ROMANOS 9

1Cheqa kajta Cristo Jesuspi parlashani mana llullakuspa. Sonqoypis Espíritu Santoj yuyaychasqanman jina willallantaj mana llullakusqayta. 2Jatun llakiyniy tiyan, sonqoypitaj mana tukukoj nanay. 3Noqa kikiy munayman maldecisqa kayta, Cristomanta t'aqasqa wawqesniyta munakusqayrayku, pikunachus aychaman jina ayllusniy kanku, chaykunarayku. 4Paykuna kanku israelitas, pikunatachus Dios wawasnimpaj rejsikaporqa, paykunamantaj jatun kayninta qorqa, tratotataj paykunawan ruwarqa. Chantá paykunaman qollarqataj leyta, Templopi Diosta yupaychayta, imastachus qonanta nerqa, chay imastawan. 5Ajinaqa, paykuna ñawpa tataspa mirayninku kanku, aychaman jinataj paykunamanta Cristo jamorqa. Payqa tukuy ima kaj chhikaj patampi Dios; yupaychasqa kachun wiñaypa wiñayninkama. Ajina kachun. 6Mana nishanichu Diosqa nisqanta mana junt'asqanta, imaraykuchus Israelpa mirayninmanta kajkunaqa mana tukuychu cheqamanta israelitas kanku. 7Manataj tukuyninkuchu, Abrahampa mirayninmanta kasqankuraykulla, Diospa wawasnin kanku. Astawampis Abrahamta Dios nerqa: Isaacnejta mirayniyki kapusonqa, nispa. 8Kaymin chayqa: Mana aychaman jina nacekojkunachu Diospa wawasnin kanku, manachayqa Diospa qosaj nisqanman jina nacekojkunalla Diospa cheqa kaj miraynin kanku. 9Diospa qosaj nisqanqa kaymin: Kunanta jina kutimusaj, Sara warmiykitaj uj qhari wawata nacechikonqa, nispa. 10Manataj chayllachu; Rebecapis iskay wawasniyoj karqa ñawpa tatanchej Isaacpaj. 11Chay wawas manaraj nacekushajtinku, manarajtaj allin kajtapis, chayrí sajra kajtapis ruwashajtinku, Diosqa Rebecata nerqa: Kuraj kajqa sullk'a kajpa kamachisqanta ruwanqa, nispa. Chay ruwakorqa Diospa munaynin wakichisqanman jina junt'akunampaj. Chayqa mana runaj ruwasqanraykuchu ruwakorqa, astawanqa Wajyajpa munayninrayku junt'akorqa. 13Diosmanta Qhelqasqapi nin: Jacobta munakorqani, Esautataj chejnerqani, nispa. 14Chantá ima nisuntajri? Ruwanmanchu Diosqa mana cheqan kajtaqa? Ni imarayku. 15Chaymanta Moisesman nerqa: Khuyasaj pitachus khuyayta munani, chayta. Pimantachus sonqoyta nanachikuni, chayta yanapasaj, khuyasajtaj, nispa. 16Ajinaqa Diospa wajyaynenqa mana pi runaj munasqanman jinachu, nitaj kallpakusqanman jinachu, manachayqa Diospa khuyakuyninman jinalla. 17Diosmanta Qhelqasqapi Faraonman nerqa: Kaypajmin qantaqa sayaricherqayki, qampi atiyniyta rikuchinaypaj, sutiytaj tukuynin kay pachapi willasqa kanampaj, nispa. 18Ajinapeqa pitachus Dios khuyayta munan, chayta Payqa khuyan. Pejpa sonqontachá rumiyachiyta munan, chayta rumiyachin. 19Ichapis niwankiman: Ajina chayqa, imaraykutaj Diosqa runata juchachanri? Pitaj Diospa munaynimpa contrampi sayayta atinmanri? nispa. 20Qanrí, runa, pitaj kanki Dioswan churanakunaykipaj? T'uru vasoqa ninmanchu ruwajninta: Imapaj ajinata ruwawarqanki? 21Chayrí, t'uru vasota ruwajqa manachu atiyniyoj chay kikin t'urullamantataj ruwanampaj uj vasota jatun p'unchayllapi oqharinapaj, ujtataj ima ratopis oqharinapaj? 22Diosqa wakichikorqa phiñakuyninta, atiynintawan rikuchinampaj; chaywampis sajra runaswan pacienciakorqa, pikunachus wakisqa karqanku wañuypaj, chaykunawan. 23Ajinata ruwarqa jatun kaynimpa qhapaj kayninta rikuchinampaj khuyakuynimpi kajkunaman, pikunatachus ñawpajmantaña wakicherqa janaj pacha k'anchaynimpi kananchejpaj. 24Jinaqa Pay wajyawarqanchej judíos ukhumanta, mana judío kajkuna ukhumantapis. 25Oseas libropipis nillantaj: Mana aylluy kajtapis: Aylluy kanki, nisaj. Mana munakusqatapis: Munakusqay kanki, nisaj. 26May cheqapichus Dios paykunata nerqa: Mana aylluychu kankichej, nispa, chayllapitaj: Kawsashaj Diospa wawasnin nisqa kankichej, nispa nenqa. 27Israelitasmanta Isaías nerqa: Israelitaspa mirayninchus mama qochaj t'iyun chhika kanman chaypis, chaykunamanta pisi puchojkunalla salvasqa kanqanku. 28Señorqa tukuy kay pachapi runasta juzganqa, nisqanta usqhayta junt'aspa, nispa. 29Isaiaspis ñawpajta nerqa: Sichus Tukuy Atiyniyoj Señor mana mirayninchejmanta wakinta saqewasunman karqa chayqa, Sodoma, Gomorra llajtas jina kasunman karqa, nispa. 30Chantá ima nisuntajri? Mana judío kajkuna cheqampaj qhawasqa kayta tarerqanku mana mask'aspalla. Chayqa niyta munan cheqampaj qhawasqa kayqa creeynejta tarikusqanta. 31Israelitasqa cheqan leypa qhepanta rishaspapis, cheqampaj qhawasqa kayta mana tarerqankuchu. 32Imarayku? Imaraykuchus paykunaqa ruwasqasninkunejta cheqampaj qhawasqa kayta mask'arqanku, manataj creeynejtachu. Chayrayku misk'ana rumipi misk'arqanku. 33Diosmanta Qhelqasqapi nin: Sionpi churani misk'ana rumita, urmana chhankata. Paypi creejrí mana ch'awkiyasqachu rikhurenqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\