SAN LUCAS 1

1Ima ruwaykunatachus nuqanchis chawpipi Dios ruwarqan chay qilqayta munaspaqa achkhayuqmi qallarirqanku, 2imaynatachus qallariymantapacha imachus ruwakusqanta rikuqkunaqa willarqawanchis ajinamanjina, jinataq chay willaykunata willanankupaq kamachiyta jap'iqarqanku chaymanjina. 3May athunchasqay Teófilo, nuqapas imaynatachus qallariymantapacha ruwakurqan chayta allinta qhawarispa yachanapaq yachqatarqallanitaqmi, jinaspataq rikusqaymanjinaqa, allinmi kanman sumaq allich'arisqata qanman qilqamunayqa, 4ajinamanta imachus chiqan kachkaqta yachachichkarqasunkichis chayta sumaqta riqsinaykipaq. 5Jayk'aqchus Herodes judiokunapaq suyunta apaykachachkarqan chhika, Abiaspaq puntampi kaq sacerdotekunamanta uj Zacarías sutiyuq sacerdote kawsakurqan. Warmintaq Isabel sutiyuq, Aaronpaq mirayninmanta karqan. 6Iskayninkutaq Diospaq ñawpaqimpi chiqan runakunam karqanku, jinataq Dios Tatapaq kamachiyninkunata mana iskayakuspam junt'arqanku. 7Chaywampas mana wawayuqmi karqanku, imaraykuchus Isabelqa mana wachakuq warmim karqan; paykunataq ancha machupayañam kapurqanku. 8Uj p'unchay, jayk'aqchus Zacarías kachkarqan chay sacerdotekuna puntanman Dios ñawpaqimpi jaywananku karqan chhikataq, 9sacerdotekunapaq puriyninkumanjinaqa, Zacariasmanmi Dios Tatapaq wasin ukhupi ch'uwa chhikaman kupalata ruphachiq waykunan tuparqan. 10Kupalpaq ruphachkanankamataq, jawaniqpiqa tukuy llaqtapacham Diosmanta mañakuchkarqanku. 11Chaypitaq Dios Tatapaq uj angelnin, kupal jaywana patamanta pañaniqpi sayachkaq Zacariasman rikhurirqan. 12Angelta rikuspataq, Zacariasqa musphachkaq jinataq manchay junt'a qhiparapurqan. 13Chaywampas angelqa payman ajinata nirqan: –Zacarías, ama manchaychu, imaraykuchus Diosmi mañakusqaykita uyarisunki, warmiyki Isabeltaq uj wawata qusunki, pimanchus Juan nispa sutiyanki. 14Qantaq kusikuy junt'a kapunki, jinaspataq achkhayuqmi chay wawapaq paqarisqanmanta kusikunqaku, 15imaraykuchus churiykiqa Apu Dios Tatapaq ñawpaqimpiqa athunmi kanqa. Manam aqhatapas, ima ujyanakunatapas ujyanqachu, jinaspataq manaraq paqarichkaqtimpas Ch'uwa Ajayu junt'am payqa kanqa. 16Israel llaqtamantaqa, achkhayuq runakunatam Apu Dios Tatanman kutirichimunqa. 17Kay Juantaq, Apu Tatapaq ñawpaqintaqa Diospaq sutimpi willaq Eliaspaq ajayunwan jinataq atiyninwanmi puriykunqa, ajinamanta tatankuta churinkunatawan ch'aqwaqmanta kutthapichimunapaq, jinataq mana uyart'akuqkuna uyart'akuyta yachaqanankupaq. Ajinamanta Tataman jap'iqanapaq llaqtanta wakichanqa –nispa. 18Zacariastaq angelman ajinata tapurirqan: –¿Imaynamantataq kaypaq chiqan kasqanta yachaymanri? Imaraykuchus nuqa jinataq warmiypas ancha machupayakunañam kapuyku –nispa. 19Angeltaq ajinata nispa jaynirqan: –Nuqaqa Gabrielmi kani: jinataq Diospaq jaywaqninmi kallanitaq; paymi qanwan rimaqta jinataq kay sumaq willaykuna willaqta kachamuwan. 20Chaywampas kay nisqayta mana iyaw nisqaykiraykuqa, jup'a runamanmi tukupunki; tukuy kay ruwaykuna ruwakunankama imatapas ama rimayta atinaykipaq –nispa. 21Chhikankamaqa jawaniqpi kaq runakunataq Zacariasta suyachkarqanku ¿Imamantataq kunankama chay ch'uwa chhikamanta manaraq lluqsimunri? –Nispa tapunakuchkarqanku. 22Lluqsimpurqan chhikataq manam rimayta atirqanchu; chhikataq chay ch'uwa chhikapi uj rikuyta rikusqanmanta ripararqanku, imaraykuchus makillanwanmi paykunaman rimapayachkarqan; jinaspataq mana rimayta atispam kachkarqan. 23Jaywananta junt'aspataq, Zacariasqa wasinman puripurqan. 