RUT 2

1Noemijpa qosan Elimelec ayllunmanta uj qhapaj runa karqa manchay uyarisqa, Booz sutiyoj. 2Ujpacha Rutqa Noemita nerqa: –Chajra pataman riyta munani; ichapis mayqellampis chajrampi cebada umata chajmakojta saqewanman, nispa. Suegrantaj kuticherqa: –Rillay wawáy, nispa. 3Jinataj Rutqa chajra pataman rispa, ruthojkunaj t'akasqanku cebada umasta chajmakuyta qallarerqa. Chay chajratajrí, Elimelecpa ayllun Boozpata kasqa. 4Chayllapi Boozqa Belenmanta chayaykamuspa, ruthojkunata napaykorqa: –Tata Dios qankunawan kachun, nispa. Paykunataj kuticherqanku: –Tata Diosqa qanta saminchasuchunpuni, nispa. 5Chantá Boozqa chay ruthojkunaj kamachejninkuta tapurerqa: –Pejpa ususintaj jaqay sipasri? nispa. 6Chay kamachejtaj kuticherqa: –Moab suyumanta Noemiwan jamorqa, chay sipas, 7mañakuwarqa ruthojkunajpa t'akasqanku cebada umasta chajmakunanta. Paqarinmantapachaña chajmakun mana sayk'uspa; kunallanraj samarikoj jamun, nispa. 8Chaypacha Boozqa Rutta nerqa: –Uyariway, wawáy. Cebada umanta chajmakojqa ama wajkunaj chajrankuman rinkichu. Kaypi qhepakuy kay sipaskuna kamachiykunawan khuska, 9chantá qhatillanki, maypichá ruthojkuna ruthoshanku, chayman. Ña kamachiniña rothujkunata ni imatapis ninasunkuta. Ch'akisojtenqa jaqay p'uñukunamanta yakutapis ujyarikullanki, nispa. 10Ruttaj pampakama k'umuykuspa, Boozta taporqa: –¿Imaraykutaj mayta khuyakuwankiri, may k'achataj kanki noqa waj llajtayoj kashajtiypis? nispa. 11Chantá Booz kuticherqa: –Qosaykej wañupusqanmantapacha suegraykiwan imatachus ruwasqaykita yachani, aylluykita chantá llajtaykitapis saqerparispa mana rejsisqayki llajtaman tiyakoj jampusqaykitapis. 12Tata Diosmin chay ruwasqaykimanta kutichipusuchun. Israelpa Tata Diosninpi waqaychayta mask'asqaykimanta. Paymin allin kajta qopusuchun tukuy ruwasqaykimanta. 13Ruttaj kuticherqa: –Wiraqochiy ancha k'achata parlapayawanki sonqochawankitaj. Noqaqa mana ujnin warmi kamachiyki jinallapischu kashajtiy, nispa. 14Mikhuna samay kajtin, Boozqa Rutta wajyaspa, nerqa: –Jamuy wawáy, t'antata kay k'allku vinowan chhapuspa mikhurikunki, nispa. Jinapi Rutqa tiyaykukorqa ruthojkunawan khuska, Booztaj payman jank'ata jaywarqa. Rutqa sajsakunankama mikhorqa, puchurerqaraj chaypis. 15Chantá watejmanta cebada umasta chajmakoj rejtin, Boozqa ruthujkunanta kamacherqa: –Saqellaychej cebadata chajmakojta, chay mark'amanta chajmakojtin ama payta jark'ankichejchu. 16Q'apiyniykichejmantapis t'akakojta saqellaychej pay chajmakunampaj, amataj pipis rimachunchu, nispa. 17Chantá Rutqa Boozpa chajrampi ch'isiyanankama chajmakorqa. Pallakusqan cebadataj iskay chunka kilo jinata oqharerqa. 18Chayta q'epiriykukuspataj llajtaman kutiporqa, chantá cebada q'episqanta suegranman rikucherqa. Q'epinmantataj mikhuna puchusqanta orqhospa, Noemiman qorqa. 19Chantá Noemí taporqa: –¿Maypitaj kunan chajmamorqankiri? ¿Maypitaj chay chhikata pallarqankiri? Allin richun, pichus chay jinatapuni yanapasorqa, chayta, nispa. Ruttaj suegranman willarqa pejpa chajrampichus chajmasqanta: –Maypichus chajmarqani, chay runaj sutenqa Booz, nispa. 20Noemitaj kuticherqa: –Tata Diosqa payta khuyachun, imaraykuchus payqa may khuyakuyniyoj noqanchejpaj, jinallataj karqa wañojkunawanpis. Chay runaqa qaylla ayllunchej; paymin atinman noqanchejta qhespichiyta, nispa. 21Chantá Rutqa Noemiman willallarqataj: –Chay runaqa nillawarqataj, sipas kamachiykunawan chajmakunallaytapuni ruthuy tukukunankama, nispa. 22Chaypacha Noemiqa ñojch'anman kuticherqa: –Wawáy, walej kanman sipas kamachinkunawan qhepakunaykeqa mana wajpa chajrankunaman rispa, ama piwampis imatapis nichikushanaykipaj, nispa. 23Jinataj Rutqa chajmakullarqapuni, Boozpa sipas kamachinkunawan khuska, trigo ruthuy, chanta sebada ruthuy tukukunankama. Chaykamari suegranwan khuskallapuni tiyakorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\