ROMANOS 16

1Febe sutiyoj hermanata rejsichiykichej. Payqa Cencrea iglesiapi diaconisa. 2Señorpa sutimpi imaynatachus creejkuna ruwayta yachanku, ajinata payta wajyarikuychej. Imamanta pisichikojtimpis, chaywampis payta yanapaychej, imaraykuchus payqa ashkha hermanosta yanaparqa; ajinallatataj noqatapis yanapawarqa. 3Napaykapuwaychej Priscilata, Aquilatawan. Paykunaqa Cristopi yanapawajkuna kanku. 4Paykuna noqarayku wañuytapis mana manchachikorqankuchu. Chayrayku paykunamanqa mana noqallachu graciasta qoni, astawanqa mana judío kajkunaj iglesiasnimpis graciasta qollankutaj. 5Chantá paykunaj wasinkupi iglesiatapis sutiypi napaykullaychejtaj. Munakusqay Epenetota napaykapuwaychej; jaqay Asia suyupi payqa tukuymanta aswan ñawpajta Cristopi creerqa. 6Mariata napaykapuwaychej; payqa ashkhata qankunapaj trabajarqa. 7Yawar masisniy Andronicota, Juniastawan napaykapuwaychej. Paykunaqa noqawan khuska carcelpi karqanku, apóstoles ukhupitaj may mentasqa kanku. Chantapis noqamanta aswan ñawpajta Cristopi creerqanku. 8Señorpa sutimpi munakusqay Ampliasta napaykapuwaychej. 9Cristota sirvej masinchej Urbanota, munasqa Estaquistawan napaykapuwaychej. 10Cristopi allin qhawasqa Apelesta napaykapuwaychej, jinallataj Aristóbuloj wasimpi kajkunatapis. 11Yawar masiy Herodionta napaykapuwaychej, jinallataj Narcisoj wasimpi kajkunatapis, pikunachus Señorpi creenku, chaykunata. 12Trifenata, Trifosatawan napaykapuwaychej, pikunachus Señorpaj sinch'ita trabajanku, chaykunata. Chantá munasqa Persidata napaykapuwaychej; paypis may jinata Señorpaj trabajallarqataj. 13Señorpi ajllasqa Rufota napaykapuwaychej, mamantawan. Payqa noqajtapis mamay jina karqa. 14Napaykapuwaychej Asincritota, Flegonteta, Hermesta, Patrobasta, Hermasta, paykunawan kaj hermanostawan. 15Napaykapuwaychej Filologota, Juliata, Nereota, panantawan, Olimpasta, Diospaj tukuy paywan ajllasqa kajkunatawan. 16Sapa uj llimphu sonqo much'aywan napaykunakuychej. Cristoj tukuy iglesian napaykamusunkichej. 17Hermanos, mañaykichej allinta qhawakunaykichejta t'aqanachejkunamanta, pantachejkunamanta ima, imaraykuchus paykunaqa yachaqakusqaykichejmanta waj yachachiyta yachachinku. Chaykunamanta t'aqakuychej. 18Chay jina runasqa mana Señorninchej Jesucristotachu sirvinku, manachayqa wijsasnillankuta, mana yachajkunatataj ch'awkiyanku k'acha parlasqankuwan, misk'i simiwan ima. 19Tukuy yachankuña qankuna sumaj kasukoj kasqaykichejta; chayrayku qankunamanta kusikuni. Kunanrí munani allin kajpaj yachayniyoj kanaykichejta, sajra kajpajtaj pisi yuyayniyoj. 20Pisimantawan sonqo tiyaykuyta qoj Diosqa Satanasta chakiykichej urapi p'altarparenqa. Señorninchej Jesucristoj qhasilla k'acha yanapaynin qankunawan kachun. 21Yanapawajniy Timoteo napaykamusunkichej, jinallataj yawar masiy Lucio, Jasón, Sosípater ima. 22Noqa Tercio, kay cartata qhelqajpis Señorpa sutimpi napaykamuykichej. 23Gayo napaykamusunkichej. Payqa wasinman wajyariwarqa jinallataj tukuy iglesiamanta kajkunatapis. Llajtapi qolqe jallch'aj Erasto napaykamusunkichej, jinallataj hermanonchej Cuartopis. 24Señorninchej Jesucristoj qhasilla k'acha yanapaynin tukuyniykichejwan kachun. Ajina kachun. 25Diosqa yupaychasqa kachun, pichus sinch'ita sayachiyta atisunkichej Jesucristomanta willasqay evangeliowan, unay watasmanta pakasqa imasta sut'inchawasqanman jina, chaywan. 26Chayqa kunan rikuchisqaña kashan profetaspa qhelqasqankupi, wiñay Diospa kamachisqanman jina. Chay pakasqa yachayqa runasman rejsichisqaña kashan creenankupaj, kasunankupajtaj. 27Uj k'ata yachayniyoj Dios yupaychasqa kachun Jesucristonejta wiñaypa wiñaynintimpaj. Ajina kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\