RUT 3

1Chantá qhepaman Noemiqa Rutta nerqa: –Wawáy, watejmanta casarakunaykita munayman, aylluyoj kanaykipaj, chanta kusiy kawsayta rikunaykipaj. 2Pejpa sipas kamachinkunawanchus chajmaspa karqanki, chay runaqa ayllunchej. Kunan ch'isi eraman rispa, cebadata wayrachenqa. 3Qantajrí kay nisqayta ruway: Mayllarqokuytawan, perfumewan jawiykukuy, sumaj p'achaykitataj churaykukuspa, riy eraman maypichus Booz kashan chayman. Chaywampis amapuni rikuchikunkichu, mikhuyta, ujyayta tukunankama. 4Sumajta qhawanki maypichus puñusqanta. Chantaqa puñojtinkama chakin chayta qhataraspa, jayt'ananman siriykunki, chantá paytaj nisonqa imatachus ruwanaykita, nispa. 5Chanta Rut kuticherqa: –Tukuy niwasqaykita ruwasaj, nispa. 6Jinataj Rutqa eraman rispa, Noemijpa tukuy nisqanta ruwarqa. 7Boozqa, mikhuspa, ujyaspataj mayta kusikorqa. Chaymantataj puñunampaj era kantupi siriykakaporqa. Chay qhepantataj Rut ch'insitullamanta rispa, chakin chayta qhataraspa, jayt'ananman suskhuykorqa. 8Chawpi tuta jinataj Boozqa puñusqanmanta ujllata rijch'arerqa. Jinapi uj ladoman tijrarikorqa, chakinnin chaypi uj warmi sirisqata reparaspa, mancharikorqa. 9Chantá Booz taporqa: –¿Pitaj kanki? nispa. Paytaj kuticherqa: –Rut Kamachiyki kani. Qanqa aswan qaylla aylluy kaspa, qhespichiwayta atinki; chayrayku noqawan kasarakunaykita munani, nispa. 10Chantá Boozqa nerqa: –Tata Dios saminchasuchun. Kunan rikuni wañoj qosaykita mana wasanchaj kasqaykita. Qan casarakuyta munaspaqa mask'akuwaj karqa noqamanta aswan wayna kajta, wajchatapis chayrí qhapajtapis; jinapis mana chayta ruwarqankichu. 11Wawáy; ama manchachikuychu, kay llajtapi tukuy yachanku may sumaj warmi kasqaykita. Chayrayku mañakuwasqaykita ruwasaj. 12Arí, qaylla aylluyki kani; chaywampis noqamanta aswan qaylla aylluyki tiyanraj. 13Kunan ch'isi kaypi qhepakuy. Q'ayataj sichus pay munanqa qaylla ayllu jina ruwananta junt'ayta chayqa, allinmin kanqa; manachus ruwayta munanman chayrí, Diospa uyarinanta niyki noqapuni chayta ruwasaj. Kunanqa sut'iyamunankama kaypi puñukullay ari, nispa. 14Ajinata Rut chay tuta Boozpa jayt'anampi puñukorqa. Q'ayantintaj allin chhapu chhaputa manaraj sut'iyashajtin, rijch'arerqa, imaraykuchus Booz nisqa: «Mana ni pi yachananchu tiyan uj warmi era pataman jamusqanta» nispa. 15Chantá Booz nillarqataj: –Llijllaykita, sumajta jap'iy, nispa. Jinapi llijllanman Boozqa tawa chunka kilo kurajta cebadata jich'aykorqa. Chantá q'epiriykuchejtinkama, Rutqa Belenman kutiporqa. 16Rut wasinman chayajtinkama, suegran taporqa: –¿Imaynataj risorqa, waway? nispa. Ruttaj willarqa imakunatachus Booz paypaj ruwasqanta. 17Chantá nillarqataj: –Kay cebadatawan qowarqa: «Ama ch'usaj ni imayoj suegraykiman kutipunkichu, nispa.» 18Chantá Noemí kuticherqa: –Kunanqa wawáy, suyariy imachus kananta. Chay runaqa mana samarikonqachu, chay tukuy imata allinta sut'inchanankama, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\