TITO 3

1Hermanosta yuyarichiy, kamachejkunata, atiyniyojkunatawan kasunankuta. Wakichisqastaj kachunku tukuy imata allinta ruwanankupaj. 2Amataj pipajpis rimachunkuchu, nitaj phiñanakusta mask'achunkuchu; astawanqa llamp'u sonqos kachunku, k'acha kayninkuta tukuy runasman rikuchispa. 3Noqanchejpis ñawpajtaqa mana yuyayniyoj wampus karqanchej, mana kasukojkuna, chinkasqas, sajra munapayaypata, kay pachaj kusikuynimpatawan wata runasnin jina. Kawsarqanchej ch'ichi yuyaypi, envidiakuypitaj, chejnispa, chejnichikuspataj. 4Maypachachus Salvawajninchej Diospa k'acha kaynin, munakuynintaj rikuchikorqa runasman chaypacha, Payqa salvawarqanchej. Chaytaj mana noqanchej ima allinta ruwasqanchejraykuchu karqa, astawanqa khuyakuyninraykulla. Payqa mayllawarqanchej Espíritu Santonejta, ujtawan nacespa mosoj kawsayniyoj kananchejpaj. 6Jinallataj Diosqa Espíritu Santota mana mich'akuspa qowanchej Salvawajninchej Jesucristonejta 7Ajinamanta Diospa qhasilla k'acha yanapayninnejta cheqan runaspaj qhawasqa kanchej, mana chayta jap'inapaj jina kashaspapis. Chantá herenciata jina wiñay kawsayta jap'isunchej, mayqempichus suyakushanchej, chayta. 8Chay nisqaqa cheqamin, munanitaj mana sayk'uspa chay imasmanta parlanaykita, creejkunaqa allin imastapuni ruwayta mask'aspa kanankupaj. Chay imasqa sumaj, allintaj tukuy runaspaj. 9Kay imasmantarí karunchakuy: Wampu churanakuykunamanta, ñawpa tataspa sutisninku qhelqasqamanta, siminakuymanta, Moisespa leynin jawa churanakuymanta ima, imaraykuchus chay tukoyqa yanqhalla kaspa, ni imapi yanapanchu. 10Hermanosta t'aqanachej runataqa iskay kutikamapis k'amiy. Mana kasukojtintaj, amaña paywan khuskachakuychu. 11Yachanki jina, chay runaqa cheqa ñanmanta pantasqa kaspa juchallikun, kikin juchallantaj payta tanqaykun juchachasqa kanampaj. 12Artemasta, chayrí Tiquicota kachamusojtiy, jamuwaypacha Nicopolisman, imaraykuchus chaypi chiri tiempopi qhepakusaj. 13Leyesmanta yachaj Zenasta, Apolostawan atisqaykita yanapaykuy usqhayta puririnankupaj, nitaj imapis paykunaman pisinampaj. 14Hermanosninchejtaj yachaqakuchunku allin imasta ruwayta, ama paykunaman imapis pisinampaj. Ajinaqa walej runas kaspa, wajkunatapis yanapayta atenqanku. 15Noqawan tukuy kajkuna napaykamusunku, jinallataj qampis napaykapuwayku cheqan creeypi munasqa kawsaqesninchejta. Diospa qhasilla k'acha yanapaynin tukuy qankunawan kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\