ZACARÍAS 12

1Kaytaqa Tata Diosqa parlarqa Israelmanta: Cielota toldota jina aysaj Tata Diosqa kay pachatapis sayacherqa, runamampis kawsayta qorqa; Payqa nin: 2Jerusalentaqa ruwasaj uma muyuchej vino vaso jina kanampaj, qayllampi kaj tukuy nacionesta machachinampaj. Maypachachus chaykuna Jerusalenta atipanankupaj muyuykonqanku chaypacha, Judamanta kaj waj llajtasmampis muyuykullanqankutaj. 3Jaqay tiempopeqa, Jerusalenta jatun llasa rumiman jina tukuchisaj tukuy llajtaspaj. Pichus oqharej chhikataj phirisqa kanqanku. Tukuynejmanta Jerusalenpa contrampi naciones tantaykukonqanku. 4Chaypacha manchariykuchisaj caballosninkuta, caballospi lloq'asqa rejkunatataj locoyarachisaj. Chay nacionespa caballosninkuta ciegoyarachisaj, Judá ayllumanta kajkunatatajrí waqaychasaj. 5Chayta rikuspataj, Judajpa kurajninkuna sonqonku ukhupi nenqanku: Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin, Jerusalenpi tiyakojkunaj Diosninkoqa Payllataj kallpachajninkoqa. 6Jaqay tiempopeqa, Judamanta kurajkunata ruwasaj llant'a ukhupi nina brasas k'ajarishaj jina kanankupaj, trigo marq'as ukhupitaj uj larwashaj nina jina kanankupaj. Jerusalenmanta qayllapi kaj nacionesta lloq'emantaj pañamantaj tukurachenqanku. Chantá Jerusalenpi tiyakoj kanku, chaykunaqa watejmanta kutiykaponqanku chay llajtankupi tiyaykakapoj. 7Ñawpajtaqa, Noqa Tata Diosqa salvasaj Judajpa ayllunmanta kajkunataraj, Davidpa miraynin, jinataj Jerusalenpi tiyakojkunapis, Judá ayllumanta astawan runaykachanankupaj. 8Noqa Tata Diosqa waqaychasaj Jerusalenpi tiyakojkunata. Pisi kallpayoj kajkuna rey David jina kallpasapasman tukonqanku, Davidpa ayllunmanta kajkunataj Dios jina kanqanku, paykunaj ñawpaqenkuta rej Tata Diospa angelnin jinataj. 9Jaqay p'unchaypeqa, mayqen naciompis Jerusalenwan maqanakoj sayaykojtaqa tukuyninta tukuchisaj. 10Davidpa mirayninman, jinataj Jerusalenpi tiyakojkunaman khuyakoj espirituta qosaj, Diosmanta mañakuna sonqotawan. Chantá rikonqanku, pitachus t'ojsina lanzawan t'ojserqanku, chayta. May jinata llakikonqanku, waqanqankutaj paymanta, imaynatachus runas waqanku k'ata wawanku chayrí kuraj kaj churinku wañojtin, ajinata. 11Chay p'unchaypi Jerusalenpeqa manchay llakiy waqay kanqa, imaynatachus Hadad-rimonpi, Meguido pampaspi llakiy waqaykunata ruwanku, ajina. 12Chay jallp'apeqa tukuy waqanqanku, sapa ayllumanta waj wajta: Davidpa ayllunmanta kajkuna, warmisnintin, Natanpa ayllusninmantapis warmisnintillantaj. 13Jinallataj levita ayllumanta kajkuna warmisnintin, jinataj Simei ayllumanta kajkunapis warmisnintin waqanqanku. 14Ajinallatataj tukuy waj ayllukunapis warmisnintillantaj, sapa uj waj wajta waqanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\