ZACARÍAS 1

1Rey Darío iskay watastaña kamachishajtin, pusaj killampi Tata Diosqa kay imasta parlaykorqa Berequiaspa churin, Iddoj allchhin profeta Zacariasman: 2Noqa Tata Dios sinch'ita phiñakorqani ñawpa tatasniykichejpaj. 3Chayrayku, kunan Israel aylluman kay jinata willay: Kutirimpuychej Noqaman, Noqataj qankunaman kutirimpusaj, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 4Ama ñawpa tatasniykichej jinachu kaychej. Paykunaman ñawpa profetas sutiypi parlaspa, nerqanku: Saqeychej sajra kawsayta, t'aqakuychejtaj chay millay ruwaykunamanta. Noqa Tata Diosmin chayta niykichej, nispa. Paykunatajrí mana uyariwarqankuchu nitaj nisqayta kasuwarqankuchu. 5Kunanrí, maypitaj chay ñawpa tatasniykichej kashankuri? Diospa profetasnenqa wiñaypajchu kawsanqanku? 6Chaywampis, profetasniynejta tukuy nisqasniy, kamachisqasniypis ñawpa tatasniykichejpaj junt'akorqanku. Chayrayku, paykuna kutirikamuwarqanku yachasqankurayku Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Dios paykunawan ruwasqayta chay kawsasqankuman jina, ruwasqankuman jinataj. 7Noqa Zacarías, Berequiaspa churin, Iddoj allchhintaj kani. Rey Daríoj iskay wata kaj kamachiynimpi, iskay chunka tawayoj kaj p'unchaypi, chunka ujniyoj kaj Sebat killapi Tata Diosqa parlamuwarqa kay jinata. 8Uj ch'isipi mosqoypi jina rikorqani uj puka caballopi lloq'asqa runata, uj pampapi arrayán nisqa sach'as chawpinejpi sayashajta, qhepannejpitaj puka caballosta, oqe caballosta, chantá yuraj caballosta ima sayashajta. 9Chantá tapurerqani: Wiraqochíy, pikunataj kanku kay caballospi lloq'asqa kajkunari? nispa. Parlashawarqa, chay angeltaj kutichispa, niwarqa: Noqa rikuchisqayki pikunachus kasqankuta, nispa. 10Arrayán sach'as chawpinejpi kaj runataj nerqa kay jinata: Kaykunaqa Tata Diospa kachasqasnin kanku tukuy kay pachata muyurinankupaj, nispa. 11Chantá chay caballospi lloq'asqa kajkuna willarqanku chay arrayán sach'as chawpipi kasharqa, Tata Diospa chay angelninman: Tukuy jallp'antintaña muyurimuyku, manataj tarerqaykuchu ni ima llakiyta nitaj ima ch'ajwatapis, nispa. 12Chaymantá Tata Diospa angelnin nerqa: Tukuy Atiyniyoj Tata Dios, qanchis chunka watastaña phiñasqa kanki Jerusalenpaj, Judapi kaj llajtaspajpis. Mayk'ajkamataj paykunamanta mana khuyakunkichuri? nispa. 13Jinapi noqawan parlaj chay angelmanqa Tata Dios kuticherqa sonqochay simi nisqaswan, 14chaytataj Tata Diospa angelnin kamachiwarqa willanayta: Kay jinata nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa: Noqa sinch'ita munakuni Jerusalenta, Sión Orqotapis. 15Chayrayku sinch'i phiñasqa kashani, mana ima llakikunayoj nacionespa contrankupi; maypachachus pisillataraj phiñakorqani chaypachaqa, paykunaqa astawan juchata ruwarqanku. 16Chayrayku Noqa Tata Diosqa nini: Noqa Jerusalenta watejmanta khuyaywan qhawarisaj. Temploypis ujtawan sayarichisqa kanqa, nispa. 17Chantá Tata Diospa angelnin niwarqa kaytawan sut'inchanayta: Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Watejmanta llajtasniyta qhapajyachisaj, Siontataj sonqochasaj. Jinamanta watejmanta Jerusalenta uj ajllasqa llajtayta jina rikuchisaj, nispa. 18Ujtawan mosqoypi jina kay jinata rikullarqanitaj. Chaypachaqa rikorqani tawa wajrasta. 19Chantá noqawan parlasharqa, chay angelta tapurerqani chay wajras ima niytachus munasqanta. Paytaj kutichiwarqa kay jinata: Kay wajrasqa ninakunku, pikunachus Judapi tiyakojkunata, Israelpi, chantá Jerusalenpi tiyakojkunata ima, tukuynejman ch'eqeracherqanku, chaykunaj atiyninwan, nispa. 20Chantá chay qhepata Tata Dios rikuchillawarqataj tawa herrerosta. 21Noqataj taporqani: Imamantaj jamunku kay herrerosri? nispa. Paytaj kutichiwarqa: Chay wajrasqa Judapi tiyakojkunata ch'eqerachejkunawan ninakun. Chay ch'eqerasqa runastaj umasninkuta ni pi oqhariyta aterqankuchu. Chay herrerosqa jamunku, pikunachus Judapi tiyakojkunata wajraspa, tukuy llajtasman ch'eqeracherqanku, chay nacionesta kharkatitichej, wajrasninkutataj qholuraj, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\