24Chay chhikamantataq warmin Isabelqa unquq rikhuripurqan, jinaspataq phichqa killa junt'am wasinmanta ajinata yuwaspa mana lluqsirqanchu: 25“Dios Tatam, runakunapaq nuqaman mana juch'uychanawampaq kayta ajinata ruwawan –nispa.” 26Suqta killaña kapurqan chhikamantataq, Diosqa Gabriel angelta Galilea suyupi kaq Nazaret llaqtaman kacharqan, 27maypichus uj María sutiyuq sipas kawsakurqan; paytaq mana qhari riqsiq sipasmi karqan, chaywampas runachakunapaq uj José nisqa runawan rimanasqam karqanku, kay runataq qhapaq suyu apaykachaq Davidpaq mirayninmanta jamuqmi karqan. 28Angeltaq maypichus María kachkarqan chayman waykurqan, jinaspataq ajinata nirqan: –¡Napaykuykim, Diospaq munakuynin khuyapayakuyninwan junt'asqa kanki! Dios Tatam qanwan kachkan, tukuy warmikunamanta niqtimpas sumaq kayniyuqmi kanki –nispa. 29Mariataq chay rimaykunata uyarispaqa anchatam mulljakurqan, jinaspataq imaniytataq chay napaykuynin niyta munarqan chaymantam pay kikin tapurikurqan. 30Angeltaq payman ajinata nirqan: –María, ama manchakuychu, imaraykuchus Dios ñawpaqimpiqa munasqa khuyapayasqam kanki. 31Kunanqa wawa unquqmi rikhurinki: uj qhari wawatam wachakunki, paymantaq Jesús nispam sutiyanki. 32Payqa ancha sumaq runam kanqa, mayqinmanchus Kuraj Athunkaq Apu Diospaq Churin nispam sutiyanqaku, Dios Tatataq, David tunu machulantajinam qhapaq suyu apaykachaqman tukuchinqa, 33Jacobpaq llaqtanjawapiqa wiñay apaykachanapaqmi tiyaykukunqa. Atiynintaq mana tukukuyniyuq wiñaypaqmi kanqa –nispa. 34Mariataq angelman ajinata nispa tapurirqan: –¿Nuqaqa mana pi qhariwampas kawsachkaqtiyqa, imaynataq ajinata ruwakunmanri? –Nispa. 35Angeltaq payman ajinata jaynirqan: –Ch'uwa Ajayum qanjawaman jamunqa, jinaspataq Kuraj Athunkaq Apu Diospaq atiyninmi qanjawaman purqatamunqa. Chayrayku paqarichkanqa chay wawaqa Ch'uwa jinataq Diospaq Churin nispa sutiyasqam kanqa. 36Payaña kaqtimpas, ñañayki Isabelqa uj wawayuqllataqmi kanqa; mayqintachus manam wawayuq kayta atinchu nispa nichkarqanku, payqa suqta killañam wawa unquq kachkan. 37Diospaqqa imapas mana atinaqa manam kanmanchu. 38Chhikataq Mariaqa ajinata nirqan: –Nuqaqa Dios Tatapaq jaywaqninmi kani; Dios nuqawan imaynatachus nichkawanki chaymanjina ruwachun –nispa. Chayta nispataq angelqa puripurqan. 39Chhaqay p'unchaykunapi, Mariaqa Judea suyupi kaq urquniq llaqtaman usqhayllatam puripurqan, 40Zacariaspaq wasinman waykuspataq, Isabelta napaykurirqan. 41Jayk'aqchus Isabelqa Mariapaq napaykuyninta uyarirqan chhikaqa, wijsan ukhupi kaq wawaqa t'iskuykacharirqanmi, paytaq Ch'uwa Ajayu junt'am qhiparapurqan. 42Chhikataq athun kunkanwan ajinata nirqan: –¡Diosmi qanman wakin warmikunamanta niqtimpas astawan sumaq kayta qusunki, jinataq wawaykimampas sumaq kayta qun! 43¿Nuqa, pitaq kani Apu Tataypaq maman wasiyman jamunampaqri? 44Imaraykuchus, napaykuyniykita uyarispajinam, wijsay ukhupi kaq wawayqa kusikuymanta t'iskuykacharirqan. 45¡Kusikuyniyuqmi kanki, imatachus Dios Tata nirqasunki chay junt'akunanta iyaw nisqaykiraykuqa! –Nispa. 46Mariataq ajinata nirqan: Tukuy sunquymi Apu Dios Tatapaq athunkasqanta yupaychan; 47ajayuytaq qhispichiq Diosniypi anchata kusikun. 48Diospaq uj llamp'u sunquyuq jaywaqninmanta yuwarikusqanrayku, kunanmantataq, wiñaypaq kusikuyniyuqmanta riqsisqam kasaq. 49Imaraykuchus Tukuy Atiyniyuq Diosqa, athun ruwaykunata nuqawan ruwan. 