ROMANOS 8

1Kunanqa mana ima juchachaypis kanchu Cristo Jesuspi kajkunapaj. 2Cristo Jesuspi creejtiy, kawsayta qoj Espíritoj leynin kacharichiwan juchaj leyninmanta, wañuypamantawan. 3Imatachus Moisespa leynin mana ruwayta aterqachu, runaj aychan pisi kallpayoj kasqanrayku, chaytaqa Diosmin ruwarqa. Diosqa Churinta kachamorqa juchallikoj runaman rijch'akojta, jucharayku wañunampaj. Ajinamanta chay juchata aychampi juzgarqa, leypa cheqan kasqan noqanchejpi junt'akunampaj, pikunachus mana aychaj munayninman jinachu purinchej, astawanqa Espirituman jina, chaykunapi. 5Aychaman jina kawsajkunaqa aychaj imasnillampi yuyanku. Espirituman jina kawsajkunarí, Espíritoj imasnimpi yuyanku. 6Aychaj munaynimpi yuyayqa wañuyman pusan; Espíritoj munaynimpi yuyayrí kawsayman pusan, sonqo tiyaykuymantaj. 7Chayrayku aychaj yuyayninta kasojqa Diospa contrampi kashan, imaraykuchus Diospa leyninta mana kasunchu nitaj atimpunichu kasuyta. 8Ajinamanta, aychaj munayninman jina kawsajkunaqa mana Diosta kusichiyta atinkuchu. 9Qankunaqa mana aychaj munayninman jinachu kawsankichej, astawanqa Espirituman jina, Diospa Espiritunchus qankunapi kashan chayqa. Sichus uj runapi Cristoj Espíritun mana kashan chayqa, chay runaqa mana Cristojtachu. 10Sichus Cristo qankunapi kashan chayrí, cuerpoykichej jucharayku wañusqa kashajtimpis, espirituykichejqa kawsayniyojmin, cheqan runapaj qhawasqa kasqaykichejrayku. 11Wañusqamanta Jesusta kawsarichejpa Espiritunchus qankunapi kashan chayqa, Dios Tatallataj wañoj cuerpoykichejtapis kawsarichenqa chay Espiritunnejta. 12Ajinaqa, hermanos, mana manuchu kanchej aychamanqa, aychaj munayninman jina kawsananchejpaj. 13Aychaj munayninman jinachus kawsankichej chayqa, wañunkichej. Sitajchus Espiritunejta aychaj munaynimpa ruwanasninta wañuchinkichej chayrí, kawsankichej. 14Chayrayku pikunachus Diospa Espiritumpa pusaykachasqan kajkunaqa Diospa wawasnin kanku. 15Mana wata runa kay sonqochu qankunaman qosqa karqa, ujtawan manchasqalla kanaykichejpaj, astawanqa Diospa Espíritun qankunaman qosqa karqa Diospa wawasnin kanaykichejpaj. Chayrayku Diosmanta mañakunchej: Tatáy, Tatáy, nispa. 16Chay kikin Espiritullataj espiritunchejwan khuska testigo jina sut'inchan Diospa wawasnin kasqanchejta. 17Sichus Paypa wawasnin kanchej chayqa, herenciayoj kanchej. Diosmanta herenciayoj kaspataj, Cristowan khuska herenciata jap'isunchej. Sitajchus Cristowan khuska ñak'arinchej chayqa, Paywan khuskallataj jatun kaynimpa k'anchaynimpi wiñaypaj kasunchej. 18Cheqamanta kay p'unchaypi ñak'ariykunaqa noqapaj mana imachu, nitaj kikinchakuyta atinmanchu jaqay jamoj p'unchaypi Diospa ñawpaqempi kusikunawanqa, mayqenchus noqanchejpi rikuchikonqa, chaywan. 19Tukuy kay pacha anchatapuni suyashan Diospa wawasnin rejsichisqa kananchejta. 20Chayrayku kay pachapis mana imapajchus karqa, chaypaj jinañachu, chaytaj mana payllamantachu, manachayqa Diospa munayninrayku. Chaywampis kay suyakuy tiyan. 