ZACARÍAS 9

1Kayta Tata Diosqa nerqa Hadrac naciompaj, jinataj Damasco llajtaj contrampi: Siriapi llajtasqa Tata Diospatamin kanku, imaynachus Israelmanta aylluspis kanku, ajinata. 2Chay qayllallapi kashan, chay Hamat llajtapis Tata Diospata. Chantá Tiropis, Sidonpis tukuy yachayninkuwan Tata Diospallatataj kanku. 3Tiromanta runas jataricherqanku jatuchaj, sumaj jark'achasqa wasista, chaymantaj qorita, qolqeta t'uruta jina qolluykorqanku. 4Tata Diostajrí chay tukuyta qhechonqa, mama qochaman chay tukuy kapuyninkuta wijch'uykonqa, chay llajtatataj ninawan ruphaykuchenqa. 5Ascalón llajta kayta rikuspaqa, mayta mancharikonqa. Gazapis ñak'arillanqataj sinch'ita; Ecronpa suyakuynimpis pampaman laq'akonqa. Gazaqa mana reyniyoj qhepakonqa. Ascalonpi tiyakojkunamantaqa mana pipis puchonqachu. 6Asdodpeqa imaymana waj llajtayoj runas tiyakonqanku, filisteospa runaykachasqankutataj k'umuykuchisaj. 7Yawarniyoj aycha mikhusqankuta simisninkumanta qhechusaj, jinallataj mana mikhuna kaj imastapis. Chaywampis, chaykunamantaqa wakinkuna Noqapaj qhepakonqankuraj. Paykunaqa Judá aylluwan ujlla kanqanku, Ecrontaj jebuseos jina kanqa. 8Noqa chay Noqajta kajkunata jark'asaj pischus kayman jamojkunajpa makinkumantapis. Ñak'arichejqa manaña paykunata ñak'arichenqañachu, imaraykuchus kunanqa Noqa paykunata qhawarisaj. 9Sionpi kaj llajta, sinch'ita kusikuy. Jerusalén llajta, takiy kusiywan. Reyniykeqa cheqan sonqo, atiyniyojtaj jamusonqa; llamp'u sonqo kaspa, burropi lloq'asqa jamusonqa, china burroj uñan maltón burritopi. 10Paymin Efraínpa maqanakuna carretasninta phirenqa, Jerusalenpa caballosninta chinkachenqa, jinallataj flechana arcosninkutapis p'akirparenqa. Paymin tukuy nacionesman allin kawsaymanta willaranqa, kamachenqataj uj mama qochamanta ujnin mama qochakama, Éufrates Mayumanta kay pachaj aswan karu k'uchusninkama. 11Kayta nin Tata Diosqa: Jerusalén, yawarpi ruwasqa chay tratoykirayku, ch'aki pujyumanta wijch'usqa karqanku, chay presosniykita Noqa orqhosaj. 12Qankunapis, presos, pikunachus kacharichisqa kayta suyakojkunaqa, chay sumaj jark'achasqa wasisniykichejman kutipuychej. Noqa niykichej bendicionesniyta qankunaman qonayta may chhika ñak'arisqaykichejmanta uj jinatawanraj. 13Flechana arcoyta mat'iniña, chaytaj Judapaj kanqa. Chay arcomanqa flechata churaniña, chaytaj Efraín kanqa. Qanmantataj Sión, espadata ruwasaj. Mirayniykita oqharichisaj Greciaj miraynimpa contrampi. 14Tata Diosqa ayllunman rikuchikonqa, flechasnintataj kacharenqa rayosta jina. Señor Tata Diosqa putututa waqachispa, muyoj wayra chawpipi uray ladoman rirenqa. 15Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa waqaychanqa Paypata tukuy kajkunata. Paykunaqa warak'ajkunajpa rumisninkuta saruraspa phiriranqanku, chay enemigosninkutataj oqoykonqanku. Yawarninkutapis vinota jina ujyaykonqanku, imaynatachus jatun vaso junt'aykun altarpa wajrasninman ch'ajchusqa kanampaj, ajinata. 16Jaqay p'unchaypeqa Señor Tata Diosqa ayllunta salvanqa ovejasninta jina, paykunataj manchay k'anchaj pillupi valorniyoj k'achitu rumis jina lliphirenqanku kikin jallp'ankupi. 17May sumaj, may k'achitupunitaj kanqa chay jallp'ankoqa. May chhika trigo poqojtin, vinopis ch'irwakojtenqa, wayna wawasninku sipasninkukunapis ima k'achata wiñarenqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\