SOFONÍAS 2

1Tukuyniykichej tantaykukuychej, mana p'enqayniyoj runas, 2manaraj paja jina wayrawan apachikushajtiykichej uj p'unchayllapi, manaraj Tata Diospa sinch'i phiñakuynin qankunaman chayamushajtin. Manaraj Tata Diospa k'ajaj phiñakuynimpa p'unchaynin qankunaman chayamushajtin, tantakuychej. 3Qankuna kay pachapi pisi kapuyniyojkuna, tukuyniykichej Tata Diosta mask'aychej, jinallataj kamachisqasninta junt'ajkuna, cheqan ruway kajta ruwaychej, k'umuykukuychejtaj. Ajinamanta ichapis waqaychasqas kankichej Tata Diospa phiñakuy p'unchaynimpi. 4Gaza llajtaqa ch'in pampa qhepakonqa, Ascalontaj ch'impacha saqesqa kanqa. Asdodpi tiyakojkunaqa chawpi p'unchayta llajtankumanta wijch'usqa kanqanku. Ecronpi kajkunataj saphinmantapacha t'irasqa kanqanku. 5Ay qankunamanta, Cretapi kajkuna, qocha kantupi tiyakojkuna. Dios kaytaqa nin contraykichejpi: Canaán, filisteospata nacionninku, Noqaqa t'unaykusqayki, mana uj runayojta saqerpayasqayki. 6Qocha kantupi kaj nacionesqa uywa michinaman tukuchisqa kanqanku, michejkuna chaypi tantakunankupaj, oveja corralespajtaj. 7Judá ayllumanta puchojkunaqa chay runaspa jallp'ankuta jap'ikaponqanku, maypachachus Señorninku Tata Dios paykunata yanapaj jamonqa, maypachatajchus presos apasqa kasqankumanta paykunata kutirichimonqa chaypacha, jaqaypitaj ovejasninkuta michenqanku. Tutasnimpitaj samarikonqanku Ascalonpi kaj wasispi. 8Tukuy Atiyniyoj Tata Dios, Israelpa Diosnenqa kay jinata nin: Uyarini Moab runaspa mana allinta parlasqankuta, Amón llajtayojkunaj alqochakusqankuta ima, imaraykuchus paykunaqa aylluypaj sajrata parlanku. Paykunaqa aylluypa jallp'anwan qhapajyarqanku. 9Chaynejta, kawsayniyrayku kayta jurani: Moab nacionqa Sodoma jina castigasqa kanqa, Amonpi tiyakoj runastaj Gomorrapi tiyakoj runas jina qhepakonqanku. Chay jallp'asqa khishka pampaman tukonqanku. Kachi orqhona qhoya jina wiñaypaj uj ch'in pampa qhepakonqa. Aylluymanta puchojkunataj chay nacionesmanta kapuyninkuta qhechuranqanku, chantá jallp'ankutataj jap'ikaponqanku. 10Chay jina pagota jap'enqanku Moab nacionmanta kajkunaqa, jinallataj Amón naciompis Tata Diospa ayllunmanta alqochakusqankurayku, Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa ayllunwan qhapajyasqankuraykutaj. 11Tata Diosqa may manchachikuna kanqa paykunaj contrankupi. Chay naciompi tukuynin lantista chinkachenqa. Tukuynejpi Paylla yupaychasqa kanqa. Jatun Qocha chawpi churuspi tiyakoj runaspis Paytaqa yupaychanqanku. 12Ajinallataj qankunapis Etiopiamanta kajkuna, Tata Diospa espadanwan wañuchisqa kankichej. 13Payqa makinta oqharenqa wichay ladoj contranta, Asiria nacionta phirinampaj. Nínive llajtatapis ch'impachata saqerparenqa, uj ch'in t'ajra pampaman tukuchenqa. 14Wasisninkumanta kurkusqa sik'irasqa kanqanku, chay raqaykunapitaj oveja tropas wisq'akonqa, chantá tukuy laya k'ita animalestaj kakonqanku. Jukuwan, ch'useqawanqa punku pataspi puñonqanku. Suwintustaj ch'ajwarenqanku chay raqaypa ventanasnimpi, umbralesnimpiwan. 15Chaymin jatunchakoj llajtaqa, ni imamanta llakiyniyoj kawsakojqa. Chaypi tiyakojkuna sonqonkupi nerqanku: Tukuy kay pachapi mana waj llajta kanchu llajtanchej jinaqa, nispa. Kunantajrí ch'impacha, k'ita animalespa puñunallanña kashan. Chayninta pasajkunaqa umankuta khiwirispa, asipayanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\