ROMANOS 7

1Kunanqa leyta rejsejkunaman parlani. Manachu yachankichej hermanos, leyqa atiyniyoj kasqanta runata kamachinampaj chay runa kawsanankamalla? 2Qosayoj warmeqa qosan kawsanankamalla leynejta qosanwan ujchasqa kawsakunan tiyan. Qosan wañupojtinrí, leynejllatataj chay warmeqa manaña qosampa kamachiynimpichu. 3Chayrayku sichus qosan kawsashajtin waj qhariwan qosanta wasanchan chayqa, chay warmeqa khuchichakuspa, qhenchachakun. Qosan wañupojtinrí, chay warmeqa leynejta manaña qosampa kamachiynimpichu. Chaynejta waj qhariwan casarakuspaqa, mana khuchichakunchu. 4Ajinallatataj qankunapis, hermanosníy, leypaj wañorqankichej Cristoj wañusqannejta, wajpataña kanaykichejpaj, pichus wañusqasmanta kawsarichisqa karqa, chaypata, Diospajtaj allin imasta ruwananchejpaj. 5Cheqamanta aychanchejpa munaynimpi kashaspaqa, leyqa cuerponchejpi sajra munayta rijch'aricherqa, chaytaj wañuyta apamun. 6Kunanrí, leymanta kacharichisqaña kanchej. Chay leyqa kamachiynimpi jap'iwarqanchej, chaypajqa wañunchejña. Chayrayku Espiritunejta Diospa mosoj kamachisqanta kasuna, amaña chay ñawpa leypa nisqantaqa. 7Nisunmanchu leyqa jucha kasqanta? Ni imarayku. Noqaqa mana juchata rejsiymanchu karqa mana ley kajtenqa; manallataj yachaymanchu karqa imachus wajpa kapuyninta munapayay kasqanta, manachus ley ninman karqa: Ama wajpa kapuyninta munapayankichu, nispa chayqa. 8Jucharí leymanta valekuspa, tukuy imaymana munapayayta noqapi rijch'aricherqa, imaraykuchus ley mana kajtenqa, juchaqa wañusqa jina. 9Uj p'unchaypi kawsaj kani mana leyniyoj; ley jamojtinrí, juchaqa kallpayoj jatarimorqa, noqañataj wañusqa jina karqani. 10Chay kikin ley, mayqenchus kawsayta qonawan karqa, chay noqapajqa wañuyta apamorqa. 11Juchaqa leymanta valekuspa, umayta muyuchiwarqa juchallinaypaj, chay leynejtataj jucha wañuchiwarqa. 12Cheqamanta leyqa Diosmanta jamun, kamachisqapis sumaj, cheqan, k'achataj. 13Chantá, chay sumaj kaj leychu noqata wañuyman pusawarqa? Ni imarayku. Juchamin chayta ruwawarqa. Allin kajmanta valekuspa, juchaqa wañuchiwarqa. Jinamanta juchaqa leynejta manchay sajrapuni kasqanta rikuchikorqa. 14Yachanchej leyqa Diosmanta churasqa kasqanta; noqarí aychamanta kaspa, juchaman qosqa kani. 15Imatachus ruwasqayta mana entiendenichu, imaraykuchus mana ruwanichu imatachus munasqayta. Astawanqa imatachus chejnini, chayta ruwani. 16Imatachus mana munasqayta ruwaspa, nini ley allin kasqanta. 17Jinamantaqa mana noqachu chay imasta ruwani, astawanqa noqapi kashan, chay juchamin chaytaqa ruwan. 18Yachani ari allin kaj mana noqapi kasqanta, chay niyta munan aychaypi. Noqaqa allin kajtapuni ruwayta munani; jinapis mana atinichu. 19Allin kajta ruwayta munasqaytaqa mana ruwanichu, astawanqa sajra kajta ruwani, astawampis mana munasqaytaraj ruwani. 20Imatachus mana munasqayta ruwani chayqa, manaña noqachu ruwani; astawanqa noqapi kashan, chay jucha chaytaqa ruwan. 21Ajinaqa kayta reparani: Allin kajta ruwayta munajtiy, sajra kajlla noqapi kashan. 22Sonqoypeqa Diospa leynimpi kusikuni. 23Chantá waj leyta ukhuypi rikuni, chaytaj sonqoypa contrampi kashan; presochasqata jucha ruwayman pusawan, mayqenchus noqapi kashan, chayman. 24Ay, imanallasajtaj? Pitaj kay wañoj cuerpoymanta kacharichiwanqari? 25Diosman graciasta qoni, imaraykuchus Paymin kacharichiwan Señorninchej Jesucristonejta. Kunantaj kayta reparani: Yuyayniywan Diospa leyninta kasuni, aychaywantaj juchaj leyninta kasuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\