21Tukuy kay pachapis ismuypa atiyninmanta kacharichisqa kanqa, Diospa kacharichisqa wawasninwan khuska jatun kusiypi kanampaj. 22Yachanchej jina, kunankama Diospa tukuy ruwasqan nanaywan ayqoshan, uj nacechikoj warmi jina. 23Chantá mana chayllachu; astawanqa Espirituta señata jina jap'ejkunapis sonqonchejpi ayqollanchejtaj suyaspa Diospa wawasnimpaj rejsisqa kayta, cuerponchejpis preciowan kacharichisqa kananta. 24Chaypi suyakuspa, salvasqa karqanchej; sichus rikunchejña imapichus suyakushasqanchejta chayqa, mana suyakuy kanmanñachu. Pillapis rikuspañaqa, imapajñataj suyakonqari? 25Imatachus mana rikusqanchejpi suyakunchej chayqa, pacienciawan chaytaqa suyananchej. 26Ajinallatataj Espiritupis yanapawanchej pisi kallpa kayninchejpi. Noqanchejqa imatachus maychus kasqanman jina mañakunanchejtaqa mana yachanchejchu. Chay Espiritullataj mana niy atina simi nisqaswan ayqospa, noqanchejpaj mañapuwanchej. 27Sonqonchejta rejsej Diosqa yachan imachus Espíritoj yuyaynin kasqanta, imaraykuchus Espíritu Santoqa Diospa munayninman jina ajllakusqasnimpaj mañapun. 28Yachanchej, Diosta munakojkunataqa tukuy ima allinninkupaj yanapasqanta, pikunatachus Dios wajyarqa Pay wakichisqanman jina, chaykunata. 29Pikunatachus Dios ñawpajmantapacha rejserqa, chaykunata qallariypi ajllakorqa Churinman rijch'akunankupaj, ajinapi Churenqa ashkha wawqes ukhupi kuraj kaj kanampaj. 30Pikunatachus qallariypi ajllakorqa, chaykunatapis wajyallarqataj. Chay wajyasqastataj cheqan runapaj qhawarqa, ajinata qhawaspataj paykunaman jatun kaynimpa k'anchayninta qorqa. 31Ima nisuntaj chaymantari? Sichus Dios noqanchejman kutisqa kashan chayqa, pitaj contranchejpi sayayta atinmanri? 32Diosqa uj k'ata Churinta mana mich'akuspa qorqa, tukuyninchejrayku wañunampaj. Ajina chayqa, imaraykutaj mana qowasunmanchu Churinwan khuskata tukuy imatawan? 33Pitaj Diospa ajllakusqasninta ch'ataykunmanri? Diospuni paykunata cheqan runapaj qhawan. 34Pitaj juchachanmanri? Chaypajqa Cristo wañorqaña, wañusqasmantapis kawsarimporqa, kunantaj Diospa pañampi kashan noqanchejrayku mañaspa. 35Pitaj Cristoj munakuyninmanta t'aqawasunri? Ñak'ariychu, llakiychu, qhatiykachasqa kaychu, yarqhaychu, p'achamanta pisi kaychu, wañuy patapi kaychu, chayrí wañuchisqa kaychu? 36Diosmanta Qhelqasqapi nin: Qanrayku tuta p'unchay wañuy patapi kayku, ñak'ana ovejas jina qhawasqa, nispa. 37Chaywampis chay tukuy imaspi atipajkunapuni kanchej Munakuwajninchejrayku. 38Achhayrayku mana pipis Diospa munakuyninmanta t'aqawasunmanchu: Ni wañuy, ni kawsaypis; ni ángeles, ni kurajkuna, nitaj atiyniyojkunapis; ni kaypi kaj, ni jamoj kajpis; 39ni patamanta kaj, ni ukhu pachamanta kajpis nitaj ima waj ruwasqa kajpis t'aqayta atiwasunmanchu Diospa munakuyninmanta, mayqenchus Cristo Jesús Señorninchejpi kashan, chaymanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\