ROMANOS 5

1Creesqanchejnejta cheqan runapaj qhawasqa kaspa, Dioswan allinyachisqa kanchej Señorninchej Jesucristonejta. 2Paynejta yaykunchej Dioswan allimpi kawsayman creesqanchejnejta, chaypitaj sinch'ita sayaspa, kusikunchej, Diospa jatun kaynimpa k'anchaynimpi kawsayta suyakuspa. 3Mana chayllachu; astawanqa kusikullanchejtaj llakiykunapi, yachaspa llakiykunaqa pacienciakuyta yachachiwasqanchejta. 4Pacienciaqa allin kasqanchejta yachachiwanchej, chaytaj atienekuspa suyakuyta yachachillawanchejtaj. 5Suyakuspaqa, mana ch'awkiyasqachu kasunchej, imaraykuchus Diospa munakuynenqa sonqonchejpi junt'a kashan Espíritu Santonejta, pitachus Dios qowarqanchej, chaynejta. 6Ni imaynamanta salvakuyta atishajtinchej, maychus tiempompi Cristo wañorqa juchasapasrayku. 7Cheqamanta mana pipis wañullanmanchu uj cheqan runarayku; ichapis atinman wañuyta uj k'acha runarayku. 8Chay tukuywampis Dios munakuyninta rikuchiwanchej; juchasapasllaraj kashajtinchej, Cristo wañorqa noqanchejrayku. 9Cristoj yawarninrayku Diospaj cheqan runaspaj qhawasqa kajtinchej, kunanqa astawanraj Paynejta Diospa k'ajaj phiñakuyninmanta salvasqallataj kasunchej. 10Diospa contrampi kashasparaj, noqanchejqa Churimpa wañuyninnejta Dioswan allinyachisqa karqanchej. Astawanraj ari Dioswan allinyachisqaña kaspa, salvasqa kasunchej kawsasqanrayku. 11Mana chayllachu; astawanqa Diospi kusikullanchejtaj Señorninchej Jesucristonejta, Pay Dioswan allinyachiwasqanchejrayku. 12Uj runanejta jucha kay pachaman yaykumorqa, jucharaykutaj wañuypis tiyan. Ajinamanta wañoyqa tukuy runasman chayarqa, tukuyninku juchallikusqankurayku. 13Manaraj ley kashajtin, ñapis jucha kay pachapi karqaña. Maypichus ley mana kanchu, chaypi runaqa mana juchachasqachu. 14Chaywampis wañoyqa atiyniyoj karqa Adanmanta Moiseskama. Ajinallataj wañoyqa atiyniyoj karqa mana Adán jina juchallikojkunapajpis. Adanqa rijch'akun, pichus jamunan karqa, chayman. 15Chaywampis Diospa qowasqanchej regaloqa mana Adanpa juchan jinachu. Sichus uj runaj juchanrayku ashkhas wañorqanku chayqa, astawanraj ashkhaspaj Diospa qhasilla k'acha yanapaynenqa aswan jatun, regalontaj ashkha runasman qhasilla chayan uj runaj qhasilla k'acha yanapayninrayku; chayqa Jesucristo. 16Diospa qowasqanchej regaloqa mana chay uj runaj juchallikusqan jinachu. Cheqamanta juicioqa jamun uj k'ata juchaj qhepanta runas juchachasqa kanankupaj; salvaciontajrí, juchaspa qhepanta jamorqa cheqan runapaj qhawasqa kanankupaj. 17Uj runaj juchanraykulla wañuy atiyniyoj karqa. Jesucristoj ruwasqanrí aswan atiyniyoj. Tukuy pischus Diospa qhasilla k'acha yanapayninta, cheqan kaynintawan jap'ejkunaqa mosoj kawsaypi atiywan kawsanqanku uj runarayku, chaytaj Jesucristo. 18Ajinata uj runaj juchanraykulla tukuy runas juchachasqa kanku. Ajinallataj Jesucristoj cheqan ruwasqanqa tukuy runasta juchachasqa kaymanta kacharichin, kawsaytataj qon. 19Uj runa mana kasukusqanrayku tukuy runas juchayoj rikhurerqanku. Ajinallatataj uj runa kasukusqanrayku ashkhas cheqan runapaj qhawasqa kanqanku. 20Leyqa churasqa karqa jucha astawan ashkhayanampaj. Jucha astawan ashkhayajtinrí, Diospa qhasilla k'acha yanapaynin astawanrajpuni ashkhayarqa. 21Imaynatachus jucha atiyniyoj karqa runasta wañuyman, ajinallatataj Diospa qhasilla k'acha yanapaynenqa atiyniyoj pusanampaj Diospa cheqan kayninnejta wiñay kawsayman pusanawanchejpaj Señorninchej Jesucristonejta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\