RUT 4

1Chay qhepata Boozqa llajta yaykuna punkuman, rispa, tiyaykukorqa, maypichus runakuna tantakoj kanku, chayman. Chaypachapuni, mayqenmantachus Boozqa Rutman parlarqa, chay ayllun pasasharqa. Booztaj nerqa: –Yu, jamuy kayman; kaypi tiyarikuy, nispa. Chay runataj chimpaspa, tiyarikorqa. 2Chaypachallataj Boozqa chay llajtamanta chunka kuraj runakunata wajyaspa, paykunatawan khuskata tiyaykucherqa. Tiyaykojtinkama, 3Boozqa chay ayllunta nerqa: –Moab suyumanta kutimpoj Noemiqa jallp'anta wintishan, wañoj ayllunchej Elimelecpata karqa, chayta. 4Munarqani yachanaykita; sichus rantiyta munanki chayqa, rantikapuy kay rikojkunaj ñawpaqenkupi, chantá llajtamanta kuraj runakunajpa ñawpaqenkupi ima. Qanqa Elimelecpa aswan qaylla ayllun kanki, chayrayku qan chay jallp'ata rantinayki atikun. Sichus mana rantinayanki chayrí, sut'ita willaway; qhepaykitaqa noqa rantinay atikun, nispa. Chanta chay ayllonqa kuticherqa: –Rantisaj, nispa. 5Chaypacha Boozqa sut'incharqa: –Kaytapis yachanallaykitaj tiyan: Sichus Noemijpa jallp'anta rantinki chayqa, Moab suyumanta warmi sapa Rutwan casarakunallaykitaj tiyan, jinamanta chay jallp'aqa wañojpa sutillampipuni kanampaj, nispa. 6Chayta uyarispa, chay ayllonqa kuticherqa: –Jina kajtenqa, mana rantiyta atiymanchu, jinamanta ama chayaqey chinkapunampaj. Cuentaymanta qan rantikapuy ari, imaraykuchus noqaqa mana atiymanchu, nispa. 7Chay pacha Israel suyupi kay jina usu karqa: Rantispa, chayrí wintispa, wajman jallp'ata qopuspa, imachus parlasqanku sut'i kanampaj kay jinata ruwaj kanku: Pichus qopoj, chayrí wintipujqa juk'utanta lluch'ukuspa, chay uj runaman jaywaj. 8Chay usuman jina, Boozpa ayllonqa juk'utanta lluch'ukuspa, Boozman jaywarqa, nerqataj: –Qan rantikapuy ari, nispa. 9Chantá Boozqa chaypi rikojkunaman nerqa: –Tukuy qankuna rikojkuna kankichej, Elimelecpa, Quilionpa, jinataj Mahlonpa jallp'ankuta Noemimanta rantisqaymanta . 10Jinallataj rikojkuna kankichej Rutwan casarakunaymanta. Payqa Moab suyumanta; chaywan chay jallp'aqa wañoj qosan Mahlonpa sutillampipuni kanqa. Jinallataj Mahlónqa ayllun okhupi chanta llajtampi ima mana qonqasqachu kanqa. Kunan qankuna chaymanta rekojkuna kankichej, nispa 11Tukuy chaypi kajkuna, kurajkuna ima kuticherqanku: –Arí, rikojkuna kayku. casarakunki chay warmita Raquelta jina, Liata jinataj Tata Dios ruwachun, paykunamanta tukuy Israel ayllu mirajkuna kanchej. Tata Diosqa munachun uj sumaj rejsisqa runa kay cheqapi kanaykita, jinallataj Belén llajtapipis. 12Tata Diosqa munachun kay warmiwan ashkha wawakunata rejsinaykita. Chantá may chhika aylluyojtaj kay, Tamarpa, chanta Judajpa churin Fares jina, nispa. 13Boozqa Rutwan casarakorqa. Jinamanta Tata Diosqa munarqa Rut wijsallikuspa, wawitayoj kananta. 14Chaypacha warmikunaqa Noemiman nerqanku: –Tata Diosqa jatunchasqa kachun, imaraykuchus pay qosunkiña uj allchhita, pinejtachus qosaykej sutin mana chinkanqachu, chayta. Chay allchhiykeqa Israel suyupi uj sumaj uyarisqa runa kachun . 15Pay kallpachasonqa; payaña kajtiykipis, aysarisonqa, imaraykuchus payqa ñojch'aykej wawan. Payqa qanchis wawakunamantapis aswan sumaj, mayta munakusunki jinataj may k'acha qanwan, nispa. 16Chantá Noemiqa arphimpi jap'ispa, chaymantapacha allchhintaqa uywakorqa. 17Wasi masin warmikunataj chayta rikuspa, nerqanku: –Noemijtaqa wawintan kapun, nispa. Chay wawamantaj Obed sutita churarqanku. Paytaj Jesejpa tatan karqa, Davidpa jatun tatantaj. 18Kaykuna kanku Farespa miraynin: Faresqa Hesronpa tatan karqa. 19Hesronqa Rampa tatan karqa, Ramtaj Aminadabpa tatan karqa. 20Aminadabqa Nahasonpa tatan karqa, Nahasontaj Salmonpa tatan karqa. 21Salmonqa Boozpa tatan karqa, Booztaj Obedpa tatan karqa. 22Obedqa Jesejpa tatan karqa, Jesetaj Davidpa tatan karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\