhawaspa. 11Ima ruwanallapipis ama qhellas kaychejchu; k'uchis kaychej, tukuy sonqotaj Señorta sirviychej. 12Diospi suyakuspa, kusikuychej; ñak'ariypi sinch'ita sayaychej; mana sayk'uspa Diosmanta mañakuychejpuni. 13Diospa ajllasqasnin pisichikojtinku, paykunata yanapaychej; wasiykichejman paykunata tukuy sonqo wajyarikuyta yachaychej. 14Bendeciychej qankunata waqachejkunata; Diosmanta paykunapaj mañapuychej, amataj maldeciychejchu. 15Kusikuychej kusikojkunawan, waqajkunawantaj waqaychej. 16Qankuna ukhupeqa uj sonqolla kaychej. Ama jatunchakuychejchu, manachayqa pisipaj qhawasqa kajkunawan kawsakuychej. Amataj yuyayniykichejpi yachaysapas kasqaykichejta yuyakuychejchu. 17Ama pimampis sajramanta sajrallatataj kutichiychejchu; allin kajtapuni ruwaj churakuychej tukuy runaj ñawpaqempi. 18Atisqaykichejman jina tukuy runaswan allimpi kawsakuychej. 19Munasqa hermanosníy, ama ima sajramantapis pagachikuychejchu, manachayqa saqeychej Dios phiñakuynimpi jasut'inanta. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Noqa pagachikusaj jasut'ispa, nin Señorqa. 20Chayrayku enemigoyki yarqhachikojtenqa, mikhuyta qoriy; ch'akichikojtimpis, yakuta jaywariy. Chayta ruwaspaqa, nina brasaswan jina p'enqaypi uyanta k'ajarichinki. 21Ama sajra kajwan atipachikuychu, astawanqa sajra kajta allin kajwan atipay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\