50Diospaq khuyapayakuyninqa, wiñaypaqpunim pikunachus uyarinku chaykunapaq kan. 51Tukuy atiyninwanmi imatapas ruwarqan: munayniyuqkunapaq ruwanantaqa qasimanmi tukuchin. 52Atiyniyuqkunataqa tiyanankunamanta chhuqawachan, jinaspataq llamp'u sunquyuqkunaman athumpi kachin. 53Yariqasqakunatapas imaymana kaqkunawan junt'achirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqtam kachawacharqan. 54Israel jaywaq llaqtaman yanaparirqanmi, jinataq manam khuyapayaywan rikuyta qunqakurqanchu. 55Ajinata machulanchiskunaman jinataq Abrahampaq tunu allchhinkunamampiwan rimayninta qurqan. 56Mariataq ñaqa kimsa killam Isabelwan qhipararqan, chhikamantaraqmi wasinman kutirimpurqan. 57Isabelpaq wawa unqukunan p'unchay chayampuqtintaq, uj qhari wawatam wachakurqan. 58Llaqtamasinkuna, jinataq ñañaturankunapas, Dios Tatapaq paywan chay tukuy munakuyniyuq kasqanmanta kusikuywan sunquchaq purirqanku. 59Pusaq p'unchay kapuqtintaq, circuncisión ruwachinapaqmi wawata aparqanku, jinaspataq tatampaq Zacarías sutinwanmi sutiyayta munarqanku. 60Chaywampas mamanqa ajinatam nirqan: –¡Manam! Juan sutiyuqmi kanan –nispa. 61Paymantaq ajinata jaynirqanku: –Manam wasi masiyki chawpipi chayjina sutiyuq pipas kachkanchuqä –nispa. 62Chhikataq wawapaq tatanman ima sutiyuqtaq kanman nispa makiwan rimaspa tapurirqanku. 63Zacariastaq uj t'apla k'aspita mañaspa chaypi qilqaykurqan: ‘Sutinqa Juan nisqam kanqa,’ –nispa. Tukuy chaypi kaqkunataq musphalla qhiparapurqanku. 64Chay kikin pachapi Zacariasqa wajmanta rimarqupuspa Diosman yupaychayta qallarirqan. 65Tukuy llaqta masinkunataq musphalla kachkarqanku, jinaspataq tukuy Judea urquniq suyupim chay ruwakusqan willakurqan. 66Tukuy uyariqkunataq, paykunapura ajinata nispa tapunakurqanku: “¿Imapitaq kay qhari wawaqa tukupunqari? –Nispa.” Imaraykuchus chiqatapunim Dios Tataqa paywan atiyninta rikuchirqan. 67Qhari wawapaq tatan Zacariastaq, Ch'uwa Ajayu junt'a kachkaqtin ajinata nispa jamuq p'unchaykunamanta willayta qallarirqan. 68“¡Israel suyupaq Apu Dios Tatan yupaychasqa kachun, imaraykuchus llaqtan qhispichiqmi jamun! 69Uj athun atiyniyuq qhispichiqtam David jaywaqnimpaq tunu allchhinta kachamuwanchis. 70Chay rimaynintam ch'uwa Paypaq sutimpi willaqninkunaniqta ñawpaq p'unchaykunapi qurqan, 71mayqinchus tukuy chhiqnikuqninchiskunamanta jinataq tukuy pikunachus mana allinta qhawachkawanchis chaykunamanta qhispichiwasunchis, 72payqa ñawpaq machulanchiskunamanta khuyapayakuq kanman, jinataq chay ch'uwa rimthapiymanta mana qunqakunanchu kanman. 73Abraham machulanchisman rimayninta quchkarqan chayqa kaymi: 74mana imata manchaspa nuqanchispaq kawsakunanchispaq, jinataq nuqanchiswan chhiqnikuqkunamanta mana llakikuspa, 75jinataq ch'uwa mana juchayuq, chiqan kawsaypitaq pay qayllapi sapa p'unchay kawsakunanchispaqmi. 76Qankaqwanqa munasqa juch'uy waway, Kuraj Athunkaq Apu Dios Tatapaq willaqnin nispa sutiyasqam kanki, imaraykuchus Apu Tatapaq ñanninta wakichaspam ñawpaqinta puriykunki. 77Ajinamanta llaqtanman Diospaq juchankunamanta pampachasqanta jinataq qhispichiy qusqanta yachachinaykipaq. 78Imaraykuchus Diosninchisqa khuyapayakuynimpi janaqmantapacham uj musuq p'unchay intita astawan ch'amaka ukhupi kawsaqkunaman 79k'anchayninta qunampaq jinataq sumaq kawsay ñampi pusanawanchispaq apapumuwanchis –nispa. 80Chay qhari wawataq ajayuniqmanta ancha atiyniyuq wiñarquchkarqan, jinaspataq israelitakunaman rikhurinankamaqa, qasi ch'usaq pampaniqkunapim kawsakurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\