RUT 1

1Maypachachus kamachejkunaqa Israelta kamachisharqanku chaypacha, yarqhay karqa. Chantá Judapi Belén llajtamanta uj runa Elimelec sutiyojqa Moab suyuman tiyakoj riporqa, chaypi mikhuna kasqanrayku. Warmin Noemí, chantá iskaynin churinkuna, Mahlón, Quilión ima tiyakoj riporqanku. Paykunaqa Judapi Belén llajtamanta karqanku. 3Chantá Noemijpa qosan Elimelec chaypi wañuporqa, Noemitaj iskaynin wawankunallawanña qhepakorqa. 4Paykunaqa Moab suyumanta warmikunawan casarakurqanku, ujnimpa sutinqa Orfa karqa, ujnimpatataj Rut. Chunka wata jinaña chaypi tiyakushajtinkutaj, 5Mahlón, chantá Quilionpis wañupullarqankutaj, Noemitaj mana piniyoj rikhurerqa, warmisapa mana wawayoj nitaj qosayoj. 6Moab suyupi tiyakushaspa Noemiqa uyarerqa Tata Diosqa ayllunmanta khuyakuspa, chay yarqhay watakunata tukuchisqantaña. 7Chaypacha Noemiqa ñojch'ankunawan khuska tiyakusharqanku, chaymanta llojsispa, Judá jap'iyman kutipushaspataj, 8Noemiqa ñojch'ankunata nerqa: –Kutipuychej ari mamaykichejpa wasinman. Chantá Tata Diosqa qankunamanta khuyakuchumpuni, imaynatachus qankunapis noqamanta, churiykunamantapis khuyakorqankichej, ajinata. 9Jinataj Tata Diosqa munallachuntaj watejmanta casarakuspa k'acha kawsayta tarinaykichejpaj, nispa. Chantá Noemí paykunata much'aykorqa. Paykunatajrí mayta waqarikuspa, 10nerqanku: –Mana kutipuykumanchu. Noqaykoqa qanwan llajtaykiman ripusqaykupuni, nispa. 11Jinapis Noemí kuticherqa: –Kutipuychej, wawaykunay. ¿Imamanñataj noqawan riwajchejri? Manaña noqajtaqa wawaykuna kanmanñachu qankunawan casarakunankupajqa. 12Kutipuychej wasiykichejman wawaykuna, imaraykuchus payaña kani ujtawan casarakunaypajqa . Jina kanman chaypis, kunan ch'isipacha casarakuspa askha wawayoj kayman chaypis, 13¿Qankunaqa wiñanankukama suyawajchejchu? ¿Mana piwan casarakuspa, paykunata suyaspa? Manapuni wawasníy. Tata Diosqa sinch'itaña ñak'arichiwan; chaywampis may jinatarajchus phutikuyman qankunata llakikojta rikuspaqa, nispa. 14Chayta uyarispa, paykunaqa watejmanta khuyayta waqarikullarqankutaj. Chantá Orfaqa suegranta much'aykuytawan, kutiporqa, Ruttajrí, paywan qhepakaporqa. 15Chanta Noemítaj nerqa: –Ñojch'a masiykeqa llajtanman, diosninkunamantaj kutipun. Qampis ripullaytaj, wawáy, nispa. 16Ruttajrí kuticherqa: –Ama niwaychu saqesunayta, nitaj qanmanta t'aqakunayta. Noqa risaj maymanchá rinki, chayman; kawsamusajtaj maypichá kawsamunki, chaypi. Llajtaykeqa llajtay kanqa, Diosniykipis Diosnillaytaj kanqa. 17Wañusaj, maypichá wañunki chaypi, chayllapitaj munani p'ampanawankuta. Wañuyllamin t'aqawasun; mana jina kanman chayrí, Tata Diosqa sinch'ita jasut'iwachun, nispa. 18Noemiqa Rut paywampuni ripuyta munasqanta reparaspa, manaña imatapis nerqachu. 19Ajina iskayninku Belenman chayanankukama rillarqankupuni. Chayajtinkutaj, tukuynin llajtapi runakuna mayta qhollpikorqanku, paykunata rikuspa. Warmikunataj tapunarikorqanku: –¿Manachu kayqa Noemí? nispa. 20Paytajrí kuticherqa: –Amaña Noemí niwaychejchu, manachayqa Mara niwaychej, imajtinchus Tukuy Atiyniyoj Diosqa imaymana llakiykunata apachimuwan. 21Kaymantaqa tukuy imayoj junt'a llojserqani, Tata Diostaj ch'usaj ni imayoj kutimpunayta munarqa. ¿Imaraykutaj Noemí niwankichejri, Tukuy Atiyniyoj Diosqa contraypi sayarispa, llakichishawajtinri? 22Ajinamin karqa imaynatachus Noemí, jinataj Moab suyumanta Rut ñojch'anwan kutipusqankoqa. Jinaqa Belenman chayarqanku, cebada ruthuy qallarikushajtinña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\