ZACARÍAS 4

1Noqawan parlasharqa, chay angelqa kutirimuspa, noqata rijch'arichiwarqa, imaynatachus uj puñukushaj runata rijch'arichinchej, ajinata. Chantá tapuriwarqa: 2Imatataj rikunki? nispa. Noqataj kuticherqani: Rikuni qorimanta uj k'anchanata, patampitaj uj aceite churanatawan. Patan kajpeqa qanchis k'anchanas tiyan, sapa k'anchanamantaj aceite yaykushan uj tubonejta. 3K'anchana qayllapitaj iskay olivo sach'as tiyan, uj paña ladompi, ujnintaj lloq'e ladompi, nispa. 4Chantá noqawan parlasharqa chay angelta tapurerqani: Wiraqochíy, imataj kayri? nispa. 5Angeltaj kutichiwarqa: Manachu yachanki imachus kay kasqanta? nispa. Noqataj nerqani: Mana, wiraqochíy, nispa. 6Chantá pay willawarqa: Kayqa Tata Diosmanta uj willay Zorobabelpaj: Atipanaqa kashan mana soldadoswanchu, nitaj kallpawanchu, manachayqa Espirituywanmin, nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 7Imataj qan kanki jatun orqo? Zorobabelpa ñawpaqempi pampachasqa kanki. Pay orqhonqa sumaj ñawpaj kaj rumita, runastaj qhaparenqanku: Chayqa may k'achitu, may k'achitu, nispa. 8Chantá Tata Diosqa ujtawan nillawarqataj: 9Zorobabel churarqa kay Temploj ñawpa ura rumisninta, kunan payllataj tukonqa, nispa. Jinamanta yachankichej payqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa kachan kasqayta. 10Pikunachus cheqamanta mana kasuta ruwarqankuchu, chay mana kasuna imaswan qallarikushajtin, chay runasqa Zorobabelpa tukuychasqanta rikuspa, kusikonqanku, nispa nerqa Tata Diosqa. Chantá ángel nillawarqataj: Kay qanchis k'anchaykunaqa Tata Diospa ñawisnin kanku, tukuy kay pachata qhawashan, chay, nispa. 11Chantá taporqani: Ima niyta munan chay iskay olivo sach'as, k'anchanaspa puraj ladosninkupi kashanku, chaykunari? nispa. 12Ujtawan tapullarqanitaj: Ima niytataj munan chay iskay olivo ramas, k'anchanaman aceite yaykunampaj chay qori tuboswan khuska kashanku, chaykunari? nispa. 13Chantá angelqa kutichiwarqa: Manachu yachanki ima niytachus munasqanta? nispa. Noqataj nerqani: Mana, wiraqochíy, nispa. 14Paytaj kutichiwarqa: Chay iskayqa kanku aceitewan jawisqa kajkuna, tukuy kay pachaj Señorninta sirvinankupaj t'aqasqa kajkuna